15.         PCB-sanering Solvangskolen

 

Sagsnr.:

190-2013-2478

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2014-200851

 

 

 

Beslutningstema

Udvalgene bedes beslutte en hensigtsmæssig model for pcb-renovering af Solvangsskolen, samt disponere 15 mio. kr. til gennemførelse af alle forberedelser frem til entreprenørudbud.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er konstateret forhøjet niveau af pcb i indeluften i en række lokaler på Solvangskolen. Koncen­trationen skal nedbringes til under 300 ng/m3, som er den aktionsgrænse Sundhedsstyrelsen har fastsat.

 

Pcb-sanering af Solvangskolen indgår i det vedtagne budget for 2015, hvor der er afsat i alt 75 mio. kr. til gennemførelse af renoveringen omfattende etablering af nyt ventilationsanlæg og erstat­ning af fuger og andre pcb-holdige bygningsdele i nødvendigt omfang (model A).

 

Undersøgelse af alternative løsningsmodeller

Forvaltningen har undersøgt, om de afsatte midler kan anvendes efter en alternativ model (model B), så der udover pcb-re­noveringen samtidigt tilføres ny bygningsmæssig brugsværdi til sko­len. Udgangspunktet er at nedrive nogle af de dårligst fungerende og samtidig mest pcb-ramte dele af skolen, og udskifte dem med nybyggeri kombineret med en pcb-sanering af resten af skolen.

 

Et delvist nybyggeri kan selvfølgelig ikke løse alle skolens nuværende indretningsmæssige eller byggetekniske problemer, men vurderes alligevel at være interessant at gå videre med. Løsnin­gen forventes nemlig både at forbedre de fysiske rammer og at give et mærkbart løft i undervisnin­gen, så den i højere grad vil kunne understøtte læringsmålene i den nye skolereform.

 

Nogle af de værdier, der forventes at blive forbedret ved delvist nybyggeri er:

·         Alt nyt opføres som klasse 1 byggeri, dvs. energirigtigt byggeri med en bedre driftøkonomi

·         Bedre indeklima der lever op til nutidige regler og gode forhold mht. opvarmning, akustik, rengør­barhed, CO2 mv. indarbejdes fra starten.

·         Optimeret byggeri giver mere fleksibilitet, herunder mulighed for flerfunktionali­tet.

·         Bedre læringsmiljøer på baggrund af den nyeste skoleindretningsviden.

·         Større grad af integreration af udemiljøer.

 

Beskrivelse af de 2 modeller:

Model A:      Ren PCB-sanering inkl. nyt ventilationsanlæg i alle bygninger.

 

Model B:       Hybrid med nedrivning af de 2 klassefløje med mest pcb (svarende til 1050 m2), som erstattes af nybyggeri, inkl. 3 multifunktionelle mellembygninger. Resten af skolens lokaler pcb-saneres i nødvendigt omfang (som i model A). Der vedlægges en skitse, der viser hvilke arealer, det drejer sig om. (Se bilag 1)

 

Administrations-, faglo­kale- og halbygninger er alle i 2 etager og installations­tunge, hvorfor det vil give en række udfordringer af teknisk og tids­mæssig art, og samtidig være væsentligt dyrere at er­statte med nybyggeri end klassefløjene. Derfor, og fordi det er i klassefløjene de største anvendel­sesmæssige udfordringer er, bevares administrations- og fagfløjene i den foreslåede løsning. I stedet nedrives de mest pcb-ramte klassefløje, og øvrige fløje pcb-saneres.

 

Myndigheds- og tidsmæssige forhold

Gennemførelse af model A og B vurderes at kunne udføres inden for den nuværende lokalplans rammer, idet omfang og placering af nybyggeriet ikke afviger væsentligt fra de nuværende bygnin­ger.

 

Undersøgelserne og den deraf følgende udskudte beslutning om rammerne for det videre arbejde betyder, at processen er blevet 4- 6 uger forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen søges så vidt muligt indarbejdet/indhentet i det videre forløb. Model A vurderes at kunne være helt afsluttet i løbet af sommeren2016. Model B kræver forventes helt af­sluttet i løbet af efteråret 2016. Begge tidsplaner er baseret på igangsætning i januar 2015.

 

Økonomi:

Der er i undersøgelsen set på totaløkonomien for de to modeller, dvs., at både anlægsøkonomien og de forventede drifts- og genopretningsudgifter eller besparelser indgår i beregningerne.

 

Model A kan udføres inden for en samlet anlægsramme på 75 mio. kr. inkl. nødvendige pcb-sane­ringsar­bejder og modernisering af skolens ventilationsanlæg.

 

Model B vurderes at kunne udføres indenfor en samlet anlægsramme på 82 mio. kr. inkl. nybyggeri af 2 klassefløje og pcb-sanering af resten af skolens bygninger (som ovenfor beskrevet). Merom­kostnin­gen på 7 mio. kr forventes at falde i 2016.

 

Forvaltningen står inde for de angivne prisskøn for begge modeller, men må qua det tidlige stadie tage et forbehold for usikkerheder samt uforudsigelige merudgifter. Derfor søger forvaltningen nu kun om disponering af en mindre del af den økonomiske ramme, og vender tilbage senere på året, efter afholdt EU-udbud, med status på projektet og indstilling om disponering af de resterende midler for 2015.

 

Proces

Model A udføres som tidligere beskrevet med en fremskudt første etape, hvor erfaringerne herfra overføres til projekteringen af resten af projektet, som forventes udbudt senere på året.

 

I Model B vil den del, der erstatter de nuværende bygninger I og H, blive udført som sit eget pro­jekt, som udføres sideløbende med de resterende pcb-saneringsarbejder.

 

Her er der behov for at iværksætte en proces med arkitekter og tæt inddragelse af skole og skolebe­styrelse m.fl for at få udarbejdet et godt program, som skal danne grundlag for den videre projekte­ring. Endvidere tilknyttes en bygherrerådgiver, der kan bistå med rådgivning, koordine­ring mm. Byggearbej­derne forven­tes udbudt i efteråret og igangsat, når der herefter er frigivet de reste­rende midler. Ny­byggeri og pcb-saneringsarbejderne kan udføres uaf­hængigt af hinanden, men vil blive koordineret således at skolen kan være i drift under hele forløbet.

 

Forvaltningen anbefaler Model B

På baggrund af undersøgelsesresultaterne anbefaler forvaltningen at gå videre med Model B - også selvom anlægsudgifterne til Model B vurderes at blive ca. 7 mio. kr. større end i Model A. Begrun­delsen er, at udskiftning af de 2 klassefløje giver store forbedringer af læringsmiljøet og en fuld modernisering af denne del af skolen. 

 

Der vedlægges et skitseforslag, der viser et første bud på, hvordan opgaven kan løses. (Se bilag 2) Skitserne er forløbige og skal som nævnt være genstand for grundig bearbejdelse sammen med bru­gerne Skit­serne indikerer nogle af de forventede indretningsmæssige fordele, der kan opnås bl.a større klasse­rum, mere fleksible fællesarealer og bedre sammenhæng mellem skolens fløje.

 

Økonomiske konsekvenser

Til begge modeller bedes udvalgene disponere 15 mio. kr. fra den afsatte ramme til at fortsætte ar­bej­derne indtil entreprenørudbud.  Såfremt model B vælges betyder det, at der skal budgetteres med ekstra 7 mio. kr. i 2016.

 

Borgerinddragelse

I begge modeller vil der, som tidligere beskrevet, skulle etableres et tæt samarbejde mellem skolen, Center for Dagtilbud og Skole og Kommunale Ejendomme om at få den daglige drift til at fungere bedst muligt, mens dele af skolen er genhuset eller på anden måde berørt af aktiviteterne.

 

Model B kræver desuden nedsættelse af et egentligt byggeudvalg. Byggeudvalget skal have repræ­sentanter fra skolen og Center for Dagtilbud og Skole samt en kvalificeret arkitektrådgiver. Udval­get vil bl.a. skulle udarbejde et pro­gram for nybyggeriet.

 

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens retningslinier vedr. PCB, bygningsreglementet, udbudsregler, lokalplan mv.

 

Det videre forløb

Forvaltningen vender tilbage med indstilling om disponering af restbeløbet, når der foreligger bud fra entreprenørerne, hvilket for begge modellers vedkommende forventes at blive i efteråret.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgene over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

1.      at model B danner grundlag for det videre arbejde

2.      at der igangsættes en dialog med skolen, herunder skolebestyrelsen, om den nærmere tilrette­læggelse af renoveringen og et eventuelt nybyggeri

3.      at disponere 15 mio. kr. til den videre forberedelse frem til entreprenørudbud.

 

 

Bilag

Solvangskolen diagram pcb-renovering MODEL B 19.12.2014

190-2014-206351

Skitseudkast til ombygning af Solvangskolen

190-2015-2493

 

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 14. januar 2015:

Ikke til stede: Ole F. Holleufer (V)

 

Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.

 

Kasper Krüger (Venstre) stemte imod, idet Venstre ønsker yderligere udbygningsmuligheder undersøgt i en dialog med skolebestyrelsen.

 

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 15. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Udvalget godkendte indstillingen, idet det oplyses, at de 15 mio. kr. under punkt 3 bl.a. dækker genhusning.

 

Lars Carpens (V) ønsker en løsning, der giver en permanent kapacitet, så Farum Nord helt naturligt kan blive skolebetjent af Solvangskolen.

 

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

 

Anbefalet.

 

Gustav Juul (V) stemte imod, idet han ønsker yderligere udbygningsmuligheder undersøgt i en dialog med skolebestyrelsen med henblik på, at øge den permanete kapacitet, så Farum Nord helt naturligt kan blive skolebetjent af Solvangskolen.

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

 

Godkendt.

 

Venstre stemte imod, idet Venstre ønsker yderligere udbygningsmuligheder undersøgt i en dialog med skolebestyrelsen med henblik på, at øge den permanente kapacitet, så Farum Nord helt naturligt kan blive skolebetjent af Solvangskolen. Sagen ønskes sendt tilbage til Børne- og Skoleudvalget.