102.       Pladssituationen september 2011

 

Sagsnr.:

190-2010-10228

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2011-151055

 

 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres kvartalsvis om seneste prognose på dagtilbudsområdet. Aktuelt viser prognosen et behov for at se nærmere på udnyttelsen af kapaciteten.

 

Dagtilbudsprognose

Pladsanvisningen har i samarbejde med områdelederne gennemgået de fysiske rammer og foretaget justeringer af kapaciteten på afdelingsniveau. Justeringen er medregnet i den sidste nye prognose (se bilag). Prognosen er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen. På mødet vil en konsulent fra Dynasoft være til stede og forklare, hvordan prognosen udarbejdes.

 

Daginstitutionsprognosen er opdelt i to dele, en analysedel og en prognosedel. Analysedelen indeholder faktiske tal og historiske data. Prognosedelen viser det forventede behov i de næste tre år.

 

Analysedelen

De aktuelle dækningsprocenter, dvs. hvor stor en andel af børnene i målgruppen, som er indmeldt i et pasningstilbud, er:

Børnehave: 96

Vuggestue: 94

 

De aktuelle tal vedrørende frit valg af børnepasning over kommunegrænsen fremgår nedenfor. 

Furesøbørn i andre kommuner: 18

Børn fra andre kommuner:   20

 

Analysen af de aktuelle tal viser, at udviklingen i antallet af 0-årige (årgang 2011) stort set svarer til den vedtagne befolkningsprognose – der er opdateret med 2 børn. For de  1-5 årige har der været en tilflytning på 27 børn, hvilket er lidt højere end forventet, og der opjusteres derfor med 9 børn. Dermed opjusteres prognosen samlet med 11 børn.

 

Prognosedelen

På trods af opjusteringen i behovet er der i 2011 fortsat kapacitet til at rumme børnene. For kommunen samlet set er der for øjeblikket tale om en fysisk overkapacitet på 125 pladser målt på det tidspunkt af året, hvor der er den største belægning. Den overskydende kapacitet findes på institutionerne i Farum – primært i form af børnehavepladser, mens specielt Værløse-delen oplever pladsudfordringer.

 

Det skal bemærkes, at personalenormeringen løbende tilpasses antallet af børn, og derfor er der kun tale om en bygningsmæssig overkapacitet.

 

Kapacitetsudnyttelse i Syd

Justeringen af kapaciteten på afdelingsniveau, hvor der er fastsat et fysisk maksimum for antallet af børn i hver institution, har i høj grad dækket behovet for en bedre udnyttelse af kapaciteten i Furesø Syd.

 

Endvidere har forvaltningen i samarbejde med områdelederne inden for de politisk fastlagte rammer præciseret procedurerne for overflytningen af børn fra børnehave til FFO. Procedurerne er også forelagt skoleledere og FFO-ledere. Fremadrettet overflyttes børnene som hovedregel pr. 1. februar, 1. april og 1. maj i den udstrækning, der er behov for det. Behovet defineres af hvor stor efterspørgsel, der er på vuggestuepladser. Overflytning pr. 1. januar vil fremadrettet kun blive benyttet, hvis der ikke ses andre muligheder.

 

Kapacitetsudnyttelse i Nord

I Furesø Nord har forvaltningen drøftet mulighederne for at indskrænke kapaciteten med områdelederne. I midten af 2014 viser prognosen en stigning i børnetallet i Furesø Nord, hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale at reducere den fysiske kapacitet med alle de 125 pladser, der aktuelt er for meget.

 

Det foreslås, at der reduceres med 70 børnehavepladser i Farum.

 

Forvaltningen vil drøfte den praktiske gennemførelse af denne reduktion med områderne og fremlægge forslag til konkret udmøntning af ændringerne i november 2011.

 

Åbning af ventelister

I forbindelse med punkt om lukning af ventelisten på septembermødet, blev forvaltningen bedt om at redegøre for konsekvenserne ved at holde ventelisten åben, eventuelt bare i dele af kommunen. Forvaltningen har følgende bemærkninger:

 

Gennem årene har interessen for at søge en institutionsplads på tværs af kommunegrænsen primært været rettet mod Hareskovområdet. Aktuelt optager Furesøborgere selv alle pladser i dette område, hvorfor det vurderes at være en serviceforringelse for Furesøs borgere, hvis adgangen til institutionerne i Hareskov blev åbnet for borgere uden for Furesø. I Nord, hvor kommunen aktuelt har overskydende kapacitet, har der ikke i nyere tid været henvendelser fra borgere uden for kommunen om muligheden for at blive optaget på venteliste.

 

Aktuelt vurderes det, at der ikke vil være nogle fordele ved at åbne ventelisten. Til gengæld kan der peges på følgende ulemper:

 

-         Så længe Furesøs dagtilbud er ’i balance’, når vi har imødekommet behov fra egne borgere, vil en åbning af ventelisten betyde, at vi skal ansætte personale, vi forpligter os overfor, i fald vores dagtilbud søges af borgere fra andre kommuner

-         Reglerne for mellemkommunal afregning på dette område bevirker, at vi ikke får bygningstilskud fra de kommuner, hvis borgere går i vores dagtilbud.

-         I øjeblikket betyder den årlige skolestart at dagtilbudsområdet gennemløber ret store fluktuationer hen over året. Hvis en åbning af ventelisten skal være en fordel for kommunen, forudsætter det, at vi kan planlægge åbning og lukning af venteliste i takt med børnetallets fald og stigninger. En sådan styring er næppe mulig på et område, hvor selv små udsving i prognoserne, kan være afgørende.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med tilpasningen af den fysiske kapacitet er medtaget i budget 2012.

 

Borgerinddragelse

De relevante områdeledere vil løbende orientere og inddrage deres områdebestyrelser samt eventuelle berørte parter.

 

Det videre forløb

Konkret plan fremlægges på Børne og Skoleudvalgets møde i november.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Skoleudvalget godkender, at

·        forvaltningen arbejder videre med at afklare mulighederne for at reducere kapaciteten i den nordlige del af Furesø Kommune med 70 pladser.

 

 

Bilag

Dagtilbudsprognose september 2011.PDF

190-2011-154167

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen

 

Axel Borch, Dynasoft redegjorde for prognosematerialet.

 

Godkendt.