96.         Lukkedage ferieåret 2013/2014

 

Sagsnr.:

190-2007-68929

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2012-143859

 

 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget bedes fastlægge 5 lukkedage i dagtilbud og FFO’er gældende for ferieåret 2013/2014.

 

Som et led i implementeringen af budget 2008 blev det besluttet, at Furesø Kommunes institutioner skal have 5 årlige lukkedage. Lukkedagene skal lægges på dage med forventet lavt fremmøde. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. september 2010, at kriterierne for lavt fremmøde er, når under 35% af børnene kan forventes at have et pasningsbehov. Det kan f.eks. være dage i sommerferien eller i forbindelse med helligdage og skoleferier.

 

Kommunernes Landsforening har den 7. juni 2011 udsendt ”Revideret vejledningstekst vedrørende lukkedage.” Det er forvaltningens vurdering, at Furesø Kommune efterlever den reviderede vejledning, idet Furesø Kommune har defineret begrebet ”lavt fremmøde”, og idet der stilles alternativt pasningstilbud til rådighed.

 

Forvaltningen foreslår følgende lukkedage i ferieåret 2013/2014:

-          Fredag den 10. maj 2013 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)

-          Mandag den 23. december 2013

-          Fredag den 27. december 2013

-          Mandag den 30. december 2013

-          Onsdag den 16. april 2014 (onsdagen op til påske)

 

Derudover er dagtilbud og FFO’er altid lukket på følgende datoer:

-          den 5. juni 2012 (grundlovsdag)

-          den 24. december 2012 (juleaftensdag)

-          den 31. december 2012 (nytårsaftensdag)

Disse datoer er fastsat i en aftale mellem KL, regeringen og de faglige organisationer.

 

Alternativ pasning

Bortset fra grundlovsdag, juleaften og nytårsaften skal der tilbydes alternativ pasning på lukkedagene. I Furesø Kommunes institutioner foregår den alternative pasning ved, at der bliver åbnet én afdeling i syd og én i nord, hvis der viser sig et behov.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

 

Økonomiske konsekvenser

Budgettet på dagtilbudsområdet er tilpasset i overensstemmelse med den politiske beslutning om, at holde fem årlige lukkedage.

 

Borgerinddragelse

Ingen

 

Det videre forløb

Forvaltningen orienterer umiddelbart efter beslutningen områdeledere, overordnede FFO-ledere og skoleledere og kommunikerer derudover lukkedagene via kommunens hjemmeside.

 

Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning via institutionen. Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagen gives 6 måneder før lukkedagen.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at de 5 lukkedage i dagtilbud og FFO’er gældende for ferieåret 2013/2014 placeres som følger:

-          Fredag den 10. maj 2013 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)

-          Mandag den 23. december 2013

-          Fredag den 27. december 2013

-          Mandag den 30. december 2013

-          Onsdag den 16. april 2014 (onsdagen op til påske)

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. oktober 2012:

Ikke til stede: Ingen

 

Godkendt.