4.      Høring af ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet

 

Sagsnr.: 253-2018-28350

 

Dok.nr.: 253-2018-139958

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

 

Resume

Den nuværende ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet foreslås ændret. Den nuværende model giver uens vilkår mellem kommunens skoler, og det er ønsket med den nye model at udjævne forskellene.

Den ny model skaber større sammenhæng og klarhed mellem skolernes vilkår (obligatorisk undervisning/skoletid og elevernes baggrund) og tildelte ressourcer. Modellen giver også en ensartet fordeling af ressourcer pr. elev blandt skolerne til aktiviteter ud over den obligatoriske undervisning.

 

I denne sag skal udvalget beslutte, om forslaget til en ny model skal sendes i høring i skolebestyrelserne på almenskolerne.

 

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skole indstiller, at forslag til ny ressourcefordelingsmodel sendes i høring i skolebestyrelserne på kommunens almenskoler, og sagen genoptages til politisk behandling i januar 2019.

 

Sagsbeskrivelse

Nuværende model

Den nuværende model til fordeling af skolernes ressourcer til undervisningen (lønninger til lærere/pædagoger) blev besluttet og taget i brug før skolereformen i 2014. Modellen giver en uens fordeling af ressourcer pr. elev mellem skolerne til brug for lokalt prioriterede aktiviteter. Det er i dag elevens placering i skoledistrikt, der afgør, i hvilket omfang sådanne lokalt prioriterede aktiviteter er til rådighed for eleven.

 

Fordelingen af ressourcerne i den nuværende fordelingsmodel tager heller ikke højde for elevernes socioøkonomiske baggrund på de enkelte skoler.

 

Med reformen blev der ved lov givet præcise rammer for omfanget af undervisningen og skoletidens omfang. Før reformen var det muligt for skolerne at styre mellem et minimums- og anbefalet timetal, og derigennem kompensere for den ujævne fordeling til øvrige aktiviteter.

 

Ny model

Den ny fordelingsmodel lægger ressourcer ud til skolerne svarende til den opgave, de skal løse. Denne opgave er givet ved den statslige lovgivning (undervisning og skoletid) og de kommunale rammer (antal klasser på hvert klassetrin). Dertil fordeles ressourcer til den øvrige del af skolens undervisning (lokalt prioriterede aktiviteter som f.eks. skolebibliotek, lejrskoler, skolekor, delehold/dobbeltlærer, AKT indsatser (adfærd-kontakt-trivsel) etc.), således at alle skoler modtager de samme ressourcer pr. elev.

 

Som med den nuværende model vil den nye model fortsat fordele ressourcer til politisk vedtagne, formålsbestemte aktiviteter (læseindsatser, undervisningsassistenter, EU direktivbestemt undervisning i spansk/polsk, modtageklasser og tosprogsundervisning). 

 

Til ovenstående kommer, at den nye fordeling også medtager elevernes socioøkonomiske baggrund i fordelingen. Forskning og statistik peger på, at dette forhold har stor betydning for elevens mulighed for at kunne forfølge skolens mål for faglig udvikling og resultater. En svag socioøkonomisk baggrund giver eleven ringere mulighed for at nå skolens mål sammenlignet med elever med stærkere socioøkonomisk baggrund. Denne forskel, der ofte beskrives som ”den sociale arv”, rækker langt ind i ungdomsuddannelserne og voksenlivet. Den ny fordelingsmodel vil i større grad give skolerne lige vilkår for at støtte elever med en svag socioøkonomisk baggrund i deres muligheder for at kunne nå mål på linje med elever med en stærkere socioøkonomisk baggrund.

 

Med den nye model vil elever og forældre opleve en mere lige fordeling af udbud af undervisning og tilhørende aktiviteter mellem skolerne.

 

Lovgrundlag

Hverken folkeskoleloven eller andre love/cirkulærer/bekendtgørelser giver retningslinjer eller stiller krav til den enkelte kommunes fordeling af ressourcer til skolerne.

 

Økonomiske konsekvenser

I runde tal fordeler ressourcefordelingsmodellen sammen med formålsbestemte aktiviteter 200 mio. kr. blandt kommunens ni skoler. Der er ingen umiddelbare konsekvenser, idet den ny model fordeler samme mængde af ressourcer som den nuværende fordelingsmodel. Der er alene tale om forskydninger mellem skolerne.

 

For at imødekomme skolernes grundvilkår, hvor der skal leveres et bestemt antal timer pr. klasse, fordeler den ny model en større mængde af ressourcerne efter antallet af klasser og en mindre mængde ressourcer efter antal elever end den nuværende model. Når det samlede antal klasser ændres som følge af fald eller stigning i elevtal, vil ændringen af de samlede ressourcer til fordeling blandt skolerne blive større end med den nuværende fordelingsmodel. Omvendt ved ændring af det samlede antal elever på kommunens skoler.

 

I den ny model vil ændringen i tildelingen af ressourcer i højere grad svare til ændringen af de konkrete omkostninger for skolen, end det er tilfældet for den nuværende model.

 

Øvrige konsekvenser

Den ny model vil flytte ressourcer mellem skolerne, og det vil derfor blive nødvendigt at øge eller reducere antallet af medarbejdere på de enkelte skoler. Dette vil ske ved overflytning af eksisterende personale mellem skolerne. Ændringen i modellen vil således ikke i sig selv give anledning til afsked i det samlede skolevæsen.

 

Kommunikation

Forslaget til ny ressourcefordelingsmodel sendes i høring i skolebestyrelserne på kommunens almenskoler.

 

Tidsplan

22. oktober - 23. november 2018: Høring i skolebestyrelser

Januar 2019: Politisk behandling/beslutning

April 2019: Udsendelse af ressourceudmelding til skolerne

August 2019: Effekten af den nye fordelingsmodel slår igennem på skolerne.

 

Øvrige forhold

Fordelingen af ressourcer til inklusionsundervisningen vil blive taget op til fornyet diskussion på et senere tidspunkt. Der fordeles ca. 38 mio. kr. til inklusionsundervisningen, hvoraf den største del går til de enkelte skolers betaling for at benytte pladser på Kirkemosegårdskolen og kommunens 5 specialrækker på almenskolerne.

 

 

 

Bilag

253-2018-139977

Høringsmateriale - Ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet

 

Bilagsnr

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 11. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt med bemærkningen om, at det i høringen også skal indgå, om ressourcefordelingsmodellen skal tage højde for en fordelingsnøgle i forhold til anciennitet og deraf følgende lønudgift.