4.      Fordeling af Idræts- og Fritidspuljer samt talent- og elitepulje 2020

 

Sagsnr.: 253-2019-34265

 

Dok.nr.: 253-2019-149177

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalget møde den 1. oktober 2019 kriterierne for idræts- og fritidspuljerne 2020. På baggrund af Idrætspuljeudvalgets og Fritidspuljeudvalgets anbefalinger skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle fordeling af idræts- og fritidspuljerne for 2020 samt talent- og elitestøtte.

 

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at fordelingen af 2020-midlerne på 1.753.040 kr. godkendes ud fra sagens beskrivelse og puljeudvalgenes konkrete anbefalinger. 

 

Sagsbeskrivelse

Deadline for at ansøge Idræts-og Fritidspuljerne for 2020 var den 31. oktober 2019. Der er efterfølgende afholdt møder i Idrætspuljeudvalget og Fritidspuljeudvalget med henblik på at fordele rammen for 2020. Foruden puljeudvalgenes behandling af alle indkomne ansøgninger til idræts- og fritidspuljerne, har idrætspuljeudvalget behandlet evalueringerne af det to-årige tilsagn om talent- og elitestøtte til en række foreninger. Denne sag redegør for anbefalingen til Kultur- og Fritidsudvalget om at fordele puljemidlerne.

 

Rammen for puljemidler for 2020 udgør 1.753.040 kr. og er fordelt på følgende måde:

 

Den samlede ramme til fordeling i idræts- og fritidspuljerne samt talent- og elitestøtte 2020

1.477.093 kr. er fordelt fra Idrætspuljen, herunder er:

·         471.093 kr. til fordeling blandt idrætspuljeansøgninger under kriterierne for 2020-puljen

·           66.000 kr. forhåndsreserveret til ”Fortsættelse af faglig fordybelse i Tune”

·         940.000 kr. er fordelt til talent- og elitestøtte

276.400 kr. til fordeling blandt fritidspuljeansøgninger under kriterierne for 2020-puljen

1.753.493 kr. i alt.

 

I vedlagte bilag fremgår konkret, hvilke beløb Idrætspuljeudvalget og Fritidspuljeudvalget anbefaler til de enkelte ansøgninger. Der er noteret en kort begrundelse for såvel tilsagn som afslag under hver ansøgning. Det fremgår også af bilagene, om medlemmerne i udvalgene er inhabile i konkrete ansøgninger.

  

Idrætspuljen - breddeområdet

Der er indkommet 57 ansøgninger, som ansøger om i alt 1.931.312 kr. Idrætspuljeudvalget har behandlet ansøgningerne og anbefaler 22 ansøgninger helt eller delvist. Tre ansøgninger fik bevilget penge fra uforbrugte 2019 midler, som blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. december 2019.

Tune IF har forhåndstilsagn på 66.000 kr. fra idrætspuljen til projektet ”Faglig fordybelse”.

I alt for 2020 anbefales 537.093 kr.

 

Prioriteringer og afslag

Puljekriterierne er for 2020-puljerne blevet udvidet, således man kan ansøge om støtte til projekter og initiativer, som understøtter den nye Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik.

 

Derudover anbefaler puljeudvalget overordnet til afslag af tre typer ansøgninger:

·         Driftsmidler, jf. gældende retningslinjer

·         Partnerskabsaftaler henvises til at søge i andet regi

·         Ansøgninger om talent- og elitestøtte, som behandles hvert andet år på baggrund af foreningers anmodninger og en dialog med Idræts- & FritidsSekretariatet.  

Afslag er begrundet kortfattet under den enkelte ansøgning i vedlagte bilag.

  

Puljeudvalget har prioriteret ansøgninger, hvor materialerne har karakter af sikkerhed og hjælp til sårbare grupper. Derudover er der givet tilskud til nye tiltag i foreningerne, kontingentstøtte og én forening er indstillet til en underskudsgaranti.

   

Talent- og elitestøtte

På baggrund af evalueringen anbefaler Idrætspuljeudvalget desuden, at tilsagnet på 940.000 kr. til talent- og elitestøtte fastholdes og ydes indenfor rammen af 2020-puljemidlerne.

 

Fordelingen af beløbet til talent- og elitestøtte er vedlagt som bilag.

 

Fritidspuljen

Fritidspuljeudvalget har modtaget 17 ansøgninger, som ansøger om i alt 376.698 kr. På baggrund af Fritidspuljeudvalgets behandling indstilles 11 ansøgninger helt eller delvist. To ansøgninger fik bevilget penge fra uforbrugte 2019 midler, som blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. december 2019.

I alt for 2020 anbefales 276.400 kr.

 

Prioriteringer og afslag

Puljeudvalget har prioriteret ansøgninger vedrørende nye tiltag, nye materialer der har karakter af sikkerhedsmæssige hensyn samt folkeoplysende events.

 

Der gives ikke tilskud til forplejning og stævne-/turneringsdeltagelse.

 

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalgets godkendte retningslinjer og Folkeoplysningslovens § 6,3.

 

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af puljemidlerne finansieres indenfor den tildelte ramme til Idræts- og Fritidspuljerne og talent- og elitestøtte i 2020 under Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

 

Bilag

253-2019-150870

Idrætspuljeudvalgets anbefaling til fordeling af støtte til talent- og eliteforeninger 2020

253-2019-150869

Fritidspuljeudvalgets anbefalinger ift. fordeling af 2020-puljemidlerne

253-2019-150868

Idrætspuljeudvalgets anbefalinger til fordeling af 2020-puljemidlerne

 

Bilagsnr

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 15. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Per Lund Sørensen (V) spurgte, om han er inhabil i punktets behandling, da Per Lund Sørensen er bestyrelsesformand for Tune Fodbold. Kultur- og Fritidsudvalget erklærede Per Lund Sørensen for inhabil i punktets behandling. Per Lund Sørensen forlod herefter lokalet.

 

Godkendt.