8.      Trafiksikkerhed og prioritering af anlægsprojekter 2015

 

Sagsnr.: 253-2015-500

 

Dok.nr.: 253-2015-63574

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Resume

Der er afsat 1,0 mio. kr. til nye trafiksikkerhedsprojekter i 2015. Rammebeløbet er frigivet af Byrådet den 24. november 2014. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 5. februar 2015 prioriteret de første 8 projekter inden for et overslag på 0,720 mio. kr. De resterende 0,280 mio. kr. skal nu fordeles på projekter.

 

Trafiksikkerhedsrådet har på mødet den 13. maj 2015 anbefalet en prioriteret rækkefølge af nye projekter som Teknik- og Miljøudvalget nu skal tage endelig stilling til.

 

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, 

1.      at projekt prioriteret som nr. 9 igangsættes.

2.      at projekt prioriteret som nr. 10 – ny trafiksikkerhedsplan igangsættes, når indholdet er nærmere afstemt med Teknik- og Miljøudvalget.

 

Sagsbeskrivelse

Trafiksikkerhedsrådet har anbefalet følgende prioritering af projekter i 2015:

 

Prioritet

Beskrivelse

Overslag (mio.kr.)

1

Hævet flade på Nældebjerg ved stikrydsninger nær Holmeagervej

0,120

2

Forbedring af synlighed af signaler i krydset Hundigevej/Godsvej

0,080

3

Forbedring af synlighed af signaler i krydset Skelvej/Mosede Landevej/Blågårdsvej

0,100

4

Midterhelle på Hundigevej øst for Godsvej ved busstop

0,190

5

Midterhelle ved stikrydsning på Karlslunde Centervej nær Skelvej

0,150

6

Hastighedskampagne (1 landsdækkende kampagne)

0,020

7

Trafiksikkerhedsinspektion – indsatsområde for at forebygge uheld

0,020

8

Bump på Grønnegården ved stikrydsning

0,040

SUM

 

0,720

9

Delelinjer på cykelstier ved Mosedeskolen

0,015

10

Ny trafiksikkerhedsplan

0,265

SUM

 

1,000

 

Prioritet nr. 9 omfatter delelinjer på cykelstierne Nældebjergstien og Kildestien ved Mosedeskolen, på strækninger hvor der færdes flest cyklister nærmest skolen.

 

Prioritet nr. 10 – ny trafiksikkerhedsplan. Den nuværende plan er efterhånden ved at være af ældre dato, og projektlisten er ved at være udtømt. Samtidig er der forslag om at se på hastighedsplanlægning og bl.a. dermed også bidrage til en kommende revision af kommuneplanen.                                                                                                                                    

Endvidere blev følgende prioriteret, som dog skal drøftes igen, når budgettet for 2016 kendes:

 

11. 2-1 vej på Strøhusvej-Gjeddesdalsvej 0,500 mio. kr. Det forudsættes, at strækningen istandsættes med midler fra asfaltpuljen forinden. Dette kræver tillige, at vejen prioriteres til istandsættelse, hvilket blandt andet afhænger af RoSy prioriteringen for 2016. 2-1 vej, er en vej hvor der kun er 1 kørespor til deling. Modkørende bilister skal begge trække ud til kørebanekanten. I hver vejside afmærkes, så de bløde trafikanter får en synlig færdselsstribe på kørebanen.

 

Projekt med bomme på sti ved Godsparken og markering af krydsningspunkt i 90 gr. sving på Rosenvangsvej udgår, da det skønnes, at der ikke opnås den ønskede effekt.

 

Forslag til hastighedsdæmpning af Nørregade kunne ikke holdes inden for budgettet, da det billigste forslag skønnes til over 0,600 mio. kr.

 

Lovgrundlag

Diverse love inden for vejområdet.

 

Økonomiske konsekvenser

Projekter prioriteret som nr. 1-10 skønnes at kunne holdes inden for et overslag på 1,0 mio. kr.

 

Kommunikation

Der informeres på kommunens hjemmeside ved projekternes igangsætning, hvis de berører trafikanterne væsentligt.

 

Tidsplan

Projekter prioriteret som nr. 1-9 inden for bevillingen, forventes at kunne gennemføres i 2015. Prioritet nr. 10 må forventes at kunne gennemføres inden for ca. 1 år fra opstart.

 

 

Bilag

253-2015-63572

Prioritering af projekter og status på opstartede anlæg maj 2015

 

Bilagsnr

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 4. juni 2015:

Ikke til stede: Hans Barlach (C)

1.-2. Godkendt.