18.    Rådighedsbeløb og anlægsbevilling til fjernelse af spærringer i Vildmoseløbet og Møllebækken

 

Sagsnr.: 253-2013-91901

 

Dok.nr.: 253-2015-61630

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

 

Resume

Center for Teknik & Miljø søger om udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb og anlægsbevilling på 326.500 kr. til fjernelse af spærringer i Vildmoseløbet og Møllebækken. Projektet er en del af Greve Kommunes Vandhandleplan 2010-2015, der implementer krav fra statslig Vandplan 1. Projektet vil kun blive udført, hvis NaturErhvervstyrelsen bevilger tilskud på 326.500 kr.

 

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1.      at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2015 på 326.500 kr. i udgifter og 326.500 kr. i indtægter

2.      at rådighedsbeløbene i 2015 finansieres ved kassen, under forudsætning af at staten yder tilskud på 326.500 kr.

 

Sagsbeskrivelse

Statens Vandplan 1 for Køge Bugt 2009-2015 stiller krav om, at der i Vildmoseløbet og Møllebækken skal fjernes tre spærringer. Formål med indsatsen er, at skabe faunapassage, så fisk og smådyr kan vandre i vandløbene. To af spærringerne ligger på kommunegrænsen mod Solrød og en spærring ligger i Solrød Kommune. Siden 2013 har Greve og Solrød Kommuner arbejdet sammen med alle tre spærringer i et fælles vandløbsprojekt, som beskrevet i Greve Kommunes Vandhandleplan 2010-2015. Greve Kommune er ansvarlig for at udføre projektet under forudsætning af, at staten finansierer det.

 

Den ene spærring i Møllebækken er et styrt (minivandfald) på 1,53 m. Det fjernes ved at etablere et nyt bugtet forløb, der afsluttes med et serpentinagtigt forløb. Den anden spærring i Møllebækken er et styrt på 0,49 m. Det fjernes ved at etablere en banke i vandløbets profil. Spærringen i Vildmoseløbet er et styrt på 0,12 m i forlængelse af en rørlagt markoverkørsel. Det fjernes ved at ilægge et nyt og større fladbundet rør samt udlægge bundsubstrat og skjulesten.

 

Der er givet alle nødvendige tilladelser til projektet efter forudgående offentlig høring. Opgaven har siden været i udbud, og der er valgt en entreprenør.

 

Greve Kommune har den 28. april 2015 ansøgt NaturErhverstyrelsen om tilskud til at realisere projektet. Det ansøgte beløb er 326.500 kr. Beløbet dækker alle entreprenørs projekterede udgifter til at fjerne spærringerne.

 

Greve Kommune afholder i første omgang udgifter til projektet. Efterfølgende yder NaturErhverstyrelsen tilskud til de afholdte udgifter.

 

Lovgrundlag

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 364 af 31. marts 2015 om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 370 af 8. april 2015 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune, idet staten yder tilskud til afholdte udgifter. Projektet vil kun blive udført, hvis NaturErhvervstyrelsen giver tilsagn om tilskud på 326.500 kr.

 

Tidsplan

Center for Teknik & Miljø forventer, at NaturErhvervstyrelsen giver tilsagn om tilskud inden udgangen af juni, så spærringerne kan blive fjernet i juli, og tilskud udbetales inden udgangen af 2015.

 

 

Bilagsnr

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 4. juni 2015:

Ikke til stede: Hans Barlach (C), Lars Kilhof (V)

1.-2. Anbefales.