11.    Undersøgelse af samarbejdsmodeller for forbedret strandrensning

 

Sagsnr.: 253-2014-34438

 

Dok.nr.: 253-2015-84688

 

Åbent

 

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Resume

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket en drøftelse af mulighederne for at fastholde og styrke serviceniveauet for strandrensning. Center for Teknik & Miljø foreslår, at en række samarbejdsmodeller undersøges nærmere og resultatet heraf danner grundlag for udvalgets efterfølgende drøftelser.

 

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at samarbejdsmodeller undersøges som beskrevet.

 

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har løbende en udfordring med at opretholde et serviceniveau på stranden, der gør, at lugtgener fra tang og fedtemøg samt adgangsforholdene for badende opleves som rimelige.

 

Problemerne er ulige fordelt langs stranden, idet der synes at være en tendens til en større ophobning af tang mv. syd for Mosede Havn end længere nord på i kommunen. En del af denne problematik skyldes muligvis at havnen i sig selv sammen med høfderne forårsager en større ophobning sydpå. Det skal i den forbindelse nævnes, at høfderne er etableret for at begrænse erosionen af stranden, og at der samtidig sandfodres i området hvert år.

 

Udvalget har bedt om en belysning af mulighederne for igen at skabe gennemløb ved Mosede Havn for på den måde at begrænse ophobningen af tang. Gennemløbet blev i praksis lukket i løbet af perioden fra 1962, hvor den store udvidelse af havnen begyndte, og frem til midten af 70’erne. Her kan man på billedmateriale se, at den gamle bro fortsat eksisterer, men der er nu ikke længere gennemløb. I årene 1979-1980 gøres havnen endeligt landfast og der sker den store opfyldning, som udgør landfæsterne til begge sider. Så reelt har der ikke været gennemløb siden midten af 70’erne. Udbygningerne er oprindeligt behandlet og godkendt af dels den daværende stadsingeniør dels af Ministeriet for Offentlige Arbejder og Finansministeriet (der bevilligede pengene til havneudvidelsen i 60’erne).

 

Begrundelsen for lukningen har fra omkring ca. 1962 været gentagne havneudvidelser og endeligt i 1979-1980 den store arealudvidelse, der dels udsprang af for lidt plads, og dels en erkendelse af, at broen, der ikke længere tjente nogen funktion som bro over vand, men alene som adgangsvej, var i så dårlig forfatning, at en udskiftning var nødvendig. Man besluttede derfor at gøre havnen permanent landfast.

 

Center for Teknik og Miljø vil ikke kunne vurdere, om en åbning af landfæstet vil have nogen som helst effekt på forekomsten/ophobningen af tang og fedtemøg. Det kræver eksterne eksperter at vurdere dette. Man skal samtidig være opmærksom på, at havnen og landfæstet er privatejet – kommunen kan kun gennem ekspropriation gennemtvinge en åbning. Og man må antage, at havnen ved en frivillig aftale vil kræve at blive holdt skadesløs, hvilket betyder at kommunen kommer til at afholde alle udgifterne til en åbning, såfremt havnen går med til det. Herudover en kompensation for det mistede areal, som ikke kan tilvejebringes i området. Endeligt vil Naturstyrelsen i givet fald skulle godkende hele projektet, da det er inden for strandbeskyttelseslinjen.

 

Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes videre med at åbne gennemløbet ved Mosede Havn.

 

Der har også i flere omgange været forsøg med forskellige opsamlingsmetoder og –teknologier. Ingen af disse har i praksis vist sig anvendelige eller økonomisk overkommelige.

 

At fastsætte og fastholde et serviceniveau for strandrensning inden for en afgrænset økonomi er vanskeligt, da det er meget afhængigt af vejret.

 

Strandrensningen bliver i dag udført under hensyn til overholdelse af det afsatte budget, og der kan derfor være perioder, hvor serviceniveauet ikke kan opretholdes, eller rensning kan blive afbrudt før tid, når den økonomiske ramme er brugt op. Strandrensningen praktiseres i dag som en rent kommunal opgave og det bør undersøges, om samarbejdsmodeller med andre aktører herunder grundejerforeningerne langs stranden, kan medvirke til at fastholde og eventuelt udvide serviceniveauet. På den baggrund foreslår Center for Teknik & Miljø, at disse samarbejdsmodeller undersøges nærmere:

 

·         Etablering af et ”strandlaug” efter Solrød-modellen

·         Et nærmere samarbejde med I/S Strandparken omkring strandrensning i den nordlige del af Greve Kommune

·         Et nærmere samarbejde med Solrød Kommune omkring strandrensning i den sydlige del af Greve Kommune

·         En kombination af ovenstående.

 

På baggrund af undersøgelserne kan udvalget efterfølgende drøfte rammerne for det videre arbejde.

 

Kommunikation

Efter udvalgets behandling og beslutning, vil relevante aktører blive inddraget.

 

Tidsplan

Resultatet af undersøgelserne vil kunne forelægges november 2015.

Bilag

253-2015-100534

Sag i Teknik- og Miljøudvalget den 3.11.2011 vedr. undersøgelse af maskiner og metoder

 

Bilagsnr

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 13. august 2015:

Ikke til stede: Hans Barlach (C)

Teknik- og Miljøudvalget godkendte, at administrationen arbejder videre med en undersøgelse af mulige samarbejder, etablering af strandlaug og teknologiske muligheder i forbindelse med strandrensningen