3.      Budgetopfølgning 2012

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-87479       J.nr.: 15.00.05            Dokumentnr.: 326-2012-422496

 

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 1. november 2012 viser et samlet forbrug på 435.499 kr. og et forventet forbrug på i alt 1.089.899 kr., dvs. et merforbrug på 1.274 i forhold til budgettet. Det aktuelle merforbrug på 1.274 kr., er fremkommet ved, at der under post 1 er forbrugt 8.599 kr. til annoncering af LBR’s projektmidler og rummelighedsprisen, hvilket er 3.599 kr. mere end budgetteret.

 

Der er yderligere forbrugt følgende midler, som af regnskabstekniske grunde ikke fremgår af budgetopfølgningen:

 

·         86.560 kr. under Projekt Fastholdelse (Post 4)

·         27.500 kr. under Ydelser til LBR fra sekretariatet (post 6)

 

Af kvartalsstatus på LBR-projekter pr. 3. kvt. 2012 fremgår det, at Projekt Fastholdelse forventer at bruge i alt godt 190.000 kr., hvilket er ca. 150.000 kr. mindre end bevilget. Samtidig er der under post 2 et mindreforbrug på ca. 19.000 kr. til den lokale arbejdsmarkedskonference 2012.

 

Det forventede merforbrug pr. 1. november 2012 forventes således indhentet via et mindreforbrug på post 2 og 4 i de resterende måneder.

 

På baggrund af ovenstående samt budgetterede udgifter til den fælles LBR-konference i november 2012 forventes det samlet set, at LBR med udgangen af 2012 vil have uforbrugte midler svarende til ca. 170.000-180.000 kr. Dette beløb ligger inden for rammerne af de 25 pct. af bevillingen, der kan overføres til næste år.

 

BEHANDLING

Det lokale beskæftigelsesråd.

 

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

 

LBR-Budgetopfølgning_2012-11-01

326-2012-418479

Regnskab_Ydelser til LBR fra jobcentrets sekretariat_2012-11-01

326-2012-422476

 

 

 

 

Bilagsnr

Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 15. november 2012:

Rådet vedtog at tage sagen til efterretning.