4.      Kvartalsstatus på LBR-projekter 2012

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-3533        J.nr.: 15.00.00            Dokumentnr.: 326-2012-423022

 

SAGSFREMSTILLING

Jobcentret har i oktober 2012 modtaget kvartalsstatusrapporter fra projekt ”Job Praktikpladspatruljen 2012” og ”Projekt Fastholdelse”.

 

Projekt Fastholdelse

Projektet er bevilget 340.000 kr. og har som overordnet mål at understøtte, at flere unge i Kalundborg påbegynder og gennemfører en uddannelse, herunder som mål/succeskriterie, at 100 unge påbegynder uddannelse og min 65 pct. heraf er fastholdt i uddannelse, fornyelse af 10 samarbejdsaftaler, rekruttering af 30 mentorer og at min. 25 unge får tilknyttet en mentor.

 

Projektet forløber planmæssigt. Der er i perioden frem til november 2012 rekrutteret 14 mentorer, 9 samarbejdsaftaler er under fornyelse, og 55 unge er påbegyndt uddannelse. Der er forbrugt 86.560 kr. af bevillingen og forventes yderligere et forbrug på ca. 104.000 kr. Der forventes således et mindreforbrug på ca. 150.000 kr. Bilag vedlagt.

 

Job Praktikpladspatruljen 2012

Projektet er bevilget 384.300 kr. og har som mål at skabe nye og flere praktikpladser til unge, der har afsluttet grundforløbet på en erhvervsuddannelse og mangler en uddannelsespraktikplads.

 

Af kvartalsrapporten fremgår det, at der i projektperioden er skabt kontakt til 41 virksomheder, der til sammen har stillet 53 praktikpladser til rådighed. Kalundborgegnens Erhvervsråd har i perioden haft henvendelser fra 90 unge tilhørende målgruppen, hvoraf 67 har deltaget på informationsmøder. Af disse har 28 unge indgået aftale med en virksomhed, svarende til 42 pct., og 18 unge har afmeldt sig projektet. Der er 21 deltagere tilbage i projektet og 25 ledige virksomhedspladser.

 

Der er i 3. kvartal 2012 forbrugt i alt 125.251 kr. og i perioden 1.kvartal – 3. kvartal 2012 i alt 440.159 kr. (inkl. egenfinansiering). Projektet forventer at bruge hele bevillingen. Bilag vedhæftet.

 

BEHANDLING

Det lokale beskæftigelsesråd.

 

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at kvartalsstatus på LBR-projekter 2012 tages til efterretning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

 

Projekt Fastholdelse_Kvartalsstatus_3.kvt. 2012

326-2012-422979

Jobpraktikpladspatruljen_Kvartalsstatus_3.kvt. 2012

326-2012-422987

Projekt Fastholdelse_Bilag 1_Regnskab_3. kvt.2012

326-2012-422982

Projekt Jobpraktikpladspatruljen_Bilag 1_Statusrapportering for  1. 2. & 3.  kvartal 2012

326-2012-423008

Projekt Jobpraktikpladspatruljen_Bilag 2_Regnskab for 3. kvartal 2012

326-2012-423017

 

 

 

 

Bilagsnr

Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 15. november 2012:

Sekretariatet anmodes om at følge op på Projekt Fastholdelses forventninger til målopfyldelse. Svaret tilføjes referatet som administrativ bemærkning.

 

Adm. bemærkning: Projekt Fastholdelse forventer at nå målsætningen om, at 100 unge begynder uddannelse, og 65 pct. heraf er fastholdt i uddannelse ved projektets afslutning.

 

I forbindelse med projekt Praktikpladspatruljen vil det være interessant at kigge ind på mismatchet mellem kandidaterne og virksomhedernes forventninger og krav til disse.