2.      Drøftelse af fremtidige fokusområder for tildelingen af § 18 midler

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2013-14320       J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2013-86446

 

SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i drøftelserne på Integrationsudvalgsmødet dec. 2012 gives et oplæg til den fremtidige prioritering af Integrationsudvalgets § 18 midler.

 

Integrationsudvalget gav udtryk for et ønske om at drøfte, hvorvidt der var særlige fokusområder som udvalget ønskede at prioritere, og om foreningerne i fremtiden kunne opfordres til at igangsætte aktiviteter inden for udvalgte områder.

 

Fokusområder anbefalet af Integrationsarbejdsgruppen

Integrationsarbejdsgruppen har drøftet tildelingen af § 18 midler og anbefaler, at følgende overvejelser drøftes omkring midlerne på integrationsområdet:

·         At en integrerende aktivitet går på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur

·         At integrerende aktiviteter er kulturformidlende og bygger netværk

·         At kontinuerlige aktiviteter prioriteres frem for enkeltstående arrangementer.

 

Arbejdsgruppen har drøftet, hvilke områder de ser som relevante fokusområder for den fremtidige frivillige integrationsindsats, og som foreninger kunne opfordres til at igangsætte aktiviteter under.

 

Aktiviteter der knytter bånd mellem borgere

Arbejdsgruppen anbefaler, at der i fremtiden er fokus på at igangsætte aktiviteter, der skaber bånd og relationer mellem borgere. Herunder for eks. frivillig til borger, borger til borger, familie til familie eller lign.. Det er arbejdsgruppens oplevelse, at forløb, hvor ressourcestærke borgere tilknyttes borgere, der har brug for at blive guidet ind i samfundet, er af særlig afgørende betydning.

 

Særlig indsats for nyankomne

Arbejdsgruppen anbefaler, at der sættes særligt fokus på indsatsen over for nyankomne, så der opbygges sunde netværk, og åbnes op til omverdenen.

 

Aktiviteter der modvirker radikalisering

Arbejdsgruppen oplever, at radikalisering er en udfordring, og anbefaler at der sættes fokus på aktiviteter, der kan forebygge eller afvikle radikaliseringen.

 

Arbejdsgruppen har drøftet de nuværende aktiviteter under § 18 midlerne og har følgende opmærksomhedspunkter til fremtidig prioritering.

 

Lektiehjælp

Arbejdsgruppen har drøftet, at det evt. er hensigtsmæssigt, at lektiehjælpen samles f.eks. under et fælles tag og med flere kulturelle tilgange. Samtidig ser arbejdsgruppen ikke umiddelbart et større økonomisk støttebehov. Lektiehjælpen kræver meget få midler, da lokaler stilles til rådighed, og eleverne har bøger og materialer med fra skolen.

 

Sportsaktiviteter

Arbejdsgruppen anbefaler, at der først og fremmest gives støtte til sportsaktiviteter, der blander kulturer. Igen ser arbejdsgruppen ikke umiddelbart et større økonomisk støttebehov. En stor del af sportsaktiviteterne kan gennemføres for få midler, da der stilles lokaler og materialer til rådighed.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at fokusområder for fremtidig prioritering drøftes.

 

 

 

Bilagsnr

Integrationsudvalgets møde den 9. september 2013:

Udvalget drøftede oplægget fra arbejdsgruppen og er som udgangspunkt enige i de oplistede fokusområder og opmærksomhedspunkter.

Udvalget forbeholder sig retten til at foretage en individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøgning.