2.      Ansøgninger til Integrationsudvalgets §18 pulje for 2014

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2013-56316       J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2013-358908

 

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 15. oktober 2013, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget. På mødet blev det ligeledes besluttet, at midler, der ikke fordeles gennem den årlige tildeling af midler, kan fordeles gennem løbende ansøgning til Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2014 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør kr. 318.600. Desuden overføres 74.438 kr. fra puljen for 2013. Der er således i alt 393.039 kr.

 

Ansøgningsfristen for tilskud efter § 18 i 2014 var d. 15. oktober 2013. Der er indkommet i alt syv ansøgninger, hvoraf seks ansøgninger er fra frivillige foreninger samt én ansøgning fra Ungdomsskolen. Der er ansøgt for i alt kr. 705.900 kr.

 

Som bilag er vedhæftet de indkomne ansøgninger i deres fulde længde samt en oversigt over ansøgningerne, der giver en overordnet beskrivelse af formålet, hvad der søges midler til samt det ansøgte beløb.

 

Med henblik på drøftelse samt udarbejdelse af en indstilling til fordelingen af § 18 midler er vedhæftet Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af § 18 midler fra udvalgsmødet december 2012, sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler fra september 2013 og afslutningsvis en oversigt over de 18 midler, udvalget tildelte for 2013.

BEHANDLING

Direktionen, Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at sagerne drøftes, og at udvalget udarbejder en indstilling på baggrund af de indkomne ansøgninger.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien afholdes indenfor de i budgettet afsatte midler til frivilligt socialt arbejde (SEL § 18) til etniske integrationsaktiviteter.

Integrationsudvalgets pulje nedskrives med de valgte støttebeløb.

Direktionens møde den 9. december 2013:

Direktionen vedtog at fremsende sagen.

 

Bilag

 

Oversigt over §18 ansøgninger.docx

326-2013-361966

ansøgning POA 2013.doc

326-2013-359028

Ansøgning - Q4400 ny.pdf

326-2013-362327

Ansøgning-KFN.pdf

326-2013-361905

Ansøgning-KIK.pdf

326-2013-361898

Ansøgning-Børns-Håb.pdf

326-2013-361903

Ansøgning-Somalisk international kulturfor.pdf

326-2013-361902

Ansøgning-Den kulturelle forening

326-2013-362092

326_2013_86446_Drøftelse_af_fremtidige_fokusområder_for_tildeling.pdf

326-2013-361919

Kriterierfor §18 tilskud 2014_indstillingsudvalg.docx

326-2013-86499

Integrationsudvalgets tildeling af § 18 midler - 2013

326-2013-361928

 

 

 

 

Bilagsnr

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2013:

Integrationsudvalget har på baggrund af de indkomne ansøgninger udarbejdet følgende indstilling:

 

Forening

Tildeling

Der tildeles til følgende aktiviteter

POA

46.000

·   Klubtimer

·   Indkøb og diverse udgifter

Q4400

30.000

·   Infomøder til hvervning

·   Uddannelse af mentorer

·   Arrangementer for mentorer og mentees

KFN

150.000

·   Til de ansøgte formål

Børns Håb

45.000

·   Til de ansøgte formål

KIK

35.000

·   Fællesmøder og udflugter for medlemmer

·   Kulturelle arrangementer

·   Admin., telefon, internet mm.

Den kulturelle forening for børn og unge

20.000

·   Fodboldaktiviteter

·   Ture og arrangementer

Somalisk international kulturforening

20.000

·   Fodboldaktiviteter

·   Udflugt, aktiviteter