3.      Integrationsudvalgets fremtid

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2013-14320       J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2013-361975

 

SAGSFREMSTILLING

På udvalgsmødet december 2011 blev Integrationsudvalgets fremtid drøftet. Baggrunden for drøftelsen var en statusredegørelse på integrationsområdet, der generelt pegede på, at integrationsområdet var velfungerende og en stor del af de problemstillinger, som arbejdsgruppen stødte på, ofte udsprang af socio-økonomiske forhold og ikke på grund af borgere med en anden oprindelse end dansk. Der var således typisk tale om problematikker vedrørende inklusion og ikke særligt integration. Med det udgangspunkt blev det drøftet, om integrationsområdet med fordel kunne placeres i de relevante fagudvalg.

 

Udvalget vedtog på mødet at udskyde den videre drøftelse til slutningen af valgperioden, hvor udvalgets fremtid naturligt vil blive drøftet.

 

På Integrationsudvalgets møde i september 2013, blev udvalgets fremtid igen drøftet kort under punktet ”Eventuelt”.

Integrationsudvalgets medlemmer gav generelt udtryk for, at integrationsområdet stadig går godt som ved statusredegørelsen i 2011. En stor del af de udfordringer og problematikker, der gør sig gældende i Kalundborg Kommune, grunder således ikke direkte i vanskeligheder omkring integration men er ofte socio-økonomisk betingede.

 

Udvalget gav udtryk for, at møderne generelt giver en god platform for at udvide kendskabet til de forskellige aktører i integrationsindsatsen.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

INDSTILLING

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2013:

Integrationsudvalget drøftede udvalgets fremtid og fandt frem til følgende konklusioner:

·         Det nuværende udvalg vurderer, at et Integrationsudvalg har en positiv virkning på integrationen og styrker det tværsektorielle samarbejde.

·         Udvalgets sammensætning er hensigtsmæssig i forhold til de repræsenterede områder.

·         Udvalget anbefaler, at der fremadrettet afholdes tre årlige møder.