4.      Orientering om implementeringen af metoden Samarbejde Om Sikkerhed

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26371       J.nr.: 27.00.00           Dokumentnr.: 326-2016-169101

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 22. oktober 2014 bevilliget 1.000.000 kr. til Fagcenter Børn og Familie til implementering af metoden "Samarbejde Om Sikkerhed" (SOS). Børn- og Familieudvalget orienteres derfor om arbejdet, samt de opnåede resultater med SOS.

Status efter det første år er, at 17 børn har deltaget i projektet og det har medført en samlet gevinst på 700.000 kr.

 

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn og Familie indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. oktober 2014 at imødekomme ansøgningen til effektiviseringspuljen fra Fagcenter Børn og Familie på 1.000.000 kr. til implementering af metoden "Samarbejde Om Sikkerhed" (SOS). Pengene skulle dække finansieringen af udgifterne til konsulentbistand fra Sikkerhedskonsulenterne, samt medarbejder ressourcer i projektets løbetid.

 

Metoden - Samarbejde om Sikkerhed

SOS metoden kaldes også "den løsningsfokuserede metode". Formålet er at involvere barnet og alle væsentlige personer i barnets netværk via samarbejde. Fokus er på at udarbejde sikkerhedsplaner for barnet. I arbejdet med SOS er målet, at barnet og alle personer omkring barnet involveres i udarbejdelse af sikkerhedsplanen, der kan lede fokus fra bekymringer, problemer og risiko til ressourcer, løsninger og sikkerhed.

 

En sikkerhedsplan er en intensiv familiebehandlingsindsats, der skal sikre et eller flere børns sikkerhed, trivsel og udvikling. Indsatsen tilbydes til familier, hvor børnene er anbringelsestruede eller hvor børnene allerede er anbragt uden for hjemmet.

En sikkerhedsplan indeholder detaljerede aftaler om hvordan hverdagen skal forløbe for barnet. Det kan fx være aftaler om, hvem der skal hjælpe til i forskellige situationer, hvis forældrene ikke er i stand til at tage sig af barnet i en kortere periode.

 

Organiseringen af SOS i Fagcenter Børn og Familie

SOS teamet er organiseret, som et selvstændigt team i Fagcenter Børn og Familie. Teamet består af 4 medarbejdere, som arbejder sammen to og to i forhold til de enkelte sager.

 

Sikkerhedskonsulenterne har i projektperioden været i huset to dage ugentligt, hvor de har ydet supervision, coaching og uddannelse til de involverede medarbejdere.

 

Forventninger til Pilotprojektet

Forud for implementeringen af SOS har forventningerne til pilotprojektet været, at implementeringen skulle tage udgangspunkt i seks familier. SOS metoden skulle anvendes i de seks familier med henblik på hjemgivelse fra anbringelse. Dette er valgt ud fra erfaringer om, at det er i dette arbejder, der er mulighed for at skabe den mest optimale motivation hos familierne. 

Derefter skulle der findes fire nye familier, hvor SOS metoden skulle anvendes med henblik på at undgå anbringelse.

 

Opfølgning på det første år med SOS metoden

SOS teamet har i projektperioden arbejdet med 17 børn i alt. Ud af de 17 børn har det for 9 børn været muligt at udarbejde en sikkerhedsplan i samarbejde med netværket. Det er således lykkedes at skabe sikkerhed for det enkelte barn i hjemmet, hvilket betyder at børnene har undgået anbringelse i en plejefamilie, da man via netværket har formået at skabe den nødvendige sikkerhed omkring barnet.  

Derudover er der opnået følgende resultater:

 

·         Der er to børn, hvor det har været muligt at udarbejde en sikkerhedsplan, så de to børn kunne blive i hjemmet og derved har undgået at skulle anbringes på en institution eller et opholdssted. 

 

·         Der er to børn, hvor de er blevet hjemgivet efter at have arbejdet med SOS metoden i tæt samarbejde med SOS teamet.  

 

·         Der er to børn, som er flyttet i løbet af deres deltagelse i SOS projektet, men i den forbindelse har der været en god og konstruktiv overlevering til den nye kommune.

 

·         Der er en sag, hvor det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelig sikkerhed for barnet, hvilket betyder at barnet er anbragt.

 

Gode oplevelser med SOS metoden

SOS metoden er blevet anvendt i sager, hvor man via metodikken i SOS metoden har opnået at gå fra en forventning om tvangsanbringelse til en frivillig anbringelse.

 

Det har været en rigtig god proces, at SOS teamet har været inde og arbejde med familierne i blandt andet de to sager, hvor sagerne er gået fra forventninger om en tvangsanbringelse til en frivillig anbringelse. Dette har også styrket samarbejdet mellem Fagcenteret og familien, hvilket barnet også profiterer af. 

 

SOS teamet arbejder ud fra forskellige metodetilgange i "den løsningsfokuserede metode", det er blandt andet mapping, hvor man kortlægger bekymringer og beskyttende faktorer for barnet sammen med rådgiver og andre fagpersoner i egen organisation der har været iværksat som foranstaltning i familien.

 

En anden metode der også anvendes i andre sager end dem der er i SOS teamet er metoden ord og billeder, hvor SOS konsulenten skriver og visualisere barnets historie i fællesskab med forældre, barn og andre netværkspersoner. Dette er en terapeutisk tilgang til børn der er midt i forældre konflikter, der betyder at deres verden er fragmentet.

Dette er med til at udbrede kendskabet til SOS metoden i hele afdelingen.  

 

SOS metoden overgår til drift

Pilotprojektet er nu gennemført og SOS metoden er blevet implementeret i Fagcenter Børn og Familie. SOS metoden overgår nu til at være en del af den daglige drift. SOS metoden vil fortsat være en af de metode tilgange der anvendes med henblik på fortsat at skabe ressourcer, løsninger og sikkerhed for det enkelte barn i Kalundborg Kommune. 

 

Opnåede resultater ved implementering af SOS

Fagcenter Børn- og Familie ønskede med gennemførelse af dette innovations- og effektiviseringstiltag at investere i fremtiden således, at der på sigt vil ske et fald i antallet af anbringelser, og at forbruget fastholdes indenfor de budgetterede rammer.

 

Businesscase - hvordan ser økonomien ud:

Forventningerne til businesscasen var forud for projektet, at opnå en gevinst på 580.000 kr. i det første år, når udgiften til lønninger var fratrukket.

Resultatet for businesscasen viser, efter det første års arbejde med SOS metoden, at det har været muligt at opnå en gevinst på 700.000 kr., når der er fratrukket udgifter til lønninger. Det forventes at finansieringen af driften af SOS-metoden kan afholdes indenfor de nuværende budgetrammer.

 

Udviklingen i antallet af anbringelser

Opgørelsen over udviklingen i det samlede antal anbringelser er for perioden marts 2015 til marts 2016 gået fra 226 anbringelser til 199 anbringelser. Det vil sige der har været en reduktion i antallet af anbringelser på i alt 27 børn det seneste år. Denne reduktion kan ikke udelukkende henføreres til implementeringen af SOS metoden, men SOS metoden har været medvirkende til et fald i antallet af anbringelser.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

 

 

Bilagsnr

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget gerne vil følge resultaterne med en tilbagemelding om 1 år.