7.     Godkendelse af forslag til Udviklingsstrategi 2019-2030

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25444       J.nr.: 01.02.03           Dokumentnr.: 326-2019-166857

 

Sagstype

Beslutning

 

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2018 en procesplan for at kunne sende en udviklingsstrategi i offentlig høring inden årsskiftet 2019/20. Den 27. februar 2019 var der KB-temamøde om Udviklingsstrategien og FN’s 17 Verdensmål. Den 28. februar 2019 mødtes medlemmer af kommunalbestyrelsen med borgere og repræsentanter fra virksomheder, organisationer, foreninger mfl. for at drøfte strategiens temaer og FN’s 17 Verdensmål. Et forslag til Udviklingsstrategi fremlægges nu til godkendelse.

 

Indstillinger

Direktionen indstiller

1.    at ’Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber’ vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger med påbegyndelse i august 2019

2.    at administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til forslaget inden offentlig fremlæggelse

3.    at Kommunalbestyrelsens vision: ’Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed’ ændres til ’Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed’

4.    at administrationen bemyndiges til at foretage konsekvensrettelser, hvis pkt. 3 godkendes, så visionens ordlyd kan blive opdateret fx på kommunens hjemmeside, i kommuneplanen i forbindelse med den kommende revision og generelt ved eventuelle genoptryk af kommunens materialer, hvor visionsteksten har en fremtrædende plads

 

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategiens formål

’Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber’ (bilag 1) er Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling. Strategien tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens overordnede vision for kommunens udvikling. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for at visionen bliver til virkelighed. Udviklingsstrategien skal beskrive revisionsomfanget af den kommende kommuneplan. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

 

Udviklingsstrategiens opbygning

Forslaget til Udviklingsstrategi består af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fem temaer om henholdsvis bosætning, erhverv og beskæftigelse, velfærd, uddannelse og infrastruktur. Kommunalbestyrelsens mål for kommunens udvikling fremgår af de enkelte temaer. Mange mål kan imidlertid kun blive indfriet, når flere parter samarbejder. Derfor er der under overskriften: ’Mangfoldige ressourcer og fællesskaber på tværs’ vist fire eksempler på komplekse udfordringer henholdsvis klima, boliger, sundhed og uddannelse. Det er eksempler på områder, hvor borgere, virksomheder, foreninger, myndigheder mfl. med fordel kan gå sammen om at realisere målene. Sidste del af Udviklingsstrategien handler om det forarbejde (politikudvikling og borgerinddragelse), der ligger til grund for strategien. Der er redegjort for, hvordan Kommunalbestyrelsen forholder sig til den kommende revision af kommuneplanen, og der er en redegørelse for planlægning gennemført siden vedtagelsen af den gældende kommuneplan. Der er udarbejdet et baggrundsnotat til Udviklingsstrategien, der redegør nærmere for udviklingsstrategiens temaer og problemstillinger. Kommunalbestyrelsen kan forefinde et eksemplar fremlagt på rådhuset i direktionssekretariatet.

 

Forslag om tilføjelse til Kommunalbestyrelsens overordnede vision

Alle temaer i strategien forholder sig til Kommunalbestyrelsens overordnede vision, om at Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed. Med dette forslag til udviklingsstrategi bliver betydningen af uddannelse for den enkelte og for samfundet som helhed særligt fremhævet. For at understrege vigtigheden er der lagt op til at få skrevet begrebet ’uddannelse’ ind i Kommunalbestyrelsens vision, så den fremover lyder: ’Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed’.

 

FN’s 17 Verdensmål og Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2019-2030 kobler sig til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og der har været afholdt temamøde for Kommunalbestyrelsen om emnet den 27. februar 2019. Den 28. februar 2019 blev der holdt en tværfaglig workshop ’Bæredygtig kommune – Kalundborg 2030’ med forskellige interessenter (politikere, borgere, repræsentanter fra foreninger, organisationer og virksomheder). Der var oplæg om FN’s 17 Verdensmål og gruppedrøftelser, der tog udgangspunkt i Udviklingsstrategiens temaer.  Derudover har der i april 2019 været indledende drøftelser i de politiske udvalg (TMU, SU, BFU, KFU, ÆSU, ØK) om mulighederne for at koble de globale Verdensmål med den nære og lokale indsats for at opnå bæredygtig udvikling. Børn- og Familieudvalget har på deres møde 3. april 2019 ønsket at Fælleselevrådet får en stemme i processen omkring Udviklingsstrategien. Udvikling og Børn, Læring og Uddannelse er i dialog om at kunne afholde en workshop i samarbejde med Fælleselevrådet. Workshoppen skal være målrettet de unge, der kan arbejde med de temaer i Udviklingsstrategien og de FN’s Verdensmål, der interesserer dem.

 

Planlovens bestemmelser

En udviklingsstrategi (planstrategi) er et lovpligtigt dokument, som Kommunalbestyrelsen i henhold til planloven skal offentliggøre inden udgangen af 1. halvdel af valgperioden. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Kommunen kan vælge at afholde offentlige møder i høringsperioden. Udviklingsstrategien sætter retningen for den kommende kommuneplan ved at angive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode. Desuden skal Kommunalbestyrelsens beslutning om revisionsomfanget af den kommende kommuneplan offentliggøres med udviklingsstrategien.

 

Inddragelse af offentligheden

Kommunalbestyrelsen er løbende i dialog med mange forskellige interessenter. Denne dialog fungerer som en optakt til formuleringen af den samlede strategi for kommunens udvikling. Der har således været dialogmøder, workshops og andre arrangementer, hvor politikerne har haft lejlighed til at drøfte perspektiverne for kommunens udvikling med offentligheden. Borgere, foreninger, virksomheder mfl. har i denne og forrige valgperiode således løbende bidraget med deres idéer, forslag og synspunkter om vidt forskellige emner som fx bosætning, folkeskolen, 'Det gode børneliv', landdistriktsudvikling, kollektiv trafik, Kultur- og bevægelsesparken i Høng og den Bynære Havnepark i Kalundborg. Borgere, virksomheder og foreningsrepræsentanter mødtes den 28. februar 2019 jf. ovenstående beskrivelse med medlemmer af Kommunalbestyrelsen og gav deres bud på, hvordan kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning. Den 26. marts 2019 mødtes medlemmer af Kommunalbestyrelsen med lokale virksomheder til en dialog om erhvervslivets udviklingsmuligheder. På planseminarerne i 2018 og 2019 har kommunalbestyrelsen bl.a. drøftet emner som uddannelse og socialøkonomi.

Hvis Kommunalbestyrelsen kan godkende det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi, er det planen at sende Udviklingsstrategien i offentlig høring efter sommerferien, så høringsperioden begynder den 12. august og slutter den 14. oktober 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Anbefales med redaktionelle ændringer.

Det foreslås, at der afholdes et præsentationsmøde om udviklingsstrategien, når høringen er tilendebragt.

 

Bilag

 

Forslag til Udviklingsstrategi 2019 til 2030_høring

326-2019-166717

 

 

 

 

Bilagsnr

Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.