670.   1. behandling af Budget 2012                                                             Åbent

Sagsnr. 480-2011-52018         Dok.nr. 480-2011-134899

 

Sagsfremstilling

Budgettet for 2012 og overslagsårene er udarbejdet med udgangspunkt i følgende indtægtsforudsætninger.

 

Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien

 

Det udmeldte tilskud som vanskeligt stillet kommune på 12.000.000 kr. er indarbejdet.

 

De samlede tilskud og skatter udgør herefter 1.739.645.000 kr., hvoraf 10.584.000 kr. vedrører kvalitetsfondens område. I budgettet er der indregnet en forventet deponering på 6.082.000 kr., idet anlægsbudgettet indenfor kvalitetsfondens områder ikke er tilstrækkelig til at kvalitetsfondstilskuddet kan anvendes.

 

Der er indarbejdet lån fra den ordinære lånepulje på 1.443.000 kr. svarende til det tilsagn, som er modtaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derudover er der indarbejdet lån til de budgetterede energibesparende foranstaltninger svarende til 514.000 kr.

 

Hovedoversigten i det administrative budgetoplæg indeholder:

·         Indtægter for 1.728.112.000 kr.

·         driftsudgifter for 1.711.683.000 kr.

·         renteudgifter for 5.838.000 kr.

·         anlæg for 23.387.000 kr.

·         afdrag for 15.495.000 kr.

Ovenstående giver et samlet underskud på 33.859.000 kr.

 

Efterfølgende er der foretaget korrektioner svarende til 2.208.000 kr. i form af ændrede justeringer som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 samt i forhold til faktisk elevtal på skoleområdet pr. 5. september 2011. Det samlede underskud efter korrektioner er herefter på 31.651.000 kr.

 

Med tillæg af låneoptagelsen på 1.443.000 kr. samt tilskud som vanskeligt stillet kommune på 12.000.000 kr. er der et finansieringsunderskud på 18.208.000 kr.

 

Borgmester Morten Andersen har udarbejdet et forslag til et budget for 2012 i balance. Udgangspunktet herfor er, at det administrative budgetoplæg tilpasses, således at der laves driftsreduktioner for 5.864.500 kr., omprioriteringer i anlægsbudgettet svarende til reduktioner på 12.430.000 kr. Til budgetoplægget er desuden udarbejdet en oversigt over det reviderede anlægsbudget.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

 

Personalemæssige konsekvenser

Afhængig af beslutning.

 

Økonomiske oplysninger

Det tilpassede administrative budgetoplæg udviser i 2012 et underskud på 18.208.000 kr.

Borgmesterens budgetoplæg for 2012 udviser et overskud på 86.500 kr.

 

Administrationens indstilling

Borgmesterens oplæg til et budget for 2012 indstilles til politisk drøftelse.

Det indstilles, at Borgmesterens forslag sendes i høring.

 

Høringssvar sendes til Økonomi og Løn senest den 29. september 2011, kl. 12.00.

 

Bilag

480-2011-135560

hovedoversigt til budget  - 1. behandling.pdf

480-2011-135567

hovedoversigt til budget  - borgmesternes oplæg.pdf

480-2011-135554

Borgmesterens oplæg til 1. behandling.pdf

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Økonomiudvalget den 14. september 2011

Fraværende: René Lundegaard

 

Det indstilles, at Borgmesterens forslag til et budget i balance oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

Det indstilles, at Borgmesterens forslag sendes i høring. Høringssvar skal fremsendes på okonomi@nordfynskommune.dk. Fristen for høringssvar er den 29. september 2011, kl. 12.00.

 

Ændringsforslag skal fremsendes på okonomi@nordfynskommune.dk. Fristen for ændringsforslag er den 3. oktober 2011, kl. 12.00. 

 

Ændringsforslag udarbejdes med udgangspunkt i, at Borgmesterens forslag til et budget i balance er indarbejdet i budget 2012 og overslagsårene.