306.   Godkendelse af  Årsregnskab for 2011 for Den selvejende institution Bogense Børnehave                                                                                                                  Åbent

Sagsnr. 480-2011-72014         Dok.nr. 480-2011-183732

 

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Bogense Børnehave, Skt. Annagade 9, Bogense, fremsender Årsregnskab for 2011 til godkendelse. Driften af Bogense Børnehave ophørte den 31. marts 2011.

 

Revisionen, der er foretaget af BDO Kommunernes Revision, Odense, har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

 

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes samlede udgifter til Bogense Børnehave fra 1. januar 2010 til 31. marts 2011 på dagtilbudsområdet udgjorde i alt 3.126.888 kr.

 

BDO’s revisionsgennemgang af Bogense Børnehaves tilskud for regnskabsåret 2010 og 1. kvartal 2011 har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Revisionen bemærker dog følgende, at det ikke har været muligt at få bestyrelsesreferaterne, hvorfor revisionen ikke har kunnet gennemgå, hvorvidt de trufne beslutninger i bestyrelsen har afspejlet sig i regnskabet.

 

Administrationens indstilling

Årsregnskab for 2010 for Bogense Børnehave indstilles til godkendelse.

 

Bilag

480-2011-160876

Revision af regnskab 1. januar -31. marts 2011

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Familieudvalget den 10. januar 2012

Fraværende: Ingen

 

Indstillingen godkendt.