1102. Ændringer af Daginstitutionsstrukturen                                          Åbent

Sagsnr. 480-2012-64592         Dok.nr. 480-2013-34850

 

Sagsfremstilling

Daginstitutionsstrukturen i Nordfyns Kommune har været til debat i 2012. På baggrund af den udarbejdede rapport og den gennemførte høring i efteråret er sagen drøftet af gruppeformændene. På baggrund heraf har administrationen i et notat belyst konsekvenserne af en række forhold som grundlag for, at der kan tages stilling til sagen i det politiske system.

 

Notatet belyser konsekvenserne, hvis der træffes følgende beslutninger:

·         At det nuværende antal daginstitutioner bibeholdes i den nuværende form

·         At der gives mulighed for etablering af landsbyordninger i Hårslev og Veflinge indenfor eksisterende rammer

·         At der ikke etableres distriktsledelse, men et tættere samarbejde i distrikterne

·         At souschef/stedfortræder funktionen nedlægges

·         At der oprettes yderligere vuggestuepladser, hvor der er behov herfor

·         At der oprettes gæstepladser for dagplejen i daginstitutioner

·         At der etableres et tættere samarbejde mellem daginstitutioner og legestuegrupper i dagplejen og der skabes plads til legestuerne i institutionerne

 

Notatet indeholder desuden et forslag vedr. etablering af ekstra vuggestuepladser og gæstedagplejepladser i tilknytning til daginstitutioner. Forslaget er et udgangspunkt for de politiske drøftelser. Der er desuden udarbejdet en økonomisk oversigt over konsekvenserne, som gør det muligt at belyse økonomien ved kombination af forskellige forslag.

 

Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Dalskovreden og Børnehaven Sneglehuset har henvendt sig med synspunkter i forbindelse med dagtilbudsstrukturen (vedhæftet). Forvaltningen anbefaler, at brevene indgår i høringen af sagen på lige fod med øvrige høringssvar.

 

På baggrund af notatet anbefaler forvaltningen, at bestyrelserne for skoler og institutioner i Hårslev og Veflinge spørges om de vil indstille etablering af landsbyordning inden for de eksisterende økonomiske rammer og at sagen i øvrigt sendes i høring frem til 22. februar 2013.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

 

Personalemæssige konsekvenser

Se notat

 

Økonomiske oplysninger

Se notat

 

Administrationens indstilling

Forvaltningen indstiller

 

At bestyrelserne for skoler og institutioner i Hårslev og Veflinge spørges om de vil indstille etablering af landsbyordning inden for de eksisterende økonomiske rammer

 

At sagen sendes i høring frem til 22. februar 2013 vedrørende følgende beslutningsforslag:

·         At der træffes beslutning om at bibeholde det nuværende antal daginstitutioner i nuværende form

·         At der etableres en formaliseret samarbejdsstruktur i skoledistrikterne mellem dagpleje, daginstitutioner og skoler, som foreslået

·         At distriktssamarbejderne udarbejder en plan for et tættere samarbejde og placering af legestuer, så samarbejdet og den røde tråd understøttes

·         At souschef/stedfortræder funktionen nedlægges og erstattes af et formelt samarbejde, hvor institutionslederne dækker ind for hinanden ved forfald

 

At det drøftes hvilke beslutninger der skal sendes i høring vedr. etablering af nye vuggestuepladser og etablering af gæstedagplejepladser.

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 8. januar 2013

Fraværende: Ingen

 

Familieudvalget anbefaler følgende:

 

At bestyrelserne for skoler og institutioner i Hårslev og Veflinge forespørges om de vil indstille etablering af landsbyordning inden for de eksisterende økonomiske rammer dog med mulighed for anvendelse af kvalitetsfondsmidler

 

At nuværende antal daginstitutioner fastholdes i nuværende form

 

At der etableres en formaliseret samarbejdsstruktur i skoledistrikterne mellem dagpleje, daginstitutioner og skoler, som foreslået

 

 At distriktssamarbejderne udarbejder en plan for et tættere samarbejde og placering af legestuer, så samarbejdet og den røde tråd understøttes

 

At souschef/stedfortræder funktionen nedlægges og erstattes af et formelt samarbejde, hvor institutionslederne dækker ind for hinanden ved forfald indenfor distriktet

 

De afledte konsekvenser af et øget antal vuggestuepladser samt gæstedagplejepladser vurderes i relation til et antageligt fremtidigt lavere normeret antal dagplejepædagoger.

 

At der etableres vuggestue- og gæstepladser i de 4 hovedbyer med følgende:

 

 

 

 

Bogense

 

Vuggestue (ekstra pladser)

 

Nednormering med 4 pladser, som i stedet for konverteres til gæstepladser, således der fremover vil være 8 vugge-stuepladser

 

Gæstedagpleje

 

 

4 pladser i Skovhuset og de restende 2 pladser dækkes inden for dagplejen

 

 

 

Havrehed

 

12 ekstra pladser i Kernehuset

 

6 pladser i Kernehuset

 

 

 

Søndersø *

 

 

*Alternativt vil ovenstående etablering af pladser kunne ske i Børnehaven Mælkevejen. Der udarbejdes et nærmere beregningsgrundlag.

 

12 ekstra pladser i Nordmark

 

 

 

8 pladser i

Nordmark

 

 

 

 

 

Otterup

 

8 ekstra pladser i Minimax

 

8 pladser i Minimax

 

 

 

Distrikter uden ændringer

Særslev/ Hårslev

Ingen

Behovet for de 5 pladser dæk-kes inden for dagplejen

 

 

 

Krogsbølle

 

Ingen

 

Behovet for de 5 pladser dæk-kes inden for dagplejen

 

 

 

 

 

I Særslev /Hårslev undersøges muligheden for gæstepladser på afdeling Hårslev.

 

I distrikt Krogsbølle omkring gæstepladser undersøges en mulig placering på Løkkemark.

 

Garanti for gæstedagpleje inden for distriktet fastholdes.

 

Ovenstående finansieres som beskrevet i bilag 1 vedlagt sagen.

 

Forinden ovenstående indstilles til Kommunalbestyrelsen møde den 24. januar 2013 afholdes ekstraordinært møde i Familieudvalget den 16. januar kl. 13.30 i Bogense.

 

Ovenstående anbefalinger, efter Kommunalbestyrelsens behandling, fremsendes i høring i perioden fra den 25. januar 2013 til den 22. februar 2013.

 

Dorte Schmidt Brown (N) tager forbehold, da hun mener at alle distrikter skal behandles ens, og at placeringen og etableringen af vuggestuepladser og gæstedagplejepladser ikke er optimal i distrikterne Otterup og Krogsbølle.

 

Der fremlægges på mødet et bilag med beregninger på udvalgets beslutninger inkl. muligheden for gæstepladser på afdeling Hårslev og på afdeling Løkkemark og alternative pladser i Børnehaven Mælkevejen.

 

Beslutning

Familieudvalget den 16. januar 2013

Fraværende: Ingen

 

Familieudvalget anbefaler:

 

a.    At bestyrelserne for skoler og institutioner i Hårslev og Veflinge forespørges, om de vil indstille etablering af landsbyordning inden for de eksisterende økonomiske rammer dog med mulighed for anvendelse af kvalitetsfondsmidler

 

b.    Familieudvalget anbefaler følgende sendt i høring - efter Kommunalbestyrelsens behandling - i perioden fra den 25. januar 2013 til den 22. februar 2013:

 

c.    At det nuværende antal daginstitutioner fastholdes i nuværende form

d.    At der etableres en formaliseret samarbejdsstruktur i skoledistrikterne mellem dagpleje, daginstitutioner og skoler, som foreslået

e.    At distriktssamarbejderne udarbejder en plan for et tættere samarbejde og placering af dagplejens legestuer, så samarbejdet og den røde tråd understøttes

f.     At souschef-/stedfortræderfunktionen nedlægges og erstattes af et formelt samarbejde, hvor institutionslederne dækker ind for hinanden ved forfald indenfor distriktet

g.    At der etableres ekstra vuggestuepladser i 3 distrikter:

·         Havrehed: 12 ekstra pladser i Kernehuset

·         Søndersø: 12 ekstra pladser i Mælkevejens børnehave, som samtidig nednormeres fra 44 til 30 børnehavepladser.

·         Otterup: 8 ekstra pladser i Minimax

h.    At der etableres gæstedagplejepladser i daginstitutioner i alle distrikter således:

·         Bogense: 4 vuggestuepladser i Skovhuset konverteres til gæstepladser

·         Havrehed: 6 gæstepladser i Kernehuset

·         Søndersø: 8 gæstepladser i Mælkevejens børnehave

·         Otterup: 8 gæstepladser i Minimax

·         Særslev/Hårslev: 5 gæstepladser i Vejruphuse – alternativt 5 gæstepladser i ny landsbyordning på Hårslev Skole, hvis der lokalt træffes beslutning herom jf. pkt. 1.

·         Krogsbølle: 5 pladser i Løkkemark

i.      At garanti for gæstedagpleje inden for distriktet fastholdes.

 

Familieudvalget anbefaler videre:

j.     At de forøgede driftsudgifter ved forslagene finansieres af de midler, der er afsat i budget 2013 under Dagtilbud til Sundt frokostmåltid i daginstitutionerne jf. notat

 

k.    At de forøgede anlægsudgifter finansieres af de midler, der er afsat i budget 2013 til modernisering af daginstitutionerne samt af tidligere deponerede anlægsmidler (kvalitetsfondsmidler) samt af resterende midler fra Sundt frokostmåltid jf. notat.

l.      At der tages endelig stilling til finansiering af de resterende anlægsudgifter i Familieudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts måned 2013.

 

 

Dorte Schmidt Brown (N) tager forbehold, da hun mener at alle distrikter skal behandles ens, og at placeringen og etableringen af vuggestuepladser og gæstedagplejepladser ikke er optimal i distrikterne Otterup og Krogsbølle.

 

Distrikt Otterup:            Minimax er allerede ca. dobbelt så stor som alle andre daginstitutioner, hvis man udvider yderligere er daginstitutionerne i Otterup helt fyldt op, trods det lave børnetal. Dette er ikke optimalt, da man gerne vil have flere børnefamilier til Otterup. Der bør kigges på de andre institutioner også i området.

 

Landsbyordninger:         Hvis Hårslev og Løkkemark skal have vuggestuebørn, hvorfor så ikke Skovløkke.

 

Distrikt Krogsbølle:         Løkkemark bør optimeres omkring en børnehave, så man sikrer en fødekæde til afdelingen.

                                  Derfor bør vuggestuebørn efter min mening enten til Dalskovreden eller Sneglehuset.

 

Steen Brydegaard (F) ønsker, at alle daginstitutionerne i Krogsbølle og Otterups distrikter åbent bliver hørt om deres holdning til etablering af gæstedagplejepladser og vuggestuepladser i deres institutioner.

 

 

Bilag

480-2012-258930

Brev fra best. vedr. afklaring på daginstitutionsstrukturen

480-2012-289164

Uopfordret høringssvar til daginstitutionsstruktur

480-2013-33136

Notat - bestilling fra gruppeformændene fra mødet den 7. november 2012 - 08.01.2013

480-2013-32371

Bilag 1 - Forslag til fremtidig daginstitutionsstruktur

480-2013-36527

Revideret forslag til fremtidig daginstitutionsstruktur - pr. 14.01.2013

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Økonomiudvalget den 16. januar 2013

Fraværende: Ingen

 

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.