483.   Høringssvar til indstillingen om ændring af daginstitutionsstrukturen                Åbent

Sagsnr. 480-2013-4081          Dok.nr. 480-2013-91318

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 24. januar 2013 at sende udvalgets anbefalinger til en ny daginstitutionsstruktur i høring til den 22. februar 2013. Det drejer sig om følgende anbefalinger:

 

a. At bestyrelserne for skoler og institutioner i Hårslev og Veflinge forespørges, om de vil indstille etablering af landsbyordning inden for de eksisterende økonomiske rammer dog med mulighed for anvendelse af kvalitetsfondsmidler

b. Familieudvalget anbefaler følgende sendt i høring - efter Kommunalbestyrelsens behandling - i perioden fra den 25. januar 2013 til den 22. februar 2013:

c. At det nuværende antal daginstitutioner fastholdes i nuværende form

d. At der etableres en formaliseret samarbejdsstruktur i skoledistrikterne mellem dagpleje, daginstitutioner og skoler, som foreslået

e. At distriktssamarbejderne udarbejder en plan for et tættere samarbejde og placering af dagplejens legestuer, så samarbejdet og den røde tråd understøttes

f. At souschef-/stedfortræderfunktionen nedlægges og erstattes af et formelt samarbejde, hvor institutionslederne dækker ind for hinanden ved forfald indenfor distriktet

g. At der etableres ekstra vuggestuepladser i 3 distrikter:

· Havrehed: 12 ekstra pladser i Kernehuset

· Søndersø: 12 ekstra pladser i Mælkevejens børnehave, som samtidig nednormeres fra 44 til 30 børnehavepladser.

· Otterup: 8 ekstra pladser i Minimax

h. At der etableres gæstedagplejepladser i daginstitutioner i alle distrikter således:

· Bogense: 4 vuggestuepladser i Skovhuset konverteres til gæstepladser

· Havrehed: 6 gæstepladser i Kernehuset

· Søndersø: 8 gæstepladser i Mælkevejens børnehave

· Otterup: 8 gæstepladser i Minimax

· Særslev/Hårslev: 5 gæstepladser i Vejruphuse – alternativt 5 gæstepladser i ny landsbyordning på Hårslev Skole, hvis der lokalt træffes beslutning herom jf. pkt. 1.

· Krogsbølle: 5 pladser i Løkkemark

i. At garanti for gæstedagpleje inden for distriktet fastholdes.

 

 

Skole og dagtilbudsafdelingen fremsender de indkomne høringssvar til politisk behandling. Der er indkommet høringssvar fra 19 decentrale institutioner, fra 3 MED-udvalg og 3 faglige organisationer.

 

Der er en række synspunkter som går igen i flere høringssvar bl.a.

·         Forslag om at etablere (forsøg med) udvidet åbningstid

·         Bekymring for dagplejen

·         Skepsis i forhold til nedlæggelse af souschef-funktionen

·         Ønske om etablering af vuggestue- og gæstepladser i andre end de foreslåede institutioner

·         Bekymring for bæredygtigheden i de små enheder

·         Glæde over der fastholdes en decentral struktur

·         Positive tilkendegivelser ift. øget samarbejde og formaliseret samarbejdsstruktur

·         Positive tilkendegivelser overfor legestuer i daginstitutionerne

 

Der er udarbejdet en skematisk oversigt over høringssvarene, hvor der er tilføjet faktuelle bemærkninger fra forvaltningen i det omfang det kan medvirke til at belyse høringssvarene.

 

Udover svarene fra de formelt høringsberettigede er indkommet 4 henvendelser fra andre parter, som ikke er høringsberettigede. Det drejer sig om støttegrupper o.lign. Disse henvendelser er vedlagt som et samlet bilag. Desuden er indkommet henvendelser fra 12 forældre fra dagplejen, efter Dagplejens bestyrelse opfordrede alle forældre til at henvende sig om sagen. Disse er også vedlagt som samlet bilag.

 

Familieudvalget skal drøfte, hvorvidt de ønsker at ændre deres anbefaling til en ny daginstitutionsstruktur på baggrund af høringssvarene.

 

Der blev i forbindelse med høringen også rettet henvendelse til bestyrelserne i Veflinge og Hårslev om, hvorvidt der ønskes oprettet landsbyordning indenfor de eksisterende økonomiske rammer dog med mulighed for anvendelse af kvalitetsfondsmidler

 

Både Veflinge Børnehave og Havrehedskolen giver udtryk for, at de ikke ser mulighed for at etablere landsbyordning indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Forvaltningen anbefaler på den baggrund at der ikke for nuværende arbejdes videre med etablering af landsbyordning i Veflinge.

 

Bestyrelserne i Hårslev ønsker at der etableres en landsbyordning indenfor de eksisterende økonomiske rammer, idet det dog forudsættes

·         At alle bygningerne bibeholdes under skolen d.v.s. at skolen fortsat kan disponere over børnehavens bygning.

·         At børnehavens økonomiske underskud nulstilles

·         At der kan disponeres over kvalitetsfondsmidler

·         At driftsbesparelsen fra sparet ledelsestid og minimumtildeling tilgår skolen det første år.

·         At der kan udarbejdes et projekt for etablering af lokaler til børnehaven i skolebygningen, som det er muligt at realisere indenfor skolens økonomiske muligheder.

 

Forvaltningen kan oplyse,

·         at den negative budgetoverførsel for Vejruphuse Børnehave forventes at være på 405.000 kr.

·         at driftsbesparelsen på sparet ledelsestid og sparet normering til førskole ved etablering af landsbyordning i Hårslev forventes at være på 307.000 kr.

·         at etablering af landsbyordning i Hårslev vil betyde, at der bliver en overtallig leder, som skal søges omplaceret.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

 

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Administrationens indstilling

At der tages stilling til om de tidligere anbefalinger skal ændres på baggrund af høringen

At der ikke arbejdes videre med en landsbyordning i Veflinge på nuværende tidspunkt

At det drøftes hvorvidt og på hvilke vilkår, der skal arbejdes videre med etablering af landsbyordning i Hårslev med henblik på, at der kan fremlægges en sag til politisk beslutning i april 2013.

 

 

Bilag

480-2013-68735

Høringsbrev til Dagplejen og daginstitutionerne.

480-2013-89993

Skematisk oversigt over høringssvar

480-2013-91657

Samlede høringssvar (48 sider)

480-2013-91459

Høringssvar fra andre

480-2013-91480

Henvendelser fra forældre vedr. gæstedagpleje (14 sider)

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. marts 2013

Fraværende: Ingen

 

Familieudvalget anbefaler følgende, dog således at der sker ændringer i nedenstående, hvor der er markeret med kursiv:

 

c. At det nuværende antal daginstitutioner fastholdes i nuværende form

 

d. At der etableres en formaliseret samarbejdsstruktur i skoledistrikterne mellem dagpleje, daginstitutioner og skoler som foreslået

 

e. At distriktssamarbejderne udarbejder en plan for et tættere samarbejde og placering af dagplejens legestuer, så samarbejdet og den røde tråd understøttes

 

f. Forslag fremsendt i høring -

 

At souschef-/stedfortræderfunktionen nedlægges og erstattes af et formelt samarbejde, hvor institutionslederne dækker ind for hinanden ved forfald indenfor distriktet

 

Punkt f tilføjes: Dog således at ressourcen frigøres og forbliver ude decentralt.

 

g. Forslag fremsendt i høring -

At der etableres ekstra vuggestuepladser i 3 distrikter:

·            Havrehed: 12 ekstra pladser i Kernehuset

·            Søndersø: 12 ekstra pladser i Mælkevejens børnehave, som samtidig nednormeres fra 44 til 30 børnehavepladser.

·            Otterup: 8 ekstra pladser i Minimax

 

Punkt g tilføjes: Vuggestuepladser kan, hvis ikke de udnyttes, konverteres til børnehavepladser i Havrehed og Søndersø.

Der etableres forsøgsordning i Skovtroldende såfremt der er minimum 4 børn, der ønsker vuggestue tidligst pr. 1. august 2013 og senest pr. 1. januar 2014. Evaluering af forsøgsordningen gennemføres til 1. august 2014 og målsætningen vil være, at der arbejdes hen imod en samlet vuggestuegruppe på 8 børn. De nærmere kriterier for forsøget detailbeskrives nærmere herunder den nærmere økonomi og etableringsomkostninger til forelæggelse for Familieudvalget til endelig stillingtagen.

 

h. Forslag fremsendt i høring -

 

At der etableres gæstedagplejepladser i daginstitutioner i alle distrikter således:

·            Bogense: 4 vuggestuepladser i Skovhuset konverteres til gæstepladser

·            Havrehed: 6 gæstepladser i Kernehuset

·            Søndersø: 8 gæstepladser i Mælkevejens børnehave

·            Otterup: 8 gæstepladser i Minimax

·            Særslev/Hårslev: 5 gæstepladser i Vejruphuse – alternativt 5 gæstepladser i ny landsbyordning på Hårslev Skole, hvis der lokalt træffes beslutning herom jf. pkt. 1.

·            Krogsbølle: 5 pladser i Løkkemark

 

Punkt h: Udgår/ændres og erstattes af følgende:

Der oprettes 6 gæstedagplejer med en i hvert distrikt. Yderligere behov løses ved effektiv udnyttelse af eventuelle tomme pladser.

 

i.          At garanti for gæstedagpleje inden for distriktet fastholdes. Det tilstræbes, at søskende følges ad ved brug af gæstedagpleje.

 

Herudover tages det til efterretning, at Veflinge Børnehave og Havrehedskolen ikke ser mulighed for at etablere landsbyordning.

 

Endelig udsættes stillingtagen til eventuel etablering af landsbyordning i Hårslev til april måned 2013.

 

Familieudvalget anbefaler videre:

j. At de forøgede driftsudgifter ved forslagene finansieres af de midler, der er afsat i budget 2013 under Dagtilbud til Sundt frokostmåltid i daginstitutionerne jf. notat

k. At de forøgede anlægsudgifter finansieres af de midler, der er afsat i budget 2013 til modernisering af daginstitutionerne samt af tidligere deponerede anlægsmidler (kvalitetsfondsmidler) samt af resterende midler fra Sundt frokostmåltid jf. notat.

l. At der tages endelig stilling til finansiering af de resterende anlægsudgifter i Familieudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts måned 2013.

 

Tidligere meddelte anlægsstop herunder stop for større anskaffelser for de decentrale institutioner ophæves.

 

Der afholdes et ekstraordinært møde i Familieudvalget den 12. marts 2013 klokken 13.15.