966.   2. behandling af Budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017           Åbent

Sagsnr. 480-2013-42727         Dok.nr. 480-2013-240150

 

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene er udarbejdet med udgangspunkt i følgende indtægtsforudsætninger:

 

Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Nordfyns Kommune får tildelt 6,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2014. Derudover er den endelige fordeling af mertilskud vedrørende folkeskolereformen udmeldt af ministeriet. Disse tilskud var kun delvis indarbejdet i det administrative budgetforslag.

 

De samlede tilskud og skatter udgør herefter 1.785.275.000 kr.

 

Hovedoversigten i det korrigerede budgetforslag for 2014 indeholder:

·         Indtægter for 1.785.275.000 kr.

·         Driftsudgifter for 1.727.323.000 kr.

·         Renteudgifter for 4.489.000 kr.

·         Anlægsudgifter for 38.079.000 kr.

·         Budgetreserver for 6.825.000 kr.

·         Afdrag på lån, incl. Vandcenter Syd for 16.055.000 kr.

·         Låneoptagelse på 7.138.000 kr.

·         Forventet frigivelse af kvalitetsfondsmidler på 13.000.000 kr.

·         Forventede budgetoverførsler fra 2013 til 2014 på 22.007.000 kr.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Nordfyns Kommune ikke får yderligere dispensation til låneoptagelse i 2014.

 

I forhold til det administrative budgetoplæg af 16. august 2013 er der under driftsudgifter indarbejdet tekniske korrektioner for 110.000 kr. i form af ændrede skøn, bl.a. som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013.

 

Ovenstående giver et samlet overskud på 15.384.000 kr. på det skattefinansierede område.

 

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et underskud på 1.575.000 kr.

 

Resultatet efter budgetreserver og forventede budgetoverførsler er et underskud på 15.023.000 kr.

 

Der er i 2014 budgetteret med en tilgang af likvide aktiver på 11.067.000 kr. efter forventede finansforskydninger.

 

Det administrative budgetforslag har i perioden 19. august 2013 til d. 30. august 2013 været i høring. En sammenfatning af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

 

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2014 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 27. september 2013, kl. 12.00.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

 

Personalemæssige konsekvenser

Afhængig af beslutning.

 

Økonomiske oplysninger

Det samlede budgetforslag udviser et underskud på 15.023.000 kr. og en tilgang af likvide aktiver på 11.067.000 kr.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

 

·         at budgetforslaget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen, og

·         at ændringsforslag fremsendes senest den 27. september 2013, kl. 12.00.

 

 

Beslutning

Økonomiudvalget den 12. september 2013

Fraværende: Kim Jørgen Jensby Jørgensen, Steen Brydegaard

 

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

 

-      At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1

-      At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.412.483.000 kr.

-      At grundskyldspromillen fastsættes uændret på 31,98

-      At dækningsafgiften af offentlige ejendomme forbliver uændret på 15 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

 

Fristen for ændringsforslag fastsættes således, at ændringsforslag fremsendes senest den 27. september kl. 12.00.

 

Balance i budgettet skabes via forøgelse af kassebeholdningen.

 

Budgettet til 1. behandling oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Jens Otto Dalhøj (I) kan ikke tiltræde den del af budgetforslaget, der omhandler, at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1, samt at grundskyldspromillen fastsættes uændret på 31,98.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

Fraværende: Mads Hintze Dinesen

 

Kommunalbestyrelsen godkender Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling af Budget 2014-2017, og oversender dermed budgetforslag 2014-2017 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

 

---

 

2. behandling af budget 2014 og overslagsårene 2015 - 2017

Ved udløb af fristen for ændringsforslag er der indkommet 2 forslag:

 

Den 23. september 2013 er der indgået budgetaftale imellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten samt Den Sociale Gruppe.

 

Hovedoversigten i aftalen indeholder følgende:

(i 1.000 kr.)

2014

2015

2016

2017

Indtægter

-1.785.275

-1.781.402

-1.809.108

-1.831.810

Driftsudgifter

1.714.195

1.732.391

1.757.764

1.785.736

Renter

4.489

4.373

4.481

4.487

Resultat af ordinær drift

-66.592

-44.638

-46.863

-41.587

Anlægsudgifter

89.944

82.207

56.137

44.375

Resultat af skattefinansieret område

23.353

37.568

9.274

2.788

Brugerfinansieret område

1.575

0

0

0

Resultat i alt før reserver

24.928

37.568

9.274

2.788

Udvalgenes budgetreserver

6.825

6.825

6.825

6.825

Forventede budgetoverførsler

22.007

22.007

22.007

22.007

Resultat i alt

53.759

66.400

38.105

31.620

Forventede budgetoverførsler

-22.007

-22.007

-22.007

-22.007

Deponerede kvalitetsfondsmidler

-13.000

0

0

0

Afdrag på lån VandCenter Syd

1.280

1.320

1.362

1.406

Afdrag på lån

14.775

14.445

14.495

14.595

Låneoptagelse

-11.138

-7.138

-1.764

-1.764

Ændring af likvide aktiver

23.669

53.020

30.191

23.850

 

Aftalen betyder, at der i 2014 er skabt et overskud på den ordinære drift på 66,6 mio. kr., et overskud på 44,6 mio. kr. i 2015, et overskud på 46,9 mio. kr. i 2016 samt et overskud på 41,6 mio. kr. i 2017.

 

Anlægsinvesteringerne i aftalen er i 2014 på 89,9 mio. kr., 82,2 mio. kr. i 2015, 56,1 mio. kr. i 2016 samt 44,4 mio. kr. i 2017.

 

I 2014 er der underskud før budgetreserver på 24,9 mio. kr., et underskud på 37,6 mio. kr. i 2015, et underskud på 9,3 mio. kr. i 2016 og et underskud på 2,8 mio. kr. i 2017.

 

Det betyder, at der i 2014 forventes et kassetræk på 23,7 mio. kr.

 

Den 26. september 2013 er der indgået budgetaftale imellem Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre.

 

Hovedoversigten i aftalen indeholder følgende:

(i 1.000 kr.)

2014

2015

2016

2017

Indtægter

-1.785.275

-1.781.402

-1.809.108

-1.831.810

Driftsudgifter

1.718.035

1.729.533

1.752.806

1.778.253

Renter

4.489

4.373

4.481

4.487

Resultat af ordinær drift

-62.752

-47.496

-51.821

-49.070

Anlægsudgifter

83.629

48.740

36.987

33.175

Resultat af skattefinansieret område

20.878

1.243

-14.834

-15.895

Brugerfinansieret område

1.575

0

0

0

Resultat i alt før reserver

22.453

1.243

-14.834

-15.895

Udvalgenes budgetreserver

6.825

6.825

6.825

6.825

Forventede budgetoverførsler

22.007

22.007

22.007

22.007

Resultat i alt

51.284

30.075

13.997

12.937

Forventede budgetoverførsler

-22.007

-22.007

-22.007

-22.007

Deponerede kvalitetsfondsmidler

0

-13.000

0

0

Afdrag på lån VandCenter Syd

1.280

1.320

1.362

1.406

Afdrag på lån

14.775

14.445

14.495

14.595

Låneoptagelse

-19.682

-7.138

-1.764

-1.764

Ændring af likvide aktiver

25.650

3.695

6.083

5.167

 

Aftalen betyder, at der i 2014 er skabt et overskud på den ordinære drift på 62,8 mio. kr., et overskud på 47,5 mio. kr. i 2015, et overskud på 51,8 mio. kr. i 2016 samt et overskud på 49,1 mio. kr. i 2017.

 

Anlægsinvesteringerne i aftalen er i 2014 på 83,6 mio. kr., 48,7 mio. kr. i 2015, 37,0 mio. kr. i 2016 samt 33,2 mio. kr. i 2017.

 

I 2014 er der underskud før budgetreserver på 22,5 mio. kr., et underskud på 1,2 mio. kr. i 2015, et overskud på 14,8 mio. kr. i 2016 og et overskud på 15,9 mio. kr. i 2017.

 

Det betyder, at der i 2014 forventes et kassetræk på 25,7 mio. kr.

 

Beslutning

Økonomiudvalget den 2. oktober 2013

Fraværende: Steen Brydegaard

 

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A, O, I og N i alt 4 anbefaler

 

-      At budgetforslag 2014 – 2017, som blev forelagt ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling godkendes med de ændringer, som fremgår af budgetaftalen indgået den 23. september 2013 mellem A, F, I, O, N og Ingmar Madsen

-      At bevillinger godkendes i henhold til vedlagte hovedoversigt vedlagt som bilag til budgetaftalen af 23. september 2013 mellem A, F, I, O, N og Ingmar Madsen

-    At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1

-        At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.412.483.000 kr.

-        At grundskyldspromillen fastsættes uændret på 31,98

-        At dækningsafgiften af offentlige ejendomme forbliver uændret på 15 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

 

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og godkendelse.

 

Et mindretal bestående Morten Andersen (V) og Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) kan ikke tiltræde og henholder sig til budgetaftale indgået den 26. september 2013 mellem V, C og B. Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) opfordrer til, at der via ændringsforslag opnås et samlet budgetforlig. Morten Andersen (V) tilslutter sig dette synspunkt.

 

Bilag

480-2013-231815

Budgetaftale A, F, DF, LA, N, Den Sociale gruppe 2014-2017 underskrevet.pdf

480-2013-231817

Bilag til budgetaftale A, F, DF, LA, N og Den Sociale Gruppe

480-2013-240149

Underændringsforslag til budgetaftale af 23. september 2013 A, F, DF, LA, N og Den Sociale Gruppe

480-2013-232314

Budgetaftale 2014 V, C, B

480-2013-231818

Bilag til budgetaftale V, C, B

480-2013-210701

Budget 2014-2017 - sendt til 1. behandling.xlsx

480-2013-209867

Sammenfatning af høringssvar til det admininstrative budgetoplæg 2014-2017

480-2013-190587

1. Generelt

480-2013-190589

2. Finansiering

480-2013-190590

3. Arbejdsmarkedsudvalget

480-2013-190591

4. Sundheds- Kultur og Fritidsudvalget

480-2013-190592

5. Erhvervs- og Udviklingsudvalget

480-2013-190593

6. Familieudvalget

480-2013-190594

7. Socialudvalget

480-2013-190595

8. Teknik- og Miljøudvalget

480-2013-190596

9. Økonomiudvalget

480-2013-190597

10. Anlægsinvesteringer

480-2013-190601

11. Økonomiske oversigter

480-2013-209908

SAMMENLIGNING AF TAKSTERNE FOR 2014 MED 2013

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013

Fraværende: Anne-Lise Sievers

 

Underændringsforslag fra A, F, I, O, N og Den Sociale Gruppe fremsat på mødet omhandlende ressourceforløb under Arbejdsmarkedsudvalget blev sat til afstemning, således at budgettet nedskrives med 4 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i 2015 og de efterfølgende år. Underændringsforslag vedlægges som bilag til sagen.

 

For stemte en samlet Kommunalbestyrelse i alt 24.

 

Imod stemte ingen.

 

Hverken for eller imod stemte ingen.

 

Underændringsforslaget herefter vedtaget.

 

 

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter sat til afstemning.

 

For stemte A, F, I, O, N og Den Sociale Gruppe i alt 13, således

 

-    At budgetforslag 2014 – 2017, som blev forelagt ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling godkendes med de ændringer, som fremgår af budgetaftalen indgået den 23. september 2013 mellem A, F, I, O, N og Den Sociale Gruppe

-         At bevillinger godkendes i henhold til vedlagte hovedoversigt vedlagt som bilag til budgetaftalen af 23. september 2013 mellem A, F, I, O, N og Den Sociale Gruppe.

-    At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1

-         At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.412.483.000 kr.

-         At grundskyldspromillen fastsættes uændret på 31,98

-    At dækningsafgiften af offentlige ejendomme forbliver uændret på 15 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

 

Imod stemte V, C og B i alt 11.

 

Hverken for eller imod stemte ingen.

 

Budgetforslag 2014 – 2017, som blev forelagt ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling med de ændringer, som fremgår af budgetaftalen indgået den 23. september 2013 mellem A, F, I, O, N og Den Sociale Gruppe herefter godkendt.