12.      Beredskabets struktur                                                                        Åbent

Sagsnr. 480-2013-29851         Dok.nr. 480-2014-807035

 

Sagsfremstilling

 

Strukturreformen:

Redningsberedskabets Strukturudvalg har endnu ikke offentliggjort resultatet af udvalgets arbejde.

 

Det fremgår imidlertid af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015, at Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Aftalen indebærer, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i større og mere bæredygtige enheder samt at der skal sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

 

Regeringen og KL er blevet enige om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal have etableret nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. ”Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder”, fremgår det af aftalen.

 

Parallelt med ændringerne i de kommunale beredskaber vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf kan reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

 

De to parter er også enige om, at nye og større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. ”Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab”, skriver regeringen og KL i aftalen.

 

Den nye struktur indebærer, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

 

Fælles Fynsk Beredskabssamarbejde:
Borgmesterforum Fyn har på baggrund af Redningsberedskabets Strukturudvalg drøftet perspektiverne i et fælles fynsk beredskab. På forummets møde den 18. juni 2013 var der enighed om at gå videre med en udarbejdelse af modeller, der kan udgøre strategiske alternativer til en statslig model.

 

Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe til at udføre det videre analysearbejde. Arbejdsgruppen har i løbet af efteråret 2013 skitseret en række forslag til modeller gående fra et løsere ad hoc baseret samarbejde over et mere struktureret, forpligtende samarbejde, til et egentlig fælles beredskab i form af et § 60 selskab.

 

Forslagene til modeller blev præsenteret for Borgmesterforum Fyn den 11. december 2013. Borgmesterforum Fyn ønskede her, at der blev arbejdet videre med afsæt i et § 60 selskab, samtidig med, at konsekvenserne af en samarbejdsstruktur uden en § 60 konstruktion blev belyst.

Bilag 480-2014-806943 er arbejdsgruppens endelige afrapportering til Borgmesterforum Fyn den 22. april 2014.

På baggrund af rapporten besluttede Borgmesterforum Fyn (bilag 480-2014-806986 pkt. 3), at

 

·         de enkelte kommuner selv træffer aftaler med nabokommuner om konkrete samarbejder, hvor der er potentiale for det.

·         Der ikke arbejdes videre med etablering af et fælles §60-selskab.

Administrationen afventer herefter Strukturkommissionens offentliggørelse af udvalgets arbejde.

 

Lovgrundlag

Reformarbejde.

 

Personalemæssige konsekvenser

Afventer en ny organisering af Beredskabet.

 

Økonomiske oplysninger

Punktet er ikke forelagt Økonomi og Løn.

 

Administrationens indstilling

Til orientering.

 

Bilag

480-2014-806943

fællesfynsk beredskab.pdf

480-2014-807813

Uddrag af referat Borgmesterforum Fyn

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Beredskabskommissionen 2014-2017 den 23. juni 2014

Fraværende: Bjarne Sørensen, Fyns Politi, Poul Erik Nielsen

 

Orientering foretaget.