50.      Evaluering af udvalgets arbejde                                                        Åbent

Sagsnr. 480-2015-100317       Dok.nr. 480-2015-355605

 

Sagens kerne

I kommissoriet for Særligt udvalg – Fælles ungeindsats fremgår det, at udvalget nedsættes frem til udgangen af 2015.

 

Udvalget skal udarbejde en fremadrettet evaluering til Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Særligt udvalg – Fælles ungeindsats godkender rapport for udvalgets arbejde 2013 -2015.

 

Rapporten videresendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

 

Efterfølgende behandles rapporten i Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.

 

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. august 2013 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med navnet Særligt udvalg – Fælles ungeindsats.

 

Udvalget havde til opgave at udarbejde og fastlægge en fælles politisk vision og overordnede strategier for en fælles og sammenhængende ungeindsats i Nordfyns Kommune, herunder på tværs af politiske udvalg Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og daværende Familieudvalg, nuværende Børne- og Ungeudvalg.

 

Det fremgår af kommissoriet for Særligt udvalg – Fælles ungeindsats, at udvalget fungerer frem til udgangen af 2015.

 

Evaluering og opfølgning skal ske i andet halvår af 2015, og udvalget skal udarbejde en fremadrettet evaluering til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af de videre fremadrettede indsatser, organisering m. m.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til afrapportering, der forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse.

 

Udvalget skal tage stilling til om rapporten skal behandles i de tilknyttede fagudvalg, inden den videresendes til Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

 

Beslutningskompetence

Kommunal bestyrelsen

 

Lovgrundlag

Den nationale målsætning om en ungdomsuddannelse til alle.

 

Bilag

480-2015-335699

Rapport Særligt Udvalg - Fælles ungeindsats arbejde

480-2014-999550

Ungestrategi for Nordfyns Kommune 2015

480-2015-230866

Rapport etablering af Fælles Ungeteam 7. august 2015

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Særligt udvalg - Fælles Ungeindsats 2014-2017 den 10. november 2015

Fraværende: Ingen

 

Godkendt med de faldne bemærkninger.