51.      Orientering fra de tilknyttede udvalg                                               Åbent

Sagsnr. 480-2014-146743       Dok.nr. 480-2015-355609

 

Sagens kerne

Udvalgets deltagende formænd fra de involverede fagudvalg orienterer kort om aktuelle sager.

 

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

 

Sagens baggrund

Særligt udvalg – Fælles Ungeindsats er sammensat af blandt andre formændene fra de involverede fagudvalg.

 

Fast punkt på alle udvalgets møder er kort orientering om aktuelle emner på de enkelte fagområder, som kan have interesse for udvalgets medlemmer.

 

Særligt udvalg – Fælles Ungeindsats: Helle Waagner

Børne- og Ungeudvalget: Jens Otto Dalhøj

Arbejdsmarkedsudvalget: Kim Johansen

Social- og Sundhedsudvalget: Anja Lund               

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Beslutningskompetence

Særligt udvalg – Fælles Ungeindsats.

 

Lovgrundlag

-

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning

Særligt udvalg - Fælles Ungeindsats 2014-2017 den 10. november 2015

Fraværende: Ingen

 

Orientering foretaget.