9.      Høringsudkast: SAMMEN om demens. Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

 

Sagsnr.

450-2017-20611

Initialer

NKL

Åbent

 

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om Nyborg Kommunes budget for 2018-2021 fremgår det, at Nyborg Kommune også i fremtiden skal være en demensvenlig kommune, hvor borgere med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv med indflydelse på eget liv.

 

I februar 2018 godkendte Ældreudvalget et kommissorium for en analyse af Nyborg Kommunes demensområde med fokus på behov og fremadrettede anbefalinger. Sammen med den nationale demenshandlingsplan 2025 udgør denne analyse fundamentet for strategien ”SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune”.

 

Fokusområderne i den nationale demenshandlingsplan frem mod 2025 er:

 

1.    Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

2.    Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3.    Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

4.    Demensvenlige samfund og boliger

5.    Øget videns- og kompetenceniveau

 

SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

Strategien rummer vision, mål og retning for Nyborg Kommunes demensindsats i 2018-2021. Ordlyden ”sammen om” afspejler en overordnet vision om en demensindsats, der hviler på dialog, viden og kompetencer samt medborgerskab på tværs af generationer.

 

I tråd hermed hviler analysen af Nyborg Kommunes demensområde – og dermed demensstrategien – på en inddragende proces, som bl.a. har involveret:

·         Et dialogmøde med ca. 250 deltagere, herunder demensramte borgere, pårørende, fagpersonale, virksomheder, foreninger, frivillige og politikere m.fl.

·         En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældreudvalget, Seniorrådet, Alzheimer-foreningen og Ældre Sagen samt medarbejdere og ledere i Nyborg Kommune.

 

I strategien præsenteres fem veje til en demensvenlig Nyborg Kommune, som hver især rummer en introduktion samt ambitioner og fokuspunkter. De fem veje afspejler de fem nationale fokusområder samt viden, idéer og prioriteringer fra den inddragende proces:

 

1.    Sammen om en stærkere forebyggende indsats

2.    Sammen om en tidlig opsporing og udredning af demensramte

3.    Sammen om det meningsfulde liv som demensramt

4.    Sammen om det meningsfulde liv som pårørende

5.    Sammen om demens som lokalsamfund og medborgere

Til forskel fra den nationale demenshandlingsplan er ”Øget videns- og kompetenceniveau” ikke et særskilt punkt i Nyborg Kommunes strategi, men en integreret del af alle fem veje.

 

Sammen om demens – fra strategi til handling

Det overordnede ansvar for strategiens udmøntning ligger hos Ældreudvalget. Sundheds- og Omsorgsafdelingen står for koordineringen af demensstrategiens indsatser på tværs af fagområder og samarbejdsparter samt en løbende evaluering.

 

For hvert af strategiens fire år udarbejdes en handleplan under inddragelse af ledere og medarbejdere på demensområdet. I udkastet til demensstrategien foreslås det endvidere, at der nedsættes en demensgruppe, som koordinerer udmøntningen af strategi og handleplaner og sikrer, at demensindsatsen afspejler strategi, aktuelle behov og nationale mål.

 

Med den nye demensstrategi for 2018-2021 imødekommer Nyborg Kommune – ud over lokale behov, idéer og prioriteringer – også de tre nationale mål frem mod 2025:

 

1.    Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner

2.    Flere med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose

3.    En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod 2025

 

Forslag til høringsperiode for demensstrategien

29. maj-

2. august 2018

Ældreudvalget præsenteres for demensstrategien 29. maj og sender udkastet til demensstrategien i bred høring i bl.a.:

 

·         alle udvalg

·         diverse råd, herunder bl.a. Seniorrådet og Handicaprådet

·         kommunens hjemmeside og facebookside

·         mail til foreninger, medarbejdere mv.

 

Ældreudvalget godkendte i april 2018 et forslag fra Seniorrådet om et høringsmøde for demensstrategien i juni 2018. Høringsmødet afholdes 11. juni 2018 kl. 19-21 i Auditoriet i Jobcenter Nyborg.

 

14. august 2018

 

Udkast til demensstrategien med indkomne høringssvar præsenteres for Ældreudvalget med henblik på anbefaling af strategien til Byrådet.

 

28. august 2018

 

Strategien ”SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune” fremlægges til godkendelse i Byrådet.

 

Ældreudvalget besluttede 29. maj 2018 at sende strategien ”SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune” i høring efter den foreslåede tidsplan. Høringsudkastet til demensstrategien er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Seniorrådet drøfter strategien ”SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune” med henblik på et eventuelt høringssvar.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Bilag

450-2018-122172

Høringsudkast Nyborg Kommunes demensstrategi 2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 6. juni 2018:

Fraværende:  Irene Møller Hansen

 

Mette Bill Ladegaard orienterede om udkastet til demensstrategien. Seniorrådet besluttede sig for at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Peter Enevold, Lisbeth Langæble, Kirsten Press og Svend Erik Stougaard, som udabejder et udkast til høringssvar efter høringsmødet den 11. juni.