1.      Ændring af Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

 

Sagsnr.

450-2018-22066

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

”Vedtægt for Ny Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg” blev godkendt af Sammenlægningsudvalget 20. november 2006 til ikrafttræden pr. 1. januar 2007.

 

Forslag til ”Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg” er blevet revideret i henhold til de lovændringer der har været på området. Bl.a. er procedure for valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget blevet ændret i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Folkeoplysningspolitikken 24. marts 2015.

 

Ændringen betød bl.a., at det er

·         Samrådet for aftenskolerne i Nyborg Kommune som udpeger/afholder valg for aftenskolerne

·         Paraplyorganisationen Nyborg Idræts Samvirke som udpeger/afholder valg for idrætsforeningerne

·         Paraplyorganisationen SAMRÅDET som udpeger/afholder valg for spejderorganisationerne

·         Administrationen/Skole- og Kulturafdelingen som indkalder andre/idebetonede foreninger og handicaporganisationer til valg.

 

Af øvrige ændringer kan nævnes

·         § 2, stk. 9:
”To stedfortrædere” ændres til ”en stedfortræder”

·         § 2, stk. 10:
Afsnit i § 3, stk. 5 ”Ved indstilling skal så vidt muligt indstilles både kvinder og mænd” flyttes til § 2, stk. 10

·         § 2, stk. 10 – bliver til § 2, stk. 11

·         Nyt § 2, stk. 12 – tidligere § 2, stk. 11

·         § 3, stk. 4:
”Opnås der på mødet” ændres til ”Opnås der på valgmødet”

·         § 3, stk. 5:
”Opnås der på mødet ikke enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dag efter dette fremkomne indstillinger – ændres til ”Opnås der på valgmødet ikke enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på valgmødet foreslåede kandidater

·         § 3, stk. 6, 7 og 9:
Slettes idet det ikke længere er et borgerligt ombud at være medlem af Folkeoplysningsudvalget

·         § 3 – nyt stk. 6:
”Valg til/medlemskab af Folkeoplysningsudvalget er ikke et borgerligt ombud for
ikke-byrådsmedlemmer”

·         § 3, stk. 8 – bliver til § 3, stk. 7:
”Men ikke pligt” slettes

·         § 7, stk. 1:
Tilføjes ”på det første møde i funktionsperioden”

·         § 7 – nyt stk. 3:
”Administrationen i Nyborg Kommune indkalder til det første møde og leder mødet, indtil formanden er valgt”

·         § 8, stk. 2:
”Der afholdes normalt 1 møde hver måned” ændres til ”Der afholdes møde efter behov”.

 

Vedtægt for Ny Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg, forslag til Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg samt Folkeoplysningspolitikken er vedlagt.

 

Det vurderes, at Folkeoplysningsudvalget har høringsretten for alle de folkeoplysende foreninger.

 

Forslag til Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg vil blive gennemgået på mødet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler forslag til Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2020-79959

Vedtægt for Ny Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg - vedtaget af SLU 20.11.2006

450-2020-237409

Forslag til "Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg" (med rettelser pdf)

450-2020-240813

Folkeoplysningspolitik - godkendt af Byrådet 24.03.2015 (ny pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 8. september 2020:

Fraværende:  Frits Christensen (A), Henrik Koch-Poulsen

 

Anbefalet.