7.      Drøftelse af Kodeks for bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune

 

Sagsnr.

450-2020-58663

Initialer

CMA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Udvalget for Grøn Omstilling udarbejdede i 2018 Kodeks for bæredygtigt byggeri med henblik på implementering i nybyggeri og renovering af kommunens egne bygninger men også til inspiration for samarbejdspartnere og investorer. Byrådet godkendte Kodeks for bæredygtigt byggeri 9.oktober 2018.

 

I kodekset indgår 20 bæredygtighedsmål for det kommunale byggeri. Kodeks for bæredygtigt byggeri bruges endvidere til vejledning for bygherrer som kommunen er i dialog med om projekter fx for støttet byggeri og nye større boligbyggerier.

 

Mange kommuner arbejder med bæredygtigt byggeri. Til forskel fra de større kommuner som arbejder med de officielle certificeringer har Nyborg valgt en mere pragmatisk og mindre kompliceret løsning.

 

Nyborg Kommunes bæredygtighedskodeks

Byggeriet indpasses lokalt – arkitektonisk og landskabsmæssigt. Der er fokus på enkle løsninger – godt håndværk, funktionalitet, trivsel og kvalitet. Gennem et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere, myndigheder og håndværkere styres projektet, så byggeriet gennem hele sit livsløb belaster mennesker og natur mindst muligt.

 

Det gælder om at:

• Begrænse forbrug af ressourcer

• Begrænse sundhedsskadelige effekter

• Begrænse negative miljøpåvirkninger

• Vælge materialer der patinere smukt

 

Den nationale og internationale certificering DGNB – Green Building Council Denmark, arbejder med følgende kategorier og et pointsystem for opfyldelse til certificering:

 

Miljø:

•Livscyklingsvurdering af byggematerialer.

•Materialernes påvirkning af nærmiljøet.

•Energiforbrug i bygningen.

•Vandforbrug.

•Genanvendelse.

 

Økonomi:

•Byggeomkostninger og drift.

•Omkostninger til vedligehold.

•Fleksibilitet for 3. parts brugere.

•Bygningens værdi.

 

Sociale forhold:

•Luftkvalitet.

•Akustik.

•Visuel komfort.

•Brugerindflydelse.

•Bygningsstruktur og udearealer.

•Adgangsforhold.

•Arkitektur og kunst.

 

I Nyborg Kommunes kodeks indgår endvidere, at afholde netværksmøder for byggebranchen, dialog mellem branchen og forvaltningen om arbejdet med bæredygtighedsmålene.

 

Afholdelse af møder

Mindst to gange om året indbydes der til netværksmøder for byggebranchen, hvor potentielle leverandører kan mødes med forvaltningen til en dialog om arbejdet med kodeks for bæredygtigt byggeri samt modtage information om forventede kommende byggesager og udbud, der kan bydes på.

En generel forudsætning for at lykkes med implementering af nytænkende strategier, der ændrer på den hidtidige branche-praksis er en god og løbende dialog parterne imellem.

Ved at dele information om kommende kommunale bygge- og anlægsopgaver, som del af dialogen skabes et ekstra incitament for byggevirksomhederne til at deltage.

Der indkaldes til et eftermiddagsmøde eller fyraftensmøde for branchens aktører mindst to gange årligt. Her vil der være mindst et fagligt oplæg omkring emner i bæredygtighedsmålene.

 

Erhvervschef Babak Djarahi deltager i punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der kan være mindre merudgifter ved anlægsarbejder

 

Indstilling

Det indstilles til at udvalget drøfter Kodeks for bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og udviklingsudvalget

 

Bilag

450-2020-291654

Bæredygtighedsmål for byggeri i Nyborg Kommune

450-2021-44806

Godkendelse af Kodeks for Bæredygtigt Byggeri - Byrådsdagsorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 8. marts 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Drøftet.