5.      Forslag til borgermøde om fremtidens ældrepleje

 

Sagsnr.

450-2020-62436

Initialer

LHU

Åbent

 

Sagsfremstilling

Seniorrådet blev på et dialogmøde 11. marts præsenteret for tilfredshedsundersøgelsen på ældre- og sundhedsområdet. Som opfølgning på undersøgelsens resultater har Ældeudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at holde et borgermøde, som status på udvalgets arbejde, herunder tilfredshedsundersøgelsen, plejeboligbehov mv.

 

Borgermøde forventes at kunne afholdes i sensommer/efterår 2021, hvor det forventes, at forsamlingsbuddet er ophævet. Dette med begrundelse i, at borgermødets målgruppe især henvender sig til ældre medborgere, og derfor er det optimale, at borgermødet holdes fysisk i stedet for digitalt. Foruden ældre medborgere inviteres også pårørende, Seniorråd, frivillige organisationer, medarbejdere og andre interesserede.

  

Seniorrådet kan inddrages i at komme med forslag til temaer.

  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orientering til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Seniorrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Seniorrådet 21. april 2021:

Fraværende:  Bent Vagn Laursen, Verner Dahlgaard Andersen

 

Der aftales, at rådet udarbejder et forslag til emner på borgermødet, som indsendes til administrationen, hvorefter det kan indgå i planlægningen af det kommende borgermøde. Punktet tages op igen på næste møde, hvorefter der udarbejdes et skriv til administrationen.

 

Rådet tilkendegiver bekymringer ang. timing på borgermødet, da der er bekymringer for, at det er for tæt på valget. Derudover anbefales det, at der ikke vælges for mange forskellige emner, men at det f.eks. kan være centreret omkring tilfredshedsundersøgelse, plejehjemsstruktur, m.m.