5.      Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

 

Sagsnr.

450-2021-13616

Initialer

NSO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

 

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

 

Som led i en sammenhængende langsigtet økonomisk politik har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

 

·       Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

 

·       Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.

 

·       Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

 

·       Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

 

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr. i 2021 og en likviditet på 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

 

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

 

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.


Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

 

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

 

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021.

 

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

 

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,231 mio. kr. til håndteringen af covid-19 frem til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

 

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,2% efter de første 3 måneder af 2021, hvilket ligger lavere end forbruget på 22,5% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 40,253 mio. kr. i 2021.

 

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

 

Servicerammen

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

 

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

 

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav og gruppestørrelse. For kultur- og fritidsområdet er der primært tale om manglende indtægter fra brugere i haller, fritidsfaciliteter, svømmehal og fra arrangementer på Bastionen. Der er afholdt udgifter til håndtering og distribution af værnemidler samt vaccinationscenter og test på institutioner og offentlige testfaciliteter. Herudover er der udgifter til ekstra rengøring og mindre omsætning i kantiner mv.

 

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

 

Der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer:

 

Danehofskolen, ventilationsprojekt 2020

Der har sammenlagt været afsat 9,938 mio. kr. i budget 2020 til indeklimaprojekt på Danehofskolen. På grund af diverse uforudsete udgifter samt ekstraudgifter grundet Covid-19 er projektet blevet 0,305 mio. kr. dyrere end forventet. Samtidig er der tilbageholdt 363.000 kr. vedrørende en bod til entreprenøren, hvor der er en igangværende sag omkring afklaring af dette. Såfremt dette vil betyde merudgifter for Nyborg Kommune, vil dette blive medtaget i førstkommende ledelsesrapportering.

 

Der er i budget 2021 afsat 6,062 mio.kr. til indeklima på folkeskolerne, heraf er overført 1,062 mio. kr. fra budget 2020. Det indstilles at merudgiften til ventilationsprojektet på Danehofskolen finansieres af puljen på 6,062 mio. kr.

 

Renovering af glasgang og udskiftning af vinduer

Der er tidligere 28.03.2017 frigivet 3,355 mio. kr. til renovering af glasgang og udskiftning af vinduer mv i dele af Rådhuset. I forbindelse med renoveringen af glasgangen forventes der merudgifter på 0,800 mio. kr. Merudgiften skyldes at projektet er blevet udvidet til også at omfatte en indvendig renovering af glasgang og toiletter, samt ekstra udgifter til asbestrenovering.

 

Der er i budget 2022-2024 et restbeløb i anlægsreserven på 15,296 mio. kr. Det indstilles, at merudgiften til renovering af glasgang på Rådhuset på 0,800 mio. kr. finansieres af anlægsreserven.

 

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 41,527 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,566 mio. kr. 

 

Der er pr. 31. marts 2021 solgt 8 parcelhusgrunde og 1 storparcel.

 

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og indtægten  modtages i 2. kvartal 2021.

 

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

 

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

 

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

 

Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

 

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægsønsker.

 

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

 

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

 

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

 

Likviditeten var på 280,296 mio. kr. ved udgangen af marts 2021 og har i gennemsnit ligget på 380,135 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 374,347 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

 

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundheds-udgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

 

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået større økonomisk risiko på grund af tilførsel af flere opgaver og begrænset mulighed for ændring af skatteprocenterne. KL vurdere derfor, at en kommune med stabil drift bør have en gennemsnitlig likviditet på 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 160 mio. kr. i Nyborg Kommune.

 

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

 

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2021.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Bilag

450-2021-92961

NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)

450-2021-92954

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021

450-2021-91230

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021

450-2021-91228

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.