2.      DK2020 Klimahandlingsplan - første status

 

Sagsnr.

450-2020-51387

Initialer

KEV

Åbent

 

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 15. september 2020 Nyborg Kommunes deltagelse i DK2020 Klimahandlingsplaner. På Byrådsmødet blev det aftalt, at udvalg og byråd orienteres, når organiseringen af DK2020 er faldet på plads.

 

Nyborg Kommune er blandt de 46 kommuner, som skal deltage i første runde af Realdanias, Concitos, regionerne og KLs landsdækkende arbejde for at udbrede klimaplaner ud fra C40 byernes koncept CAPF (Climate Action Planning Framework). CAPF understøtter Parisaftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I foråret 2022 skal Nyborg Kommune aflevere en klimaplan ud fra konceptet, som skal godkendes af Nyborg Byråd, C40 og Concito.

 

DK2020 Klimahandlingsplanen skal vise vejen til en klimaneutral kommune i hele kommunens geografi inden udgangen af 2050. Kommunen skal lægge en klimahandlingsplan, der anviser tilpasning og modstandsdygtighed overfor klimaforandringer, engagerer lokalsamfundet og beskriver sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier som følge af implementering af planen. Kommunen skal desuden beskrive egne beføjelser og kapaciteter samt de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at sikre indfrielsen af klimamålsætningerne. DK2020 er en handlingsplan, som efterfølgende skal implementeres og monitoreres. I Nyborg Kommune udarbejdes planen med udgangspunkt i Politik for Grøn Omstilling, således der sikres synergi.

 

Nøgleelementer

Nøgleelementerne i en handlingsorienteret CAPF klimaplanlægning frem mod klimaneutralitet i 2050 er:

·    Netto-nuludledning fra energiforbrug i bygninger, transport og industri

·    Netto-nuludledning fra anvendelse af energi fra forsyningsnettet

·    Netto-nuludledning fra affaldshåndtering indenfor byens grænser

·    Mindsket udledning af drivhusgasser som følge af varer og tjenester produceret udenfor byens grænser, der forbruges af byens indbyggere, virksomheder og offentlige sektor hvor det er muligt.

 

Tidsplan

Opgave

1.  kvt. 2021

2.  kvt. 2021

3.  kvt. 2021

4.  kvt. 2021

1.  kvt. 2022

2.  kvt. 2022

Søjle 1 Tilslutning til klimamål og samarbejde

X

x

 

 

 

 

Klimaregnskab fra DK2020

 

X

x

 

 

 

Workshop

 

11. maj 2021

 

 

 

 

Søjle 2 Udfordringer og muligheder

 

x

x

x

 

 

Søjle 3 Fremskynde og implementere indsatser

 

 

x

X

x

 

Godkendelse af klimaplan i Nyborg Kommune

 

 

 

 

x

x

Godkendelse fra C40

 

 

 

 

 

x

 

Organisering

DK2020 er landsdækkende med Realdania og Concito som videnspartnere. De 46 deltagende kommuner er forankret i regionale samarbejder. Nyborg Kommune deltager således i DK2020 Syd med sekretariatsmedarbejdere placeret i Regionshuset og på Middelfart Rådhus. Alle fynske kommuner deltager i forløbet med undtagelse af Assens og Middelfart, som deltog i pilotprojektdelen.

 

Indenfor DK2020 Syd vil der blive etableret netværk, hvor kommunerne kan erfaringsudveksle og videndele. Nyborg Kommune er i netværk med Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner. Netværket faciliteres via KKR.

 

I Nyborg Kommune er DK2020 forankret i afdelingen Bæredygtig Udvikling, hvor et team udgør den daglige projektledelse. Herudover indgår medarbejdere fra Teknik- og Miljøafdelingen i en faglig arbejdsgruppe om DK2020. I løbet af projektperioden vil Byrådet og alle andre afdelinger i Nyborg Kommune blive orienteret og til dels involveret i projektets fremdrift.

 

Nyborg Kommunes Byråd og chefgruppe vil blive inviteret til en workshop 11. maj 2021 med henblik på at bidrage til Klimahandlingsplanen.

 

Status på projektets fremdrift

Klimahandlingsplanen skal omfatte de tre søjler i CAPF:

 

-

Tilslutning til klimamål og samarbejde

-

Udfordringer og muligheder

-

Fremskynde og implementere indsatser

 

Som besluttet på byrådsmødet 15. september 2020 skal D2020 Klimahandlingsplanen indarbejde konkrete mål fra Politik for Grøn Omstilling, så der sikres sammenhæng mellem politik og handleplaner.

 

Projektteamet er i gang med at strukturere handlinger fra Politik for Grøn Omstilling og skabe overblik over de indsatser, som direkte påvirker CO2 udledning og klimatilpasning. Politik for Grøn Omstilling indeholder en del handlinger inddelt efter FN’s verdensmål. Nogle af disse handlinger kan indgå i DK2020 klimaplanen, mens andre understøtter grøn omstilling generelt.

 

Region Syddanmark har tilbudt at betale for udarbejdelse af Energi- og CO2 regnskaber for alle de syddanske kommuner baseret på 2019 data. Data hertil vil være tilgængelige i april/maj 2021. Region Syddanmark forventer, at kunne levere energi- og co2 regnskaber for 2019 samt beregning for baseline 1990 samt basisfremskrivninger inden sommerferien i 2021. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager nærværende orientering til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Udvalget for Grøn Omstilling

 

Bilag

450-2021-63346

Climate-Action-Planning-Framework 2020 (1)

450-2021-63743

DK2020 Klimaplaner - Sagsfremstilling og beslutninger fra Økonomiudvalget 7.9.2020 og Byrådet 15.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 12. april 2021:

Fraværende:  Kenneth Muhs (V)

 

Til orientering.