3.      Udmøntning af budget 2021 vedr. beskyttet beskæftigelse

 

Sagsnr.

450-2020-50275

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Forligspartierne blev med budget 2021 enige om årligt at afsætte 600.000 kr. til Nyborgværkstedet med henblik på at øge mulighederne for indsatser i dagligdagen.

Social- og Familieudvalget orienteres om, hvordan beløbet udmøntes.

 

Leder Daniel Kielberg-Larsen deltager i punktet.

 

I henhold til serviceloven §103 skal kommunalbestyrelsen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Med etableringen af den ny uddannelsesinstitution 1. oktober 2020 ønskes en styrket og kvalitativ helhedsorienteret beskæftigelsesindsats til gavn for borgere med særlige behov.

Den ny uddannelsesinstitution skal understøtte borgernes muligheder for at deltage i en real kompetencegivende beskæftigelsesindsats, hvilket kræver en målrettet beskæftigelsesfaglig og socialpædagogisk indsats kombineret med gode og motiverende arbejdsopgaver.

 

Målgruppen der får tilkendt førtidspension har komplekse funktionsnedsættelser og kræver omfattende socialpædagogisk indsats for at blive integreret i beskyttede beskæftigelsestilbud i samarbejde med det ordinære arbejdsmarked. Nyborgværkstedet har behov for en normeringsstruktur, der afspejler borgernes reelle behov og den pædagogiske indsats som kræves.

 

Den nuværende normering på beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens §103 på Nyborgværkstedet er én ansat til 10 borgere uanset borgerens støttebehov, og det stemmer ikke overens med den indsats som skal iværksættes, såfremt der ønskes et øget fokus på at bringe beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 

Der er på Nyborgværkstedet taget initiativ til at omstrukturere indsatsen så den afspejler ønsket om en mere beskæftigelsesrettet indsats. Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 er blevet adskilt fra aktivitets- og samværstilbud jf. § 104. Der er oprettet et større produktionsteam og et team som er ansvarlig for køkken og rengøring. Der er bl.a. ansat en værkstedsassistent med indgående erfaring med både køkkendrift og pædagogisk arbejde, og hun skal være med til at løfte ambitionen om øge produktion og salg af fødevarer. Samtidig er der investeret i opgradering af det eksisterende køkken.

Der er etableret et internt beskæftigelsescenter, som skal understøtte, at borgerne opnår de nødvendige kompetencer, som er en forudsætning for et skånejob eller beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder.

 

De 600.000 kr., som blev tildelt i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021 er udmøntet i en ændret normeringsstruktur, så den afspejler borgernes reelle behov for en socialpædagogisk indsats.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og sender den til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 31. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Godkendt.