6.      Ansøgning om underskudsgaranti ved ændring af turistguide

 

Sagsnr.

450-2021-17048

Initialer

HCT

Åbent

 

Sagsfremstilling

VisitNyborg anvender et miks af digitale og trykte medier til at markedsføre Nyborg som turistdestination. Disse medier understøtter hinanden og udgør et samlet hele. I takt med at digitale medier har gjort det nemmere at søge praktisk information online, er behovet for at kunne inspirere og skabe lokal storytelling blevet tydeligere.

VisitNyborg udgiver årligt i samarbejde med Lokalavisen Nyborg en trykt turistguide. Samarbejdet har stået på igennem langt mere end 10 år. Rollefordelingen er, at VisitNyborg er redaktionelt ansvarshavende, mens Lokalavisen Nyborg udfører det annoncesalg der finansierer trykning og distribution af turistguiden. Turistguiden er en klassisk tryksag med en blanding af praktisk information og inspiration.

Som redaktionelt ansvarshavende, er det VisitNyborgs opgave at udvikle turistguiden, så den opfylder de behov produktet skal dække. Denne udvikling går i retning af netop mere og mere storytelling, hvor de mange lokale, små, finurlige historier fortælles til inspiration for gæsten. Storytelling via aktører fra hele Nyborg Kommune er med til at understøtte den samlede indsats omkring branding af Nyborg. Det kan være fortællingen om Kongens Fadebur, de små gårdbutikker og de lokale fødevarer på byens restauranter og hoteller. Det kan være fortællingen om byens historie som trafikalt knudepunkt, hvor gæsten ”går i land” i marinaen og cykler via Rigets Hovedstrøg ud til de østfynske herregårde, eller fortællingen om Nyborg som en del af cykel- og vandreøen Fyn osv.

For at kunne forstærke denne storytelling, er det VisitNyborgs vurdering, at det er nødvendigt at foretage en række større ændringer af turistguiden, så den bliver til et inspirationsmagasin der understøtter VisitNyborgs digitale platforme på vej mod de kommende års udvikling, frem for en gammeldags trykt ”telefonbog”, som man slog op i for at finde en oversigt over fx overnatningssteder. I løbet af de kommende få år vurderes det, at et magasin trykkes i væsentligt reducerede oplag eller måske endda vil være fortid. Magasinet vil dog fortsat eksistere digitalt, hvor flere og flere turister finder deres inspiration. VisitNyborgs hjemmeside indeholder allerede de praktiske informationer, og for netop at kunne understøtte den lokale storytelling, så strukturen kan udvikles til at hænge sammen med det digitale univers, foreslår VisitNyborg at gennemføre en række ændringer.

De væsentligste ændringer VisitNyborg foreslår er

-        Mere redaktionelt indhold med inspiration, og mindre ”opslagsværk” med lister og klassiske annoncer, som vi alle alligevel bladrer forbi eller søger efter på vores smartphone. VisitNyborgs hjemmeside indeholder allerede en lang række digitale lister. Nyt inspirationsskabende indhold skabes i direkte samarbejde med de enkelte aktører, som fremhæves for det de står for, som en del af den fælles branding.

-        Endnu mere fokus på inspiration via flot visuelt indhold. I dag er guiden én guide med tre sprog; dansk, engelsk og tysk. VisitNyborg ønsker at ændre guiden til tre sprogversionerede guider med hver sin sprogversion, således at det bærende element i turistguiden bliver inspirationen til turistens oplevelse og i mindre grad det praktiske opslagsværk, som gæsterne allerede finder via deres smartphone på VisitNyborgs hjemmeside. At ændre guiden til et magasin med hver sit sprog, understøtter tilsvarende den struktur VisitNyborgs hjemmeside har med ”rene” sprogversioner. Denne ændring vil tilsvarende højne brugervenligheden for den enkelte gæst betragteligt.

-        Udbygge fokus på bæredygtighed hvor det er muligt ift. fx trykning, distribution eller andet, der kan understøtte den udvikling Nyborg Kommune er i gang med, så længe et magasin skal trykkes, indtil gæsterne er klar til kun at efterspørge digitale versioner.

 

Hidtil har turistguiden være selvfinansierende med følgende regnskabstal:

Årstal

Oplag

Annonce- omsætning

”Produktions-udgifter”

VisitNyborgs dækningsbidrag

VisitNyborgs øvrige udgifter

VisitNyborgs ”overskud”

2018

30.000 stk.

232.197 kr.

174.483 kr.

57.354 kr.

36.951 kr.

20.403 kr.

2019

23.800 stk.

217.881 kr.

178.528 kr.

39.353 kr.

38.374 kr.

979 kr.

2020

30.000 stk.

236.191 kr.

214.691 kr.

21.500 kr.

22.635 kr.

- 1.135 kr.

2021*

20.000 stk.

207.089 kr.

173.538 kr.

33.551 kr.

22.528 kr.

11.023 kr.

*2021: Omsætning og produktionsudgifter er endnu ikke endeligt opgjort eller bogført, og beror derfor på kvalificerede estimater.

Det vurderes, at den udvikling VisitNyborg indstiller at gennemføre, vil reducere omsætningen med op imod 50% og øge produktionsomkostningerne med op til 30% i omstillingsåret 2022. Tallene baserer sig på tilbud indhentet inden for rammen af det nuværende samarbejde med Lokalavisen Nyborg.

Den væsentligste ændring er reduktion i omsætning, hvilket er en direkte konsekvens af, at der vil være færre annoncører, idet redaktionelle annoncer primært vil blive købt af de aktører, som har en lokal historie, der bidrager til den samlede branding af Nyborg som turistdestination, og som ønsker at fortælle sin historie. Mange af ”de gode historier”, vil ligeledes komme fra små og mindre aktører, der ikke har tilsvarende annoncebudgetter som de store turistaktører eller fx nationale detailhandelskæder. Tilsvarende kan den gode cykelrute eller lokale strand ikke finansiere en redaktionel historie. Indholdet i det ændrede magasin, vil dermed afspejle de gode oplevelser i Nyborg vi alle er stolte af og ambassadører for. Dette vil ske på bekostning af fx en ”logoannonce” for en national forretning, der ikke har et specielt tilhørsforhold til Nyborg eller bringer værdi i den lokale storytelling til turisten.

Fremskrives tallene for 2021 til 2022 og årene derefter med disse ændringer, vil der være følgende økonomiske påvirkning i 2022, hvilket alt andet lige vil gentages i årene derefter:

Årstal

Oplag

Annonce-omsætning

”Produktions-udgifter”

VisitNyborgs dækningsbidrag

VisitNyborgs øvrige udgifter

VisitNyborgs ”overskud

2021*

20.000 stk.

207.089 kr.

173.538 kr.

33.551 kr.

22.528 kr.

11.023 kr.

2022**

25.000 stk.

ca.100.000 – 130.000 kr.

ca. 225.000 kr.

(-) 95.000 – 125.000 kr.

35.000 kr.

(-) 130.000 – 160.000 kr.

** Budgetestimater, der fra eksterne samarbejdspartnere fortsat kan afvige med 10-15% på fx papirindkøb til trykning.

Ved at gennemføre den indstillede ændring af turistguiden til et mere inspirationsskabende, årligt tilbagevendende turistmagasin, vil økonomien dermed gå fra at balancere med et årligt lille plus til et underskud på estimeret 130.000 - 160.000 kr. i 2022 samt i en årrække derefter.

I takt med at det nye magasin er udviklet og VisitNyborg opnår erfaring med fx andel af hver enkelt sprogversion der skal trykkes, forventes det at være muligt i løbet af nogle år at reducere produktionsudgifterne til det hidtidige niveau. Ligeledes vil ændringen fra guide til inspirationsmagasin medføre et øget behov for nye billeder og tekster. Mange af disse vil efter indkøb og udarbejdelse danne grundlag for kommende års magasiner. VisitNyborg vil desuden arbejde for, at udgiftsniveauet nedbringes i løbet af maks tre til fire år til det hidtidige udgiftsniveau. VisitNyborg vil én gang årligt afrapportere på det nye turistmagasins udvikling, herunder udviklingen i økonomien.

Forhåbningen vil tilsvarende være, at flere annoncører vil kunne se en større værdi og dermed fordel i at være en del af det nye turistmagasin med fokus på lokal storytelling og digital tilstedevær på Visit-platformen både lokalt, regionalt og nationalt, således at omsætningen igen kan øges i løbet af de kommende år. VisitNyborg vil aktivt søge at udvikle de historier i samarbejde med aktørerne, der gør at de ser sig som annoncører i det fortsatte produkt. VisitNyborg vil i samarbejde med lokalavisen fortsat søge at øge annonceomsætningen og arbejde for, at den øges til minimum det nuværende niveau.

I takt med at indhold via inspirationsskabende artikler definerer turistmagasinet, vil sidetal i magasinet tilsvarende finde et nyt leje. En reduktion af sider vil alt andet lige medføre en reduktion i omkostninger.

VisitNyborg søger derfor om en underskudsgaranti i 2022 og årene derefter på op til 160.000 årligt for at kunne igangsætte og fastholde udviklingen af Nyborgs turistguide til et mere inspirerende turistmagasin, som kan understøtte den digitale udvikling.

Ansøgningen dækker ikke et eventuelt forhøjet trykt oplag som følge af fx Tour de France. Det øgede oplag i 2022 skyldes alene at der skal være tre sprogversioner, og vi kender ikke den optimale indbyrdes fordeling. Derfor er det nødvendigt at have en estimeret lagerbuffer i hver sprogvariant de første år.

Fastholdes det nuværende turistguidekoncept fuldt ud, vil der til sammenligning i stedet ansøges om finansiering af en engangsudgift på alene ændring af design på kort på estimeret minimum 200.000 kr. i 2022. VisitNyborg vurderer, at det er bedre, at ændre det samlede design med henblik på en bedre gæsteoplevelse, som understøtter den øgede digitalisering samfundet konstant er igennem, frem for at fastholde det nuværende udtryk med en trykt guide blot med nye kort.

Turistmagasinet 2022 (eller turistguiden 2022) skal påbegyndes i det tidlige efterår 2021, for at være klar til udlevering til gæster i 1. kvartal 2022.

VisitNyborg anbefaler, at den nuværende turistguide ændres til et turistmagasin, hvor fokus er på den lokale storytelling målrettet den enkelte turist i tre sprogvarianter. Samtidig ændres den hidtidige finansiering fra at være annoncebaseret til at være en kombination af redaktionelle annoncer med supplerende underskudsgaranti fra Nyborg Kommune.

Intentionen er, at underskuddet skal nedbringes ad åre, og VisitNyborg forpligter sig til at arbejde for, at det sker i takt med at magasinet tilpasses den løbende, digitale udvikling. Ligeledes vil Nyborg afrapportere på den økonomiske udvikling en gang årligt for turistmagasinet.

VisitNyborg påpeger at arbejdet med at producere turistguide eller turistmagasin skal igangsættes i det tidlige efterår 2021, for at turistguiden er klar til udlevering til gæster i løbet af første kvartal 2022.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager i behandlingen af dagsordenpunktet

 

Økonomiske konsekvenser

VisitNyborg søger om en årlig underskudsgaranti fra 2022 og i overslagsårene derefter på op til 160.000 kr. årligt til igangsættelse og fastholdelse af ændringen fra Turistguide til Turistmagasin med fokus på inspiration.

  

Indstilling

Det indstilles, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på op til 160.000 kr. i 2022 samt at denne videreføres igennem de efterfølgende overslagsår tilpasset de erfaringer VisitNyborg opnår i 2022.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 7. juni 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

 

Beløbet bevilges i 2022, hvorefter der afrapporteres på den økonomiske udvikling en gang årligt for turistmagasinet.