4.      Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold 2025

 

Sagsnr.

450-2020-4515

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

DBU har tidligere henvendt sig for at orientere om deres arbejde med at få EM i Kvindefodbold til Danmark i 2025, herunder om Nyborg Kommune er interesseret i at være Team Base Camps for et hold under turneringen.

 

Der er efterfølgende arbejdet med overslag på, hvad det vil koste at efterleve de krav der stilles til et Team Base Camps, herunder krav til baner, hegn, tv-tårn m.m.

Der er ligeledes arbejdet med overslag på, hvad det vurderes at bidrage med økonomisk, såfremt der siges ja til at være Base Camps – dvs. afledt turismeøkonomi, bl.a. til overnatning for 50 personer for en periode på 10-30 nætter.

 

Der kan umiddelbart ikke stilles krav fra vores side til, hvilket hold vi kan få til byen, men det kan måske påvirkes bl.a. ved at indgå samarbejde med det/de lande, vi har ønske om kommer til Nyborg.

 

DBU har ansøgningsfrist 1. november 2021.

 

Tiltrækning af hold til Nyborg
I forbindelse med DBU’s eventuelle bud på Danmark som vært for UEFA Womens Euro 2025 skal der bruges en række såkaldte Base Camps hvor holdene med følge bor og træner under turneringen.

Odense er i spil som eventuel værtsby og det vil naturligvis være oplagt, at et hold der skal spille sine indledende kampe hér, kan finde det attraktivt at vælge Nyborg som location for deres Base Camp.

Det er helt afgørende, at vi som lokalområde kan tilbyde en attraktiv samlet løsning. Det er vores vurdering, at vi med vores centrale geografiske placering, et godt stadion, gode supplerende faciliteter (styrketræning, svømmehal, træningsbane med lys, kunststofbane mv.),  gode og funktionelle hoteller i meget kort gåafstand til stadion og ikke mindst mulighed for smukke naturoplevelser i skov og ved strand lige uden for døren kan fremstå som en særdeles attraktiv mulighed.


Hvilket hold kan vi tiltrække
Både de turismeøkonomiske effekter og de branding- og synlighedsmæssige effekter er naturligvis påvirket af, hvilket hold der vælger at anvende Nyborg som Base Camp. Jo større hold (målt på både sportslig kunnen og hjemlandets størrelse) jo større effekt. Samtidigt er landets geografiske beliggenhed og dermed afstanden til Danmark samt hvilke turisme-tradition i forhold til at besøge Danmark, faktorer der væsentligt påvirker den mulige effekt.

Der er et markant sammenfald mellem de højest placerede europæiske hold på verdensranglisten og lande der både ligger tæt på Danmark og som er/kan være interessante for Nyborg i et turist-perspektiv. Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, England og Norge er således de pt. højest placerede lande. Da holdene, i forhold til fordeling i de enkelte EM-puljer, er seedede i lodtrækningen, kan vi med relativt stor sikkerhed forvente, at mindst ét af disse hold skal spille deres gruppekampe i Odense og dermed potentielt kan tiltrækkes til Nyborg.

Såfremt vi tiltrækker et af de større hold, kan det forventes, at en del af de medrejsende fans – med den rette markedsføringskampagne - også vælger at bosætte sig i Nyborg under slutrunden. Samtidigt er antallet af medrejsende pressefolk, sponsorer og VIP’s også højere for de store hold. Det vil naturligvis have en særdeles positiv effekt på både turismeøkonomi og synlighed.

Tiltrækningskampagne
Såfremt Nyborg beslutter at byde på muligheden for at være Base Camp-by, er det indstillingen, at vi aktivt arbejder på at tiltrække det/de mest attraktive hold og deres tilskuere.

Dette gøres gennem en flerstrenget strategi, hvor vi proaktivt informerer og bearbejder hhv. de pågældende nationale forbund og landets turistorganisation – og efterfølgende gennemfører målrettede kampagner på sociale medier for at tiltrække fans til byen.

I forhold til de nationale forbund kræves der en relativt håndholdt lobbyindsats med en tilpasset præsentation af vores attraktive faciliteter, hoteller, beliggenhed og rekreative muligheder.

Det samme gør sig gældende for landets turistorganisation, hvor det foreslås, at vi tilbyder et samarbejde, hvor vi under slutrunden opretter en tematiseret fanzone i Nyborg (f.eks. på Torvet), tilpasset det pågældende land og deres fans. Zonen fungerer samtidigt, og i samarbejde med den pågældende turistorganisation, som et udstillingsvindue for det pågældende land overfor danskere (og øvrige nationaliteter) som besøger zonen. Som modydelse hjælper den pågældende turistorganisation Nyborg med at tiltrække gæster fra de pågældende land til Nyborg samt evt. indhold til zonen.

Nyborg gennemfører desuden målrettede digitale kampagner med henblik på at tiltrække overnattende gæster i forbindelse med slutrunden. Vi vil med ovenstående have et klart og attraktivt kampagnebudskab; ”Bo i samme by som dit hold – og fest i den særlige fanzone vi har lavet til jer!”. Segmentering kan foretages relativt simpelt på sociale medier, så vi sikrer at kampagnen er skarpt målrettet potentielle gæster.

Ovenstående kampagner drives i et tæt samarbejde mellem Skole- og Kulturafdelingen, Visit Nyborg og Destination Fyn.


Sideaktiviteter og turistaktivering
Jf. ovenstående indstilles det, at det besluttes at man er indstillet på at udmønte midler til at både tiltrækningskampagne samt byaktivering/fanzone under slutrunden.

Herudover kan der i forbindelse med slutrunden og et attraktivt holds ophold i Nyborg udtænkes og gennemføres en række relaterede side- og optaktsaktiviteter. Det kunne f.eks. være mini-turnering for piger, master class med et par spillere fra de pågældende hold – eller kendte danske kvindelige fodboldspillere osv. Dette vil øge synlighedseffekten og positionere Nyborg som en aktiv og fremsynet kommune.

Effekt på synlighed og branding
I forbindelse med en slutrunde vælger en stor del af de medrejsende journalister at bo i samme by som det hold de dækker. Simpelthen for at have bedst mulig adgang til at dække træningen og have adgang til trænere og spillertrup i forbindelse med interviews mv. Men en stor del af tiden har journalisterne ikke adgang til holdet, og skal derfor finde alternative såkaldte vinkler til artikler og indslag de kan sende hjem.

Med den rette, pro-aktive indsats overfor de medrejsende pressefolk, kan vi derfor få placeret en række gode historier om Nyborg i internationale medier – herunder bl.a. vores fantastiske beliggenhed, vores historie og Nyborg Slot, vores gode værtskab og den særlige fanzone til medrejsende fans osv.

Netop vores gode værtskab vil også være drivende for, at de tilrejsende deler deres gode oplevelser i Nyborg på egne sociale medier – og forhåbentligt rejser hjem som gode ambassadører for Nyborg.


Turismeøkonomiske effekter
Beregninger af turismeøkonomiske effekter er altid behæftet med en hvis usikkerhed og der findes forskellige metoder til at opgøre denne.

Samtidig ved vi ikke med sikkerhed hvor længe holdet vil blive. Men typisk forløber gruppekampene over ca. 10 dage og holdet vil ankomme en uges tid før første kamp. Da vi forudsætter, at vi tiltrækker et af de bedste hold, er der en rimelig sandsynlighed for, at holdet går videre og dermed forlænger deres ophold.

Ved anvendelse af Visit Denmarks prognosemodel (som er en af de allermest udbredte) og med udgangspunkt i en 3-ugers periode vil selve holdet inkl. spillere, stab, ledere, officials mv. (i alt 51 personer) generere en turismeomsætning på kr. 2.821.000,-

Det gennemsnitlige standard-døgnforbrug i Visit Denmark-modellen er formentligt lidt for højt, i forhold til at der er tale om et fodboldhold. Omvendt vil placeringen af holdets base i Nyborg, kombineret med vores gode faciliteter, hoteller og rekreative muligheder, med stor sandsynlighed kunne tiltrække et substantielt antal både fans, pressefolk, sponsorer og VIP’s til byens hoteller og campingpladser, som vil øge de turismeøkonomiske effekter betragteligt.

 

BAGGUND – Holdenes valg af by til Base Camp
De deltagende hold i WEURO2025 slutrunden vælger selv, i hvilken by de vil oprette deres såkaldte Base Camp, hvor holdet træner og bor under slutrunden. Som en del af det danske bud på slutrunden indgår, at DBU byder ind med mulige værtsbyer for Base Camps. Disse forslag til Base Camp-byer bliver efterfølgende (og efter UEFA’s godkendelse) synliggjort overfor de nationale forbund i UEFAs Team Catalogue for slutrunden.

Se oversigtssiden her: https://euro2020-teamcatalogue.uefa.com/team-base-camps/

Og et konkret eksempel her: https://euro2020-teamcatalogue.uefa.com/basecamp/helsingor-copenhagen/

Hvilket hold der evt. vælger at anvende Nyborg som Base Camp og hvor længe de bliver, kan vi ikke på forhånd vide. Det afhænger dels af de nationale forbunds individuelle præferencer i forhold til faciliteter, afstand, lokalområde, natur osv. og dels af i hvilken indledende gruppe de enkelte hold skal spille og dermed hvilket stadion der ligger nærmest – og endeligt og vigtigst om holdet går videre fra de indledende gruppekampe.

De fleste hold vælger at blive i samme Base Camp hele turneringen og så rejse frem og tilbage til de byer hvor deres eventuelle knockout-kampe skal spilles. I et land som Danmark med relativt korte afstande, er det mest sandsynligt, at holdet bliver i deres Base Camp i al den tid, de er med i turneringen. Primært fordi, det er et meget, meget stort arbejde at flytte alt materiel mv. og efterfølgende igen at etablere sig med massagerum, taktikrum osv. på et nyt hotel, hvor spillerne så i øvrigt skal vænne sig til de nye omgivelser.

 

Hvis Nyborg ønsker at være Team Base Camps i 2025 anbefaler DBU, at relevante personer, der skal arbejde med projektet, deltager i en studietur til WEURO i England i 2022.

 

Økonomiske konsekvenser

Overslag over udgifter i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, for afvikling af EM 2025 i kvindefodbold.

Beskrivelse

Beløb excl. moms

Materialer til inddækning af hegn, for lukket træning.

10.000,00

Leje og opsætning, nedtagning af TV tårn.

5.000,00

Rengøring af faciliteter og omklædning efter brug.

8.000,00

Forplejning til ledere, officials og pressefolk.

20.000,00

Tøjvask af trænings- og spillertøj.

15.000,00

Samlet overslag, i alt kr.

58.000,00

 

Omfanget vedr. tiltrækningskampagne, byaktivering og fanzone m.m. under slutrunden, afklares senere dog foreslås det, at der afsættes et rammebeløb på 200.000 kr. til hele projektet, hvor udgiften lægges ind i budgetoverslagsåret 2025.

 

Indstilling

Det indstilles at udvalget anbefaler

·         At Nyborg bliver Team Base Camps for et hold under turneringen i 2025.

·         At omfanget vedr. tiltrækningskampagne, byaktivering og fanzone m.m. under slutrunden afklares senere. 

·         At der afsættes et rammebeløb på 200.000 til hele projektet, hvor udgiften lægges ind i budgetoverslagsåret 2025.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. august 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2021-46588

Nyborg - Team Base Camp

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget 16. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet 24. august 2021:

Fraværende:  Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

 

Godkendt.