1.      Invitation til økonomiudvalget vedrørende fleksjob i den kommunale organisation

 

Sagsnr.

450-2021-22709

Initialer

LCH

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Beskæftigelsesudvalget inviterer Økonomiudvalget til en drøftelse af mulighederne for etablering af fleksjob i den kommunale organisation.

 

I forbindelse med budget 2020 - 2021 for Nyborg Kommune blev det besluttet at etablere en udgiftsneutral fleksjobpulje til ansættelse af fleksjobbere indenfor kommunens ansættelsesområde.

 

Reglerne om fleksjob blev 1. januar 2013 ændret som følge af Pensions- og Fleksjobreformen.  Der blev med denne lovændring givet mulighed for etablering af fleksjob på meget få timer og samtidigt en mulighed for at udvikling af arbejdsevnen i et fleksjob. Dette nye fokus giver flere muligheder for at blive på arbejdsmarkedet, selv med en væsentligt begrænset arbejdsevne og med muligheden for fortsat at udvikle sin arbejdsevne.

Betingelserne for at blive visiteret til fleksjob gælder personer under folkepensionsalderen, der ikke modtager førtidspension eller har udnyttet retten til tidlig pension. For at blive visiteret til fleksjob skal følgende kriterier desuden være opfyldt:

Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob på få timer ugentlig til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. Hvis det viser sig, at personen ved første opfølgning på fleksjobbet senest 2½ år efter, ikke har forbedret arbejdsevnen, vurderes det om der skal påbegyndes sag om førtidspension. Hvis jobcentret vurderer, at personen har brug for en længerevarende optrænings-, afklarings- eller udviklingsforløb, inden det konkrete beskæftigelsesmål fastsættes, bør det overvejes, om personen i stedet skal visiteres til et ressourceforløb. Udvikling af arbejdsevne og kompetencer er således forsat et fokus efter visitation til fleksjob.

 

I forbindelse med budget 2020 - 2021 for Nyborg Kommune blev det besluttet at etablere en central fleksjobpulje til ansættelse af fleksjobbere indenfor kommunens ansættelsesområde. Finansieringen af puljen er den ledighedsydelse borgeren ellers ville modtage hvis ikke man var i et fleksjob og således udgiftsneutral.  Der er tale om borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder.  Når der er udbetalt ledighedsydelse i 18 måneder til borgere der er tilkendt fleksjob før 2013, hvor reglerne om fleksjob blev ændret som følge af Pensions- og Fleksjobreformen, mister Kommunen statsrefusionen. Når borgeren ansættes i fleksjob i mindst 12 sammenhængende måneder, vil der ved ledighed og udbetaling af ledighedsydelse igen være statsrefusion i længst 18 måneder igen.

 

Med fleksjobpuljen er der mulighed for at yde en særlig indsats til fleksjobgodkendte borgere, som har behov for en særlig indsats for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Behovet for støtte kan eksempelvis skyldes komplekse diagnoser der medfører skånehensyn der kan være svære at tilgodese på det brede arbejdsmarked, uden et forudgående optrænings- afklarings- eller udviklingsforløb. Fleksjobpuljen giver en særlig mulighed for at træne og forbedre arbejdsevnen i konkrete arbejdsfunktioner. Puljefleksjobbene er etableret i en 12 måneders ansættelse og med et særligt fokus på træning og forbedring af arbejdsevne med henblik på en ansættelsesaftale efter de 12 måneder.

 

Der er registreret 636 fleksjobansatte i Jobcenter Nyborg, som har en gennemsnittelig timevarighed på 13,9 timer om ugen. Der er ansat 21 borgere i puljejob og ud af dem har 13 på nuværende tidspunkt, opnået  ansættelse i et ordinært fleksjob i Nyborg Kommune, samme sted som puljejobbet blev etableret.

Ved mødet vil der blive givet en status på  den igangværende Fleksjobpulje jf. budget 2020-2021 ved deltagelse af faglig koordinator for Team Fleksjob og Ledighedsydelse, Lene Søby Hansen, Jobformidler Mette Tørving.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget drøfter fremtidig brug af særlige tiltag i forhold til ansættelse af fleksjobbere i organisationen.

 

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget

 

Bilag

450-2021-162162

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

450-2021-179210

Powerpoint til BEU møde d. 30.08.2021- Fleksjob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 30. august 2021:

Fraværende:  Rameesh T. Sambanther (A)

 

Drøftet og punktet oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Præsentationsoplægget er vedlagt referatet.