2.      Dialogmøde med Sundhed og Forebyggelse

 

Sagsnr.

450-2020-58292

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af Nyborg Kommunes handicappolitik er der taget initiativ til, at Handicaprådet og Sundhed og Forebyggelse holder dialogmøde én gang årligt.

Dialogmødet skal sikre, at Handicaprådet er opdateret omkring Nyborg Kommunes borgerrettede sundhedstilbud. Samtidig får Handicaprådet mulighed for, at fortælle Sundhed og Forebyggelse om borgere med funktionsnedsættelsers særlige behov for sundhedstilbud.

 

Personale fra Sundhed og Forebyggelse deltager i punktet og vil komme med en introduktion til kommunens eksisterende sundhedstilbud og indgå i dialog om evt. nye sundhedsfremmende tiltag.

 

Herunder fremgår målsætningerne fra Handicappolitikken.

 

Målsætninger i handicappolitikken:

·         styrke mødet mellem mennesker

·         skabe rammerne til at vælge en sund livsstil

·         understøtte borgere med handicap i at opbygge en sund hverdag med fokus

på kost, motion, udeliv, søvn og rygning

 

Indstilling

De indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Til efteretning.

Trine Ulf Enslev og Thomas Møller Hvidberg fra Sundhed og Forebyggelse orienterer om afdelingens sundhedstilbud. Der orienteres om afdelingens rygestop projekt "Røgfri Sammen" som er et treårigt projekt. Projektet henvender sig til borgere med forskellige typer funktionsnedsættelser og kan planlægges meget fleksibelt. Afdelingen tilbyder derudover en række livstils og mestringskurser.

 

Formanden ønsker status fra regionen på, hvor mange fodterapeuter der er i Nyborg og udviklingen på området.

Emnet dagsordensættes på næste møde.