5.      Ørbæk Tennisklub henvender sig vedr. tilkendegivelse af tilskud til 2 Padelbaner ved Ørbæk Midtpunkt

 

Sagsnr.

450-2021-25401

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Ørbæk Tennis Klub ansøger om, at Nyborg Kommune giver tilkendegivelse om tilskud til 2 Padelbaner placeret ved Ørbæk Midtpunkt, som ønskes etableret primo 2022.

 

De ønsker at styrke og udvide idrætsudbuddet i Ørbæk og opland. Der er nu placeret Padelbaner i Ullerslev og Nyborg. Med Padelbaner i Ørbæk vil det være med til, at kommunen også geografisk dækker den sydlige del af kommunen.

Ørbæk Tennisklub vil være med til at udbrede den allerede store interesse for Padeltennis og vil arbejde for at flere børn og unge, som ikke allerede i dag bruger eksisterende idrætstilbud, vil få interesse for Padeltennis.

Det vil være naturligt med et samarbejde med bl.a. 4kløverskolen om at benytte Padelbanerne i idrætsundervisningen.

Dette initiativ om Padelbaner og øvrig udvikling af idrætten i Ørbæk Center by vil være med til at fastholde Ørbæk Midtpunkt som et lokalt kraftcenter, der bidrager til at fastholde og tiltrække borgere til Ørbæk området.

Padelbaner i Ørbæk vil således også dækker sydpå ned til Svendborg – herunder sommerhusområder som fx Tårup Strand.

 

Padelbanerne har første prioritet for foreningens medlemmer – men kan supplerende anvendes gennem Pay & Play af øvrige borgere og evt. turister i lokalområdet.

 

Klubben har kontaktet Ørbæk Midtpunkt og de har på deres bestyrelsesmøde den 11. august givet opbakning til, at Ørbæk Tennisklub arbejder videre med planerne om etablering af Padelbaner jfr. vedlagte bilag.

                                                                                           

Padelbanerne kan også komme til gavn for øvrige interessenter fx børn og unge på 4kløverskolen, Regnbuen og Åhaven.

 

De vil også kontakte Ørbæk Borgerforening med mulighed for bidrag til forskønnelse af området ved parkeringspladsen.

 

De vil endvidere afsøge opbakning og tilskud fra lokale virksomheder.

 

Der er dialog med Ørbæk Midtpunkt og tilhørende foreninger om en placering ved siden at Multibanen ud mod parkeringspladsen til Ørbæk Midtpunkt.

 

De har indhentet overslag fra 3 leverandører, hvor selve Padelbanerne ligger i samme prisniveau men med forskel i prisen på fundament.

I denne henvendelse er der indarbejdet en økonomi, hvor det ikke er selve leverandøren af Padelbanerne, der etablerer fundamentet.

De bemærker, at der I forhold til prisniveau i overslagspriserne ser det ud til, at priserne på selve Padelbanerne er steget i pris i forbindelse med Covid19.

Som det fremgår af økonomioverblikket vil etableringen af 2 baner koste 600.000 og der vil yderligere være udgifter til fundament, strøm mv., så udgifterne i alt for 2 Padelbaner vil være 820.000 kr.

 

Ørbæk Tennisklub søger om et tilskud på 470.000 fra Nyborg Kommune, klubben vil finansiere de resterende midler på 350.000 kr. gennem tilskud fra lokale sponsorer, ansøgning ved fondsmidler samt anvendelse af egenkapital fra Ørbæk Tennisklub.

 

Såfremt priserne for anlægget bliver lavere end forventet eller der kan skaffes flere fondsmidler mv. end forventet kan behovet for tilskuddet fra Nyborg Kommune blive mindre.

 

Der skal ske en afklaring af ejerforhold forud for etablering af banerne.

Hvis banerne ønskes etableret skal det i forhold til lighedsprincippet ske på samme måde som ved etablering af banerne i Ullerslev og Nyborg, hvor Nyborg Kommune er bygherre og efterfølgende har driften af de kommunale baner, der stilles til rådighed for Ørbæk Tennis Klub.

 

Økonomioverblik:

Køb af 2 baner

600.000

Strøm mv.

20.000

Fundament, jord mv.

200.000

I alt

820.000

Finansiering:

Ansøgning – Nyborg Kommune

470.000

Egenfinansiering ØTK

350.000

I alt

820.000

 

Det er som nævnt deres vurdering, at priserne på selve banerne er steget ifm. Covid19 – men en egentlig afklaring får de først ved det egentlige udbud.

 

Der skal ske afklaring vedr.:

-        Bortskaffelse af jordvold – eller anden placering

-        Omkostning vedr. tilslutning til afløb fra dræn – ikke indregnet i omkostningerne.

-        Omkostning til eventuel renovering af omliggende arealer er ikke inkluderet.

 

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen, hvor der søges om tilkendegivelse af et tilskud på
470.000 kr.

Det kan oplyses, at der i anlægspuljen i til Idræts- og Kultur i 2022 samlet er 1.5 mio. kr. tilbage, idet der i 2022 er afsat 1.5 mio. kr. til Svømme- og Badeland, hvor puljen normalt er på 3. mio. kr. årligt.

 

Indstilling

Det indstilles, at der gives en tilkendegivelse af tilskud på 470.000 kr. fra anlægspuljen til idræt- og kultur i 2022.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Bilag

450-2021-192877

Ansøgning fra Ørbæk Tennis Klub vedr. tilkendegivelse af tilskud til 2 Padelbaner ved Ørbæk Midtpunkt

450-2021-192876

Erklæring fra Ørbæk Midtpunkt om opbakning til Padelbaner

450-2021-192872

Regnskab 2020 ØTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2021:

Fraværende:  Tilde Nielsen (V)

 

Godkendt.