1.      Aftenskole - fordeling af tilskud til aftenskolerne i 2022 til undervisning og lokaler

 

Sagsnr.

450-2021-23136

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Til udvalgets godkendelse fremsendes forslag til fordeling af tilskudstilsagn til voksenundervisning i 2022 - herunder tilskud til undervisning i private lokaler jf. vedlagte oversigt af 14. september 2021.

 

Der gøres opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2014 efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget har godkendt muligheden for en fleksibel omfordeling af aftenskolernes årlige økonomiske rammer til løn og lokaler.

 

Aftenskolernes samlede budgetrammer er på 1.774.073 kr. i 2022.

Det afsatte budget til undervisning i 2022 er på 1.505.204 kr..

 

Som det fremgår af oversigten, bliver det afsatte budget på 1.505.204 kr. til undervisning udmøntet fuldt ud.

 

Det afsatte budget til leje af private lokaler i 2022 er på 268.839 kr.

 

Idet budgetrammen til undervisning bliver fuldt udmøntet, kan der ikke omfordeles midler fra lønbudget til lokalebudget i 2022, således fordeling af tilskud til lokaler sker ud fra nedenstående:

 

·         Lovens vejledende lokaletimepris er 141,33 kr. i 2022.

·         Overstiger driftsudgifterne 141,33 kr. pr. time for lokaler, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 75% af det nævnte beløb pr. time.

 

·         Kommunalbestyrelsen er ligeledes kun forpligtet til at yde tilskud med 75% af de faktiske godkendte lokaleudgifter, der ligger under lovens lokaletimepris.  

 

Det er en forudsætning for at få tilskud til private lokaler, at der som udgangspunkt ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed til den pågældende undervisning/aktivitet  -  hvilket kan vurderes og reguleres af Folkeoplysningsudvalget.

 

Oversigten vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen og vedlagte oversigt.

 

Indstilling

Det indstilles, at det fremsendte fordelingsforslag godkendes.

 

Sagen afgøres i

Folkeoplysningsudvalget.

 

 

 

Bilag

450-2021-201055

Skema vedr. fordeling af tilskud til undervisning og lokaler i 2022 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 22. september 2021:

Fraværende:  Frits Christensen (A), Henrik Koch-Poulsen, Jan Reimer Christiansen (V), Palle Lomborg Jensen

 

Godkendt.