4.      Ansøgning fra Nyborg Husflidsskole om lån eller tilskud til renovering af tag

 

Sagsnr.

450-2021-8952

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Husflidsskole har henvendt sig vedr. muligheden for lån eller tilskud på 250.000 kr. fra Nyborg Kommune til udskiftning af tagplader på deres 2 tilbygninger til eksisterende bygninger. De har fået tilbud fra et tømmefirma på 300.000 kr. og de har selv 50.000 kr. de bruge på tagrenoveringen.

 

De har gennem de sidste par år søgt fonde til udvidelse og renovering af deres bygninger til et projekt på 2.5 mio. kr.

 

Det har ikke været muligt, at gennemføre dette projekt selvom de fik tilsagn fra A.P. Møllerfonden på 1. mio. kr. og et tilsagn fra Nyborg Kommune om en med finansiering på 300.000 kr., hvis hele projektet gennemføres.

 

Hvis man ønsker at yde lån eller tilskud, har kommunens jurist tidligere oplyst, at Nyborg Kommune godt kan yde anlægsstøtte til foreningen, da der er tale om en forening, der alene varetager lovlige kommunal opgaver. Kommunen kan dermed lovligt yde både anlægsstøtte, driftsstøtte og aktivitetsstøtte.

 

Hvis der var tale om en forening, der dels udførte lovlige kommunale opgaver, og dels opgaver, som kommunen ikke må udføre, kan der ikke yde anlægsstøtte. Så kan der kun yde øremærket støtte til de lovlige kommunale aktiviteter.

 

Det kan oplyses, at Husflidsskolen tilbage i gl. Nyborg Kommune blev ”bedt” om at overtage bygningerne, hvorved de fik et rentefrit lån ved Nyborg Kommune, som de afdrager med 30.000 årligt.

 

Det kan ligeledes oplyses, at Husflidsskolen 2 gange har ansøgt kommunen og har fået udsat deres årlige afdrag på 30.000 kr., således de har kunne renoverer taget og andet på eksisterende bygning.

 

Efter nogle år var deres aktiviteter nedadgående og de fik økonomiske problemer, hvor ny Nyborg Kommune efter en række møder gik ind med et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til bygningerne, som de fortsat modtager.

 

Der er en restgæld på 550.000 kr. ultimo 2020 og den samlede ejendomsværdi udgør 1.350.000 kr.

 

Det fremgår desuden af foreningens seneste driftsregnskab, at de fik tilskud på 71.034 kr. i 2020 og at der kun var et samlet driftsoverskud på 11.522,82 kr. i regnskab 2020.

Det skønnes derfor ikke realistisk at foreningen vil kunne tilbagebetale et lån på 550.000 kr. + 250.000 kr. = 800.000 kr. indenfor overskuelig fremtid.

 

Foreningen oplyser, at de i 2020 havde 661 kursister, 2 børnehold med 10-12 børne på hvert hold. Ældresagen benytter deres formiddag med 16 personer og så har de strikkecafe med fri adgang hver mandag, som benyttes af 12- træværksted hver mandag 15 kvinder hvor uge.

 

Administrationen har siden foråret 2021 været i løbende dialog med Nyborg Husflidsskole, for indhentning af relevante oplysninger. Dette er endt ud i ansøgningen af 15. august 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om et tilskud og/eller et lån på 250.000 kr. til udskiftning af tagpladerne, idet de har fået til tilbud fra et tømmerfirma på 300.000 kr. og de selv har 50.000 kr. de kan bruge på tagrenoveringen.

 

De vil fortsat meget gerne ansøge om et lån, der lægges i forlængelse af det lån, de har på bygningen ved Nyborg kommune, men har desværre ikke midler til et forhøjet afdrag.

Økonomiafdelingen bemærker, at det er urealistisk at de kan betale et forhøjet lån tilbage, så hvis der evt. ønskes at give støtte, må der gives et tilskud.

 

Indstilling

Det indstilles:

·       At ansøgningen til tagrenoveringen drøftes.

·       At Nyborg Kommune giver Nyborg Husflidsskole økonomisk råd og vejledning i forhold til de evt. mest fordelagtige muligheder for finansiering af tagrenoveringen.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Bilag

450-2021-172089

Ansøgning fra Nyborg Husflidsskole om lån ved Kommunen til tag

450-2021-194054

regnskab 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. oktober 2021:

Fraværende:  Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

Punktet genoptages.