5.      Organisering af Balletskolen

 

Sagsnr.

450-2021-28056

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

På udvalgets møde den 31. august 2021 blev følgende sagsfremstilling behandlet:

 

Sagsfremstilling 31. august 2021:

 

På udvalgets møde 10. august 2021 bad udvalget om uddybende beregninger i forhold til en fremtidig organisering af Balletskolen under Nyborg Musikskole.

 

Nyborg Kommunes balletskole Village Ballet underviser i dag både i klassisk og moderne ballet. Det forslås af balletskolen pr. 1. januar 2022 fokuserer sin undervisning på den klassiske ballet, da den moderne ballet allerede udbydes andre steder i kommunen, det gør den klassiske ballet ikke.

 

HOLDSTRUKTUR:

Det forslås at fortsætte med den holdstruktur omkring den klassiske ballet, som Village Ballet allerede har god erfaring med. Strukturen er udviklet med baggrund i alder, progression ifht. positioner, elementer og styrkeudvikling i fysik.

 

-        Balletkarrusel.

6 år. Du går på balletkarrusel i et år og undervises i de basale elementer i klassisk ballet.

60 min.

 

-        Klassisk 1.

7-8 årige. Begynder/let øvede fra balletkarrusel. Du går på klassisk 1 i to år.

60 min.

 

-        Klassisk 2:

9 år. Begynder/let øvede. Du går på klassisk i et år. Du har nu styrken til længere undervisning og flere positioner.

75 min.

 

-        Klassisk 3:

10 år. Let øvede. Du går på Klassisk 3 i et år. Du kan nu de basale trin og koreografier.

75 min.

 

-        Klassisk 4:

11 – 13 år. Let øvede/øvede. Du er velbevandret i den klassiske ballets grundtrin og er klar til flere udfordringer.

75 min.

 

-        Klassisk 5:

13 – 15 år. Øvet. Du er en øvet og erfaren danser, også på tåspids. Ballettens sprog og bevægelse bliver en naturlig del af din dans på klassisk 5. Der er en forventning om, at du kommer velforberedt til undervisningen.

90 min.

 

-        Klassisk ballet Ungdom

Fra 16 år. Øvet. Du er en øvet danser – evt. også på tåspids. Ballettens sprog og bevægelse bliver en naturlig del af din dans på klassisk 5. Der er en forventning om, at du kommer velforberedt til undervisningen.

75 min.

 

-        Tåspids intro og træning.

Begynder og let øvede. Dette hold er supplement til klassisk ballet. Du har lyst til at danse på tåspids, hvilket vi træner og styrker fødderne til.

45 min.

 

ØKONOMI:

Ved ovennævnte holdstruktur og fokus på den klassiske ballet, udbydes der 9,25 timers undervisning om ugen. Dertil kommer den tid som underviserne bruger forud for undervisningens start, mellem lektionerne samt afslutningsvis – det vil være 5-6 om ugen afhængigt af, hvordan skemaet lægges. Derudover beregnes der 0,65 times forberedelsestid pr. undervisningstime.

I alt tid pr. uge for den samlede undervisning, forberedelse samt andet i tilknytning til undervisningen: Mellem 20 og 21,25 timer pr. uge.

Løn udregnet efter overenskomst i musikskolen, 201 kr. i timen (180 + pension).

Årlig lønudgift ca. 220.000 kr. Dertil kommer ekstra tid til generalprøver, forestillinger og personalemøder, hvorfor det vurderes at det tidligere fremsendte budget fortsat er gældende:

 

Udgifter

358.500

Bemærkninger

Personale

273.000

 

Aktivitet (forestillinger, balletskoledag mv.)

53.500

 

It, halbooking, koda mv.

32.000

 

Indtægter

264.850

 

Kontingent, v. 60 elever

234.850

Ca. 3914 kr. pr. år pr. elev

Salg af billetter til forestillinger

30.000

400 stk. a 75 kr.

I alt

-93.650

 

Nyborg Biblioteks nuværende personaleforbrug på ca. 10 ugentlige timer med en årlig omkostning på ca. 100.000 kr. er ikke medregnet i ovenstående budget.

Netto ser der altså et underskud på ca. 195.000 kr. årligt ved 60 elever.

Administrationen forslår som tidligere drøftet at kontingentet hæves med 50 kr. om måneden, og der skal derfor findes finansiering på ca. 170.000 kr. om året.

Der er i modellen en opmærksomhed på ikke at opstarte for tynde hold med få tilmeldte. Det økonomiske scenarie er udregnet på baggrund af 60 elever. Her kan den samme elev godt gå på flere hold.

 

Administrationen foreslår, at det besluttes at flytte balletskolen til Musikskolen pr. 1. januar 2022, og at denne proces igangsættes umiddelbart efter beslutning. Hvis Balletskolen flyttes til Musikskolen skal balletundervisningen fremover opfattes som en integreret del af det samlede tilbud i Musikskolen, og der vil derfor ikke længere være tale om en balletskole, men om musikskolens balletundervisning.

Administrationen foreslår ligeledes, at det en gang årligt i 1. kvartal vurderes om elevtallet er tilstrækkeligt til at driften er bæredygtig. Som udgangspunkt bør der være mindst 60 elever for at sikre økonomisk bæredygtighed.
Endelig foreslås det, at kontingentet månedligt hæves med 50 kr.

 

Da sagen er kompleks, indstiller administrationen imidlertid, at udvalget drøfter sagen endnu engang, inden der evt. tages stilling til konkrete forslag.

Økonomiske konsekvenser

Der er aktuelt et nettodriftsunderskud på ca. 195.000 kr. på Balletskolen

 

Indstilling

Det indstilles, at

-        Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den aktuelle situation og det videre forløb.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Drøftet.

Punktet genoptages på udvalgets ordinære møde i oktober.

 

 

Supplerende sagsfremstilling:

 

Siden Kultur- og Fritidsudvalgets møde 31. august 2021 har forvaltningen arbejdet på at finde en løsning, der muliggør fortsat drift af balletskolen. Udgangspunktet har været, at balletundervisning fortsat skal finde sted i kommunalt regi, men med væsentlig større involvering af forældrene som frivillige og med fortsat kommunal medfinansiering – dog på et lavere end de ca. 200.000 kr., som Nyborg Bibliotek årligt har anvendt på drift af Balletskolen.
Forvaltningen har bedt Nyborg Musikskole om at udarbejde et budget for drift af balletskoen, der er baseret på 60 elever, en månedlig kontingentstigning på 50 kr. samt på i alt 9 ugentlige undervisningstimer.
Med en reduktion af udgiften til arrangementer, evt. en større grad af forældrebetaling eller medfinansiering til disse, med færre udgifter til administration og afgifter, samt med færre lønudgifter som følge af en anden overenskomst på musikskoleområdet, kan balletundervisningen løbe rundt med kommunal medfinansiering på 100.000 kr. årligt.
Lykkes det at rekruttere flere elever, vil økonomien være endnu mere bæredygtig.
(Budget vedlagt)

 

En forudsætning for en bæredygtig model, hvor den kommunale medfinansiering udgør 100.000 kr. årligt, er, at forældrene løser flere opgaver. Det kan være praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og forestillinger, syning af kostumer, fundraising gennem frivilligt arbejde, etc. På samme måde som det typisk finder sted i idræts- og foreningslivet.

Den 28 september 2021 deltog forvaltningen på et forældremøde sammen med formanden og næstformanden i udvalget og lederen af Nyborg Bibliotek. Referat fra dette møde er vedhæftet.
På mødet gav forældrene udtryk for stor opbakning til at involvere sig yderligere, som beskrevet ovenfor. På mødet kom det også frem, at det for forældrene er underordnet, hvor balletskolen organisatorisk er forankret.

 

Som nævnt udgangspunktet at kontingentet skal stige med 50 kr. om måneden. Det er imidlertid forvaltningens anbefaling, at dette først sker fra sæsonen 2022/2023 – altså fra august 2022. Det betyder, at finansieringsbehovet i 2022 vil stige med ca. 20.000 kr.

 

Da balletundervisningstilbuddet kan fortsætte i musikskoleregi og være bæredygtigt med en kommunal medfinansiering på 100.000 kr. (120.000 kr. i 2022) er det forvaltningens vurdering, at denne finansiering bør findes. Balletundervisning vil kunne supplere musikskoles øvrige aktiviteter på glimrende vis, og balletundervisningen er med til at give kommunens borgere et varieret og stærkt kulturelt tilbud.
I 2022 kan finansieringen findes inden for udvalgets driftsområde vha. uforbrugte midler fra 2021. Hvad angår 2023 og årene herefter, bør udvalget senest i 2. kvartal 2022 drøfte og tage stilling til, hvordan finansiering kan fremskaffes.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 120.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets midler i 2022. I  årene fremefter skal der årligt findes 100.000 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at

-        Der afsættes 120.000 kr. i 2022 til balletundervisning som finansieres ved overførsel af uforbrugte midler i 2021.

-        Balletundervisningen flyttes til musikskolen fra 1. januar 2022

-        Kontingentet hæves med 50 kr. om måneden fra 1. august 2022

-        Kultur-  og Fritidsudvalget senest i 2. kvartal 2022 drøfter og tager stilling til medfinansieringen i 2023 og årene frem på 100.000 kr.

-        Kultur- og Fritidsudvalget hvert halve år orienteres om aktuelle elevtal

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

Bilag

450-2021-219571

Budget for Balletskolen - Nyborg Musikskole

450-2021-219580

Referat af forældremøde 28.09.2021 i Village Ballet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. oktober 2021:

Fraværende:  Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

Kontingentet drøftes sammen med evalueringen i andet kvartal af 2022.