7.      Procesplan og igangværende projekter

 

Sagsnr.

450-2020-51387

Initialer

MMM

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune tilsluttede sig i efteråret 2020 det nationale projekt DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Projektet giver kommunen værktøjer, viden og netværk med over 40 danske kommuner – herunder de 9 øvrige fynske kommuner – om udviklingen af en vidensbaseret klimahandlingsplan.

 

Klimahandlingsplanen skal certificeres efter retningslinjer vedtaget af C40 Cities og beskrevet i Climate Action Planning Framework (CAPF). C40 Cities er en forening af globale storbyer, som har udviklet CAPF som en fælles standard for troværdige handlingsplaner til opfyldelse af Paris Aftalen.

 

Certificeringen er fastlagt til oktober 2022. Forud for dette forhåndsvurderes Klimahandlingsplanen af CONCITO, som er videnspartner i DK2020. Udviklingen af klimahandlingsplanen følger nedenstående proces- og tidsplan, jf. nedenstående beskrivelse.

 

 

 

 

2021

2022

 

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Grundlaget

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktør-inddragelse

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Handlings-katalog

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Fremskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

 

 

 

 

 

Klimaplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

 

Certificering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

Politisk
inddragelse

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

Proces

Tidspunkt

Beskrivelse

Politisk behandling

 

Grundlaget

Nov. 2021

CO2-opgørelse for Nyborg Kommune fordelt på kilder.

Beskrivelse af nuværende niveau for klimatilpasning (kystbeskyttelse, kloakering m.v.)

 

Basisrapporter er forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Videresendt til ØKU og Byrådet til orientering.

Aktørinddragelse

Fra juni 2021

Inddragelse af organisationer, virksomheder, borgere m.v. i udformningen af Klimahandlings-planen.

Aktørinddragelse sker herefter løbende mhp. samarbejde og implementering.

Kommissorie for borgerinddragelse er godkendt i TMU i sep. 2021.

Handlingskatalog og fremskrivning

Jan. –

Mar. 22

Udarbejdelse af handlingskatalog for CO2-reduktioner og klimatilpasning.

Fremskrivning af CO2-udledninger med de beskrevne handlinger.

Tilsvarende for klimatilpasning fremskrivning af risikoscenarier.

Handlingskataloget forelægges udvalget til prioritering i den endelige handlingsplan.

Prioritering

Mar. – apr. 22

Politisk prioritering ud fra handlingskataloget, med særligt fokus på den første 5-års periode.

Prioriteringen skal samlet anskueliggøre, at Nyborg når sine klimamål.

Prioritering i udvalget, alternativt i byrådet.

Klimaplan

Maj – aug. 22

Ud fra prioriteringen i handlingskataloget udarbejdes en samlet klimaplan med inddragelse af andre bæredygtigheds-elementer fra Politik for Grøn Omstilling.

 

Forhåndsvurdering

august 2022

Klimaplanen forelægges CONCITO til forhåndsvurdering ift. certificering. Klimaplanen tilrettes om nødvendigt. 

 

Vedtagelse

Sep. – okt. 22

Klimaplanen godkendes i byrådet forud for endelig certificering i C40.

Klimaplanen forelægges byrådet til vedtagelse.

 

Certificering

Okt. 22

Den vedtagne Klimaplan forelægges C 40 til godkendelse.

 

 

 

 

Igangsatte initiativer

Parallelt med udviklingen af klimahandlingsplanen er igangsat udvalgte projekter, som er beskrevet og vedtaget i Politik for Grøn Omstilling. Disse vil samtidig indgå i handlingsplanen som allerede prioriterede indsatser. Ambitionen er således at handlingsplanen ved sin vedtagelse allerede er under implementering. Følgende projekter er pt. igangsat:

 

Projekt

Målsætning

Status dec. 2021

Skovrejsning

Etablering af 250 ha skov
inden 2030.

Dialog med landbrugsorganisationer gennemført. Dialogmøder med lodsejere afholdes i januar 2022.

 

Elbil strategi

Udskiftning af kommunale bilflåde til elbiler, og udbygning af lade-infrastruktur.

Rapport vedr. elbiler og elladestandere udarbejdet og forelagt TMU.
Beslutning om køb af elbiler overdraget til budgetforhandlinger.

Strategi for ladestandere udvikles i samarbejde med de øvrige fynske kommuner.

 

Vild med vilje

Fremme af biodiversiteten i kommunen gennem private og offentlige initiativer.

Ændrede driftsformer gennemført på udvalgte kommunale arealer. Sommerfuglepark etableret på Volden. Inspirationsdag afholdt for borgere i samarbejde med De Grønne Piloter.

 

Energirenovering

Energirenovering af kommunale bygninger.

Finansiering tilvejebragt i budget 2022. Energirenovering af kommunale bygninger igangsættes i 2022 og følgende år.

 

 

Projekter med EU-støtte

Forvaltningen søger løbende samarbejder og EU-medfinansiering til at understøtte politikker og handlingsplaner inden for den grønne omstilling. Herunder oversigt over igangværende projekter med EU-tilskud:

 

EUCF (EU City Facility)

Nyborg Kommune har som den ene af to ansøgere i Danmark opnåede tilskud fra EU’s City Facility program (EUCF) til at forberede investeringer i vedvarende energi og energibesparelser. I Nyborg Kommune anvendes midlerne til at udvikle investeringskoncepter for mindre, lokale solcelleparker med lokal forankring. Konceptet udvikles af eksternt konsulenthus og vil blive stillet til rådighed for kommunens landsbyer med henblik på videre projektmodning. EUCF midlerne udgør € 50.000. Projektet løber frem til ultimo februar 2022.

 

R_ACES (fRamework for Actual Cooperation on Energy on Sites and Parks)

Projektets formål er at fremme etablering af eco-regions, hvor overskudsvarme fra industrier udnyttes lokalt med reduktion af drivhusgas-udledningerne til følge. Projektet blev igangsat i efteråret 2020 og løber frem til september 2022. Nyborg Kommunes andel af budgettet er € 50.000 som anvendes til at videreudvikle varmesymbiosen i Nyborg og profilere Nyborg-symbiosen internationalt.

 

CIRC-NSR

Fra oktober 2021 deltager Nyborg Kommune som partner i ”Circular North Sea Regions”. Projektet har fokus på lederskab af bæredygtig udvikling og netværksledelse af de mange aktører, som spiller en rolle i den grønne omstilling, og understøtter her igennem Nyborg Kommunes klimahandlingsplan og inddragelsen af andre aktører. Projektet er støttet af INTERREG North Sea Region med partnere fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien. Nyborg Kommune bliver sub-partner til Erhvervshus Fyn med et samlet budget på 28.000 EUR for perioden september 2021 – 30.06.2023.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til efterretning

 

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

 

Bilag

450-2022-5959

PowerPoint præsentation på Klima- og Naturudvalget - status proces og projekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Klima- og Naturudvalget 2022-2025 5. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.