5.       Offentlige veje - Del af Persievej

Doknr.: 727-2017-130424

Sagsnr.: 727-2017-12106

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Miljø- og Teknikudvalget har drøftet en evt. nedlæggelse af del af Persievej. Forvaltningen indstiller, at strækningen ændrer vejstatus til offentlig sti.

 

Baggrund for sagen

 

På møde i Miljø- og Teknikudvalget den 30. maj 2017 blev drøftet en evt. nedlæggelse af del af Persievej – en fjernelse af vejarealet. Vejen er i meget dårlig stand og trænger til et nyt slidlag.

 

Vejstykket er ikke udskilt og er beliggende på 2 ejendomme, derudover har en fælles lergrav (gadejord) vejadgang til vejstykket.

 

Vejen er tilbage i 2005-2006 søgt nedlagt og opretholdt som privat fællesvej, sagen blev senere henlagt pga. klager.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Såfremt vejen skal nedlægges og helt fjernes, vil det være forbundet med omkostninger på ca. 185.000 kr. Her er medregnet opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfalt og en del af de underliggende bærelag, boreprøver af det tilbageblevne plenum, retablering med muld.

Såfremt boreprøverne viser forurening kan det blive nødvendigt at bortkøre forurenet jord til depot: Dette er ikke indeholdt i overslagsprisen, det samme gælder omkostninger til landinspektør.

Efter vejlovens bestemmelser skal jorden derefter kvit og frit overdrages ejerne af arealet, hvorpå vejen er beliggende.

Der er ledninger i vejarealet, som efterfølgende vil være beliggende i almindelig landbrugsjord, de skal muligvis tinglyses eller flyttes Det drejer sig blandt andet om TDC, SAMN og HMN Naturgas I/S der har en krydsende gasleding beliggende i strækningen.

 

Etablering af slidlag på vejstykket vil beløbe sig til 45.000kr.

 

Klage fra ejer af det sydlige vejstykke i 2005 gik på at han ikke ville accepterer at vejen blev nedklassificeret til privat fællesvej. Vejstykket bliver blandt andet brugt som cykelsti for skolebørn til Margrethelyst Friskole. Han forslog at det kunne være en ide, at vejen lukkes for tung trafik.

 

Der er 3 løsningsforslag:

 

1.    Nedlæggelse og fjernelse af vejen
Pris 185.000 kr. hertil kan komme udgifter til bortkørsel af forurenet jord og landinspektøromkostninger.

2.    Nedlægning som kommunevej og opretholdelse af vejstykket som privat fællesvej
Dette vil indebære at kommunen skal renovere vejen og udlægge slidlag (der skal udarbejdes en tilstandsrapport hvor kommunen dokumenterer at vejen med udstyr er i en god og forsvarlig stand) der skal køre en nedlæggelsessag, denne tager 4 år, jf. vejlovens bestemmelser.
Pris på slidlag er 45.000kr. hertil kommer en del administrativt arbejde i forbindelse med nedklassificeringen.
Her skal bemærkes at trafikken på vejstykket er gennemgående trafik, ikke trafik til de 3 naboer. Der kan derfor opstå problemer med at påbyde dem at vedligeholde vejstykket, da det ifølge privatvejslovens bestemmer skal ske ved de vejberettigede naboer der bruger vejen.

3.    Ændre vejstatus fra offentlig vej til offentlig sti.
Etablering af slidlag, opstilling af skilte med dobbeltrettet cykelsti samt opsætning af cykelbom i begge ender samt opstribning af cykelsti, hvilket vil give asfalten og vejen en meget længere levetid, og vejen kan fortsat benyttes som cykelsti mellem Gosmervej og det videre forløb af Persievej til skolen. Pris på slidlag, stibomme, striber mv. er 65.000kr. Der kan udleveres nøgler til de vejberettigede, der ikke har anden vejadgang (1 lodsejer). Fremtidig vedligehold vil hovedsagligt bestå i vintervedligehold, som på andre offentlige stier.

 

Forvaltningen indstiller at løsningsforslag 3. godkendes, pris ca. 65.000 kr. Dette afholdes over Vej & Parks driftsbudget. Den offentlige sti kan indgå i det videre arbejde med etablering af cykelsti mellem Ørting og Gylling, jf. budget 2018.

Kommunens beslutning skal ifølge forvaltningsloven og vejloven sendes i høring ved ejere af ejendomme, der kan blive berørt af beslutningen. Herefter kan der træffes en endelig afgørelse i sagen.

 

Såfremt der under høringen fremkommer væsentlige indsigelser mod forslaget, vil sagen blive fremsendt til fornyet behandling i Miljø- og Teknikudvalget.

 

Sagens gang

 

·         Miljø- og Teknikudvalget d. 7. november 2017

 

Forvaltningen indstiller

 

At del af Persievej ændre vejstatus fra offentlig vej til offentlig sti.

At beslutningen sendes i høring ved berørte grundejere.

 

Bilag

 

Kort - Del af Persievej

 

727-2017-132722

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Miljø- og Teknikudvalg  den 7. november 2017:

Afbud:

 

Godkendt