12.     Udpegning af medlemmer til Handicaprådet 2018-2022

Doknr.: 727-2017-127037

Sagsnr.: 727-2017-16245

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Byrådet skal, med hjemmel i den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration

på det sociale område §§ 26 og 27, udpege medlemmer og et tilsvarende antal personlige suppleanter for disse til Odder Kommunes Handicapråd.

 

Baggrund for sagen

 

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Jf. vedtægterne for Odder Kommunes Handicapråd skal Byrådet udpege 4 medlemmer og 4 personlige suppleanter for disse til rådet. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, som følger Byrådets valgperiode.

 

Byrådet kan lade sig repræsentere af personer fra forvaltningen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen. Dog skal mindst ét af Byrådets medlemmer repræsentere Byrådet i Handicaprådet.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

I de seneste valgperioder har Byrådet udpeget to medlemmer af Byrådet samt to personer fra forvaltningen til at repræsentere Odder Kommune i Handicaprådet. Handicaprådet har udtrykt tilfredshed med denne fordeling.

 

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Byrådet udpeger to medlemmer samt to personlige suppleanter for disse til Handicaprådet.

 

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem

af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Handicaprådet vælger selv sin formand. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

 

 

Forvaltningen indstiller

 

At Byrådet udpeger to medlemmer samt to personlige suppleanter for disse til Handicaprådet.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Konstituerende møde  den 12. december 2017:

Afbud: Ingen

 

Udpeget til Handicaprådet:

 

Lene Midtgaard (V) med Finn Thranum (V) som suppleant

Ole Lauth (A) med Claes Jensen (A) suppleant