27.     Udpegning af medlemmer til taksations- og overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje (vejloven)

Doknr.: 727-2017-127051

Sagsnr.: 727-2017-16245

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Udpegning af 2 medlemmer til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommission og 1 medlem til optagelse på liste over overtaksationskommission efter lov om offentlige veje (vejloven).

 

 

Baggrund for sagen

 

Hjemmel – Vejloven § 105, stk. 3 samt § 106, stk. 3.

 

Til det kommunale ekspropriationssystem skal der udpeges medlemmer til optagelse på lister over medlemmer af taksationskommissioner og overtaksationskommissioner. Fra disse lister udtages medlemmer til de enkelte ekspropriationssager.

 

De kommunale taksations- og overtaksationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til vejloven, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love.

 

De kommunale taksationskommissioner er 1. instans, mens de kommunale overtaksationskommissioner er 2. instans i det kommunale ekspropriationssystem.

 

I hver kommune udpeger Byrådet 2 personer, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som kommunen er omfattet af, jf. vejlovens § 105, stk. 3.

 

I hver kommune udpeger Byrådet 1 person, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som kommunen er omfattet af, jf. vejlovens § 106, stk. 3.

 

Alle udpegede medlemmer skal have indsigt i vurdering af ejendomme, jf. vejlovens § 108.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Der ydes honorar pr. mødedag samt godtgørelse for befordringsudgifter.

 

 

Medlemmer af taksationskommissioner og overtaksationskommissioner er omfattet af forvaltningslovens regler om habilitet. Dette medfører, at personer på listen over medlemmer af taksationskommissionen ikke også kan optræde på listen over medlemmer af overtaksationskommissionen. Den samme person kan således ikke optages på begge lister.

 

 

Forvaltningen indstiller

 

At Byrådet udpeger

 

2 medlemmer til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommission

 

1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommission

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Konstituerende møde  den 12. december 2017:

Afbud: Ingen

 

Udpeget til liste over medlemmer til  taksationskommissionen:

 

Jytte Hansen (A)

Vera Bruus (A)

 

Udpeget til liste over medlemmer til overtaksationskommission:

 

Jan Gade (V)