29.     Repræsentant til Letbanerådet i Østjylland

Doknr.: 727-2017-157083

Sagsnr.: 727-2017-16245

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Ifølge aftalen om Letbanesamarbejdet i Østjylland udpeges repræsentant fra hver af de deltagende parter til Letbanerådet. Ifølge aftalens § 4 er det borgmesteren i kommunen, der deltager i Letbanerådet. 

 

Baggrund for sagen

 

Aftalen om Letbanesamarbejdet i Østjylland fastlægger rammer for samarbejde og interessevaretagelse i forbindelse med udvikling og udbygning af letbanen i Østjylland og letbanens sammenhæng med trafikterminaler, Parker & Rejs-anlæg samt de statslige banestrækninger og udbygningen heraf.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Samarbejdet omfatter følgende organisatoriske og administrative områder:

       Et politisk letbaneråd med repræsentanter for parterne

       Et fælles udviklingssekretariat forankret i Midttrafik

       En styregruppe bestående af ledende repræsentanter for alle aftaleparterne og evt. Transportministeriet

       Ad. hoc.-projektgrupper bestående af administrative repræsentanter for aftaleparterne afhængig af opgaver

       Løbende samarbejde og gensidig informationsudveksling med Aarhus Letbane I/S, Aarhus Letbane Drift I/S og Midttrafik

 

Det fremgår af aftalens § 4 , at det er kommunens borgmester, der deltager i Letbanerådet. Borgmesteren i Odder Kommune deltager således i Letbanerådet for Odder Kommune.

 

Forvaltningen indstiller

 

At sagens tages til efterretning

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Konstituerende møde  den 12. december 2017:

Afbud: Ingen

 

Udpeget til Letbanerådet i Østjylland:

 

Borgmester Uffe Jensen (V)