8.       Tilskud til unge fra Tunø der er i ungdomsuddannelse

Doknr.: 727-2019-117102

Sagsnr.: 727-2019-12218

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget beslutter om der skal ydes tilskud til unge under 18 år bosiddende på Tunø i forbindelse med deltagelse i uddannelse eller ophold på ungdomsuddannelse. Udvalget indhenter kommentarer fra Tunø-udvalget forud for endelig beslutning.

 

 

Baggrund for sagen

 

Byrådet besluttede den 11. marts 2019 at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget skal behandle en sag om tilskudsmuligheder til unge under 18 år bosiddende på Tunø i forbindelse med deltagelse i uddannelse eller ophold på ungdomsuddannelse.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Odder kommune har efter Lov om udligning §21 mulighed for at yde et økonomisk tilskud til unge fra Tunø, der går på en ungdomsuddannelse. Tilskuddet kan ydes med baggrund i, at unge fra Tunø ikke har mulighed for at bo hjemme under deres ungdomsuddannelse.

 

En række kommuner med småøer har besluttet at yde økonomisk tilskud til unge under uddannelse. De enkelte kommuners økonomiske tilskud varierer i forhold tilskuddets størrelse, aldersgruppen der kan modtage økonomisk tilskud samt i forhold til om der ydes tilskud til befordring mellem ungdomsuddannelsesstedet og den ø de er bosiddende på.

 

Forvaltningen foreslår, at der pr. 1.april 2020 indføres en Ø-SU ordning for unge under 18 år, der er bosiddende på Tunø og er tilmeldt en godkendt ungdomsuddannelse. Det er en forudsætning for modtagelse af Ø-SU, at den unge ikke har en arbejdsindtægt i forbindelse med deltagelsen i ungdomsuddannelsen samt at den unges forældre er bosiddende på Tunø under den unges uddannelse.

 

Forvaltningen foreslår at størrelsen af Ø-SU fastsættes til et beløb svarende til SU grundsatsen for hjemmeboende samt 2/3 af det maksimale SU-tillæg der ydes afhængigt af forældrenes indtægt.

 

Tilskuddet vil i 2019 udgøre kr. ca. 2.600/mdr. Tilskuddet er skattepligtigt.

 

Forvaltningen foreslår, at Tunø-udvalget gives mulighed for at kommentere forslaget forud for endelig beslutning i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.

 

Sagens gang

 

·         Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 21. oktober

 

Forvaltningen indstiller

 

At forslaget til Ø-SU ordning sendes til Tunø-udvalget med henblik på at indhente udvalgets kommentarer.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget  den 21. oktober 2019:

Afbud:

 

Godkendt med bemærkning om, at ordet 'forældre' erstattes med 'forældremyndighedsindehaver'.