5.       Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2019

Doknr.: 727-2019-111395

Sagsnr.: 727-2019-9321

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget skal tage stilling til fordelingen af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der er i 2019 afsat 237.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. Der er 123.000 kr. tilbage til anden uddeling.

 

Baggrund for sagen

 

Siden 1998 har Odder Kommune jf. Servicelovens § 18 uddelt midler til støtte til det frivillige sociale arbejde. Fra og med 2010 overføres budgettet for tilskud til pensionistforeninger til budgettet for frivilligt socialt arbejde og administreres efter disse regler. Det samlede budget til frivilligt socialt arbejde udgjorde i 2010 343.000 kr.

 

I forbindelse med kommunens genopretningsplan blev beløbet reduceret til 198.500 kr. fra 2011.

 

I alt 11 foreninger har indsendt ansøgninger. Ansøgningerne er beskrevet i bilag vedhæftet sagen.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

At arbejde frivilligt betyder at:

Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang

Indsatsen er ikke-lønnet

Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt

Indsatsen skal være til gavn for andre en én selv og ens familie

Indsatsen er af formel karakter

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i november 2014 nye tildelingskriterier gældende fra 2015.

 

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af det frivillige sociale arbejde i Odder Kommune.

Projekter/aktiviteter, der relaterer sig til nedenstående kriterier vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

 

1.    Støtten ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Odder Kommune.

2.    Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Odder Kommune.

3.    Aktiviteter, der understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper. Dette kan både være igangværende og nyskabende aktiviteter, men de nyskabende vil blive prioriteret.

4.    Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.

5.    Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.

6.    Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

 

Der ydes ikke støtte til følgende projekter/aktiviteter:

 

7.    Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde.

8.    Udflugter, rejser og fortæring. Der er mulighed for undtagelser i forbindelse med frivilligpleje.

9.    Foreninger med en større likvid formue.

 

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over ansøgningerne, som er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds-, Social- Forebyggelsesudvalget tager stilling til tildelingen af midler ved anden uddeling i 2019.

 

Forvaltningen har konstateret, at enkelte af foreningerne ikke opfylder samtlige kriterier, hvorfor forvaltningen endvidere anbefaler, at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i de tilfælde, hvor det er uklart, om foreningen opfylder kriterierne, gør tildelingen betinget af, at støttebeløbet anvendes i henhold til tildelingskriterierne, samt at foreningen dokumenterer dette ved næste ansøgning.

 

 

Sagens gang

 

 

Forvaltningen indstiller

 

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager stilling til tildelingen af midler ved 2. uddeling i 2019.

 

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i de tilfælde, hvor det er uklart, om foreningen opfylder kriterierne, gør tildelingen betinget af, at foreningen dokumenterer, at støttebeløbet anvendes i henhold til tildelingskriterierne, samt at foreningen dokumenterer dette ved næste ansøgning.

 

 

 

Bilag

 

11. Vores Netværk

 

727-2019-116731

 

1. Alzheimerforeningen

 

727-2019-116656

 

9. Prikken over I`et

 

727-2019-116671

 

10. Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

 

727-2019-116717

 

8. Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne

 

727-2019-116670

 

2. Astma-Allergi Foreningen

 

727-2019-116660

 

7. LeveVenner Odder

 

727-2019-116669

 

3. Børns Vilkår

 

727-2019-116661

 

6. Kvisten

 

727-2019-116668

 

5. KFUM - "På fode igen"

 

727-2019-116666

 

Oversigt over ansøgninger ved 2. uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde oktober 2019

 

727-2019-115283

 

4. De frivilliges demensteam i Odder

 

727-2019-117415

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget  den 23. oktober 2019:

Afbud:

 

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget valgte at uddele 123.000 kr. Midlerne blev fordelt på følgende vis:

 

Alzheimerforeningen Østjylland tildeles 25.000 kr.

De frivilliges demensteam i Odder tildeles 12.000 kr.

KFUM – ”På fode igen” tildeles 16.500 kr.

Kvisten tildeles 6.500 kr.

LeveVenner tildeles 30.000 kr.

Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne tildeles 10.000 kr.

”Prikken over I’et” tildeles 15.000 kr.

Vores Netværk tildeles 8.000 kr.