6.       Indstilling om opløsning af Ashramafonden

Doknr.: 727-2019-103833

Sagsnr.: 727-2019-10756

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget skal godkende, at der fremsendes ansøgning til Civilstyrelsen om opløsning af Ashramafonden, og at kapitalen uddeles over 3 år til formålet.

 

Civilstyrelsen har tilsynet med fonde og skal ligeledes tillade at fonden opløses.

 

Baggrund for sagen

 

Fonden ”Ashramafonden” blev i 1984 stiftet af Swami Narayanananda. Ved oprettelsen overdrog Swami Narayanananda 200.000 kr. til fonden. Swami Narayanananda afgik ved døden i 1988.

 

Pr. 31.12.2018 udgør fondskapitalen 479.800 kr.

 

Afkastet fra fondskapitalens værdipapirer udbetales som legater en gang årligt i overensstemmelse med fondens fundats:

 

”Fondens formål er at støtte personer, fortrinsvis bosiddende i Odder Kommune, der uagtet væsentlige økonomiske og sociale problemer, har udøvet en selvstændig og målbevidst indsats for at forbedre deres forhold, og som i deres bestræbelser i så henseende vil få en hjælp af afgørende betydning gennem tildeling af legatmidler”.

 

I tilfælde af mangel på egnede kadidater kan fonden yde bistand til institutioner, grupper eller projekter, der gør en væsentlig indsats for at fremme en sund og etisk livsform, fortrinsvis blandt socialt truede personer i Odder Kommune.”

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, bestående af borgmesteren, formanden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Bestyrelsen sørger for offentliggørelse af uddeling af legater, herunder ansøgningsfrister og målgruppe. På baggrund af indsendte ansøgninger uddeles legater en gang årligt, og bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde legatportionernes størrelse.

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab for fonden, som revideres af Odder Kommunes eksterne revisor.

 

Civilstyrelsen kan (jf. fondslovens §32 stk. 1) efter indstilling fra bestyrelsen tillade at en fond opløses. Det er normalt et krav, at fonden skal have eksisteret i mindst 10 år, og at fondens kapital udgør mindre end 2 mio. kr. Nedlægges fonden, kan kapitalen uddeles til formålet på én gang eller over en periode på op til 3 år.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Oversigt over legatuddelinger i perioden 2016 - 2019:

 

 

År

Antal

legat-

ansøgere

Antal

legat-

modtagere

Legat

portions-

størrelser

 

Årets

afkast til

uddeling

Fondskapital ultimo året

2016

27

5

4.200 kr.

11.000 kr. *)

503.500 kr.

2017

15

4

5.500 kr.

12.000 kr. *)

501.500 kr.

2018

19

5

2.000 – 7.000 kr.

11.000 kr. *)

479.800 kr.

2019

7

4

2.000 – 6.000 kr.

   2.000 kr. *)

 

 

*) I årene 2016 – 2019 har en privatperson doneret 10.000 kr. årligt, som er uddelt sammen med årets udbytte af fondskapitalen, hvilket forklarer legatportionernes størrelse.

 

Den forholdsvis lave fondskapital giver ved det nuværende renteniveau kun et beskedent afkast.

Derfor anbefaler forvaltningen, at fonden opløses med den begrundelse, at fondskapitalens afkast ikke står i rimeligt forhold til det formål, som legaterne skal uddeles til.

 

Udgifter til administration af fonden afholdes af Odder Kommune.

 

 

 

Sagens gang

 

·         Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget d. 23. oktober 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At der fremsendes ansøgning til Civilstyrelsen om opløsning af Ashramafonden, og at kapitalen uddeles over 3 år til formålet.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget  den 23. oktober 2019:

Afbud:

 

Godkendt