4.       Kollektiv trafik - Bybusruter 2020-2021

Doknr.: 727-2019-124569

Sagsnr.: 727-2017-22891

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Midttrafik har fremsendt notat vedrørende udvidelse af bybusafgange.

 

Forvaltningen indstiller, at eksisterende bybusruter bibeholdes med få justeringer samt der indsættes en pendlerbybus morgen og eftermiddag på alle hverdage.

 

Baggrund for sagen

 

Byrådet har afsat 750.000 kr. årligt til offentlig trafikbetjening i 2018.

Beløbet blev afsat til en analyse og udvidelse af den lokale trafikbetjening mellem by og opland, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Der skal ses på muligheder for buskørsel flexordninger, delebilsordninger, bycykler, elcykler m.m.

 

I 2019 blev budgettet nedsat fra 750.000 kr. til 500.000 kr. årligt til udvidelse af den offentlige trafikbetjening.

 

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har i 2018 besluttet, at indsætte flexbusafgange på alle lokalruter med tilskud fra Yderpuljen. Dette projekt kører i 2019-2020. Dette forventes at beløbe sig til 100.000 kr. årligt for kommunen.

 

Odder kommune har desuden bedt Midttrafik undersøge mulighederne for indsættelse af pendlerbybus med bibeholdelse af eksisterende bybusafgange, eller etablering af et helt nyt bybusnet. Projektet skal holdes inden for budgettet på de 500.000 kr.

 

Midttrafik har pga. nedskæringer på regionalbustrafikken i 2019, først haft ressourcer til at undersøge mulighederne her i efteråret 2019.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Med henvisning til vedlagte notat og bilag foreslår forvaltningen, at der indsættes en pendlerbus i den vestlige del af Odder, med 3 afgange om morgenen og 4 afgange om eftermiddagen på alle hverdage.

 

De eksisterende bybusruter bibeholdes, dog med opstart 20-25 minutter før de starter op i dag. Der nedlægges 1 afgang på alle 3 ruter – den sidste afgang om eftermiddagen for at kunne starte pendlerbybussen op kl. 15.00.


Derudover foretages småjusteringer i de eksisterende bybusruter

 

Økonomi:

3 morgenafgang                 116.000 kr. netto

4 eftermiddagsafgange      152.000 kr. netto

 

Nedlæggelse af 3 afgange på eksisterende ruter, samlet besparelse er 92.000 kr. netto.

 

Årlig udgift for indsættelse af Pendlerbus i henhold til ovenstående forventes således at være 176.000 kr. netto.

 

Dertil skal medregnes udgifter til nye stoppesteder (indkøb af standere og skilte) ca. 30.000 kr. samt markedsføring af pendlerbybussen mv. ca. 10.000 kr.

 

Rikke Rasmussen fra Midttrafik deltager i mødet.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. november 2019.

 

Forvaltningen indstiller

 

At der indsættes en pendlerbybus fra køreplanskift 2020 (1. juli) i henhold til Forvaltningens bemærkninger samt vedlagte notat.


At eksisterende bybus bibeholdes med ovenstående ændringer i henhold til Forvaltningens bemærkninger fra køreplanskift 2020 (1. juli).

 

At pendlerbybussen, nye stoppesteder og markedsføring finansieres fra budget til offentlig trafikbetjening.

 

Bilag

 

Bilag til Notat Odder Pendlerbybus 2020

 

727-2019-124939

 

Notat fra Midttrafik - Pendlerbybus 2020

 

727-2019-124937

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilling godkendt