4.       Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

Doknr.: 727-2019-125773

Sagsnr.: 727-2018-16179

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status for målene i Beskæftigelsesplan 2019.

 

Baggrund for sagen

 

Til hvert møde orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om status for målene i Beskæftigelsesplan 2019 og de seneste ledighedstal.


Til dette møde er opfølgningen med data for september 2019. Opfølgningen indeholder en status for:

§  Målene om 100 færre helårspersoner på offentlig forsørgelse og besparelsen på 12,3 mio. kr.

§  Overblikket og antal borgere og forbruget fordelt på målgrupper.

§  Udviklingen i hver målgruppe.

§  De seneste ledighedstal.

 

Opfølgningen er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Status for målet om 100 færre helårspersoner på offentlig forsørgelse viser, at der fra januar til august 2019 var 2.414 helårspersoner på offentlig forsørgelse i Odder. Det er 41 helårspersoner mere end forudsat i budgettet for 2019.

 

Den foreløbige status for januar til september 2019 viser, at der samlet set var 2.403 helårspersoner på offentlig forsørgelse Det er 48 helårspersoner mere end forventet. Tallet er dog foreløbigt, og det forventes at stige let på grund af efterregistreringer.

 

Nettoforbruget fra januar til og med oktober 2019 ligger 0,5 mio. kr. over det forventede forbrug.

 

Økonomisk ligger resultaterne derfor på et tilfredsstillende niveau ved udgangen af oktober 2019. Men det højere antal helårspersoner end forventet vil presse økonomien og dermed målet om en besparelse på 12,3 mio. kr.

 

Det skyldes, at:

§  Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige i løbet af efteråret på grund af normale sæsonudsving.

§  Antal førtidspensionister er højere end forventet som følge af Tilbagetrækningsreformen.

§  Odder Kommune får lavere refusion af driftsudgifter i andet halvår 2019 som følge af lovændringer.

§  Besparelsen på driftsudgifterne ved at omlægge den aktive indsats er indregnet i forbruget. Der vil ikke komme yderligere besparelser i andet halvår 2019.

 

Som beskrevet i Økonomioversigt 2 forventer forvaltningen, at det faktiske forbrug samlet set vil overstige budgettet med ca. 2,8 mio. kr. i 2019.

 

Hertil kommer dog, at jobcentret får ekstraindtægter på 1,6 mio. kr. i 2019 som følge af en gennemgang af tidligere års refusioner, som BDO har gennemført for Odder Kommune. Regnskabsresultatet for 2019 forventes derfor at ligge 1,2 mio. kr. over budgettet.

 

De 1,6 mio. kr. er dog ikke indregnet i status for besparelsen på 12,3 mio. kr., da de ekstraordinære indtægter ikke vedrører 2019. Samlet set ligger forbruget ultimo oktober 2019 derfor 1,1 mio. kr. under det forventede niveau.

 

Målgrupper

Fordelt på målgrupper forventer jobcentret at nå budgetmålet for 2019 og indsatsmålet for december 2019 for følgende målgrupper:

§  Kontanthjælp

§  Integrationsydelse

§  Jobafklaring

§  Ressourceforløb

 

Jobcentret forventer at nå indsatsmålet i december 2019 men ikke budgetmålet for antal helårspersoner og økonomi for følgende målgrupper:

§  Dagpenge

§  Sygedagpenge

 

Endelig forventer jobcentret, at det faktiske antal i 2019 vil ligge højere end budgetmålet og indsatsmålet for følgende målgrupper:

§  Uddannelseshjælp

§  Ledighedsydelse

§  Fleksjob

§  Førtidspension

 

Jobcentret arbejder fortsat fokuseret med de initiativer, som jobcentret har igangsat for at komme så tæt på målene for 2019 som muligt.

 

Ledighedstal

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der i september 2019 var 267 fuldtidsledige i Odder, svarende til en ledighed på 2,5%.

 

Odder havde den 4. laveste ledighed blandt kommunerne i Østjylland i september 2019.

 

Siden september 2018 er ledigheden faldet 17,6% i Odder. Det er det største fald blandt de østjyske kommuner. Modsat er ledigheden steget i 4 ud af 11 kommuner i Østjylland og i Østjylland som helhed.

 

Sagens gang

 

·         Arbejdsmarkedsudvalget den 21. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter status for målene og tager drøftelserne til efterretning.

 

 

Bilag

 

Målgrupper september 2019

 

727-2019-128884

 

Mål og overblik september 2019

 

727-2019-128883

 

Ledighed september 2019

 

727-2019-128871

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Arbejdsmarkedsudvalget  den 21. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning