6.       Benchmark af beskæftigelsesindsatsen

Doknr.: 727-2019-125794

Sagsnr.: 727-2016-19375

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de nye ranglister i beskæftigelsesministerens benchmarksystem.

 

Baggrund for sagen

 

I oktober 2019 offentliggjorde Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard nye ranglister i ministerens benchmarksystem.

 

Benchmarksystemet viser, hvor gode kommunerne er til at få borgerne væk fra midlertidig offentlig forsørgelse. Systemet ranglister kommunerne fra 1 til 98 efter deres resultater, og kommunerne øverst på ranglisten er de kommuner, der klarer sig bedst og har færre personer på offentlig forsørgelse, end det kan forventes.

 

I opgørelserne er der taget højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Kommunernes rammevilkår afhænger blandt andet af befolkningssammensætningen, borgernes uddannelsesniveau, borgernes sociale baggrund og det lokale arbejdsmarked.

 

De nye ranglister er baseret på udviklingen i 2018. Ranglisterne viser, at Odder Kommune er nr. 83 ud af landets 98 kommuner. I den seneste rangliste var Odder nr. 84.

 

Ranglisterne er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Benchmarksystemet indeholder fire ranglister: En samlet liste og en liste for hvert af områderne for dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Placeringerne på ranglisterne er beregnet ud fra en sammenligning af det faktiske antal personer på ydelserne og et forventet antal, som er fastlagt ud fra kommunernes rammevilkår.

 

Borgere i fleksjob og på førtidspension er ikke med i opgørelserne. Tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har besluttet, at benchmarksystemet kun skal sammenligne kommunernes indsats for at få borgere væk fra midlertidig offentlig forsørgelse. Ifølge den tidligere minister er det kun positivt, at kommunerne finder fleksjob til borgere med nedsat arbejdsevne. Samtidig mente han, at syge borgere, der ikke kan arbejde, skal have førtidspension.

 

De nye ranglister indeholder tal for 2018. På den samlede liste er Odder Kommune nr. 83.

 

dagpengeområdet er Odder placeret som nr. 17. Placeringen skyldes, at Odder i 2018 har haft 210 fuldtidspersoner på dagpenge, mens det forventede antal fuldtidspersoner var 230. På den seneste rangliste var Odder nr. 16.

 

kontanthjælpsområdet er Odder placeret som nr. 83. Kontanthjælpsområdet omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, forrevalidering, revalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse. Odder har samlet set haft 580 fuldtidspersoner på ydelserne, mens det forventede antal var 540. På den seneste rangliste var Odder placeret som nr. 86.

 

sygedagpengeområdet er Odder placeret som nr. 80. Sygedagpengeområdet omfatter sygedagpenge og jobafklaring, og Odder har samlet set haft 370 fuldtidspersoner på ydelserne, mens det forventede antal var 340. På den seneste rangliste var Odder også placeret som nr. 80.

 

Samlet set har Odder Kommune 40 fuldtidspersoner mere på offentlig forsørgelse end forventet ud fra kommunens rammevilkår. Det svarer til en mulig besparelse på 2,5 mio. kr., hvis de 40 borgere går fra offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse med en HK mindsteløn i gennemsnit. Den seneste rangliste viste en mulig besparelse på 3,9 mio. kr.

 

Generelt giver ranglisterne et billede af resultaterne i Odder i forhold til resten af landets kommuner. Der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

§  Benchmarksystemet opdateres hvert halve år. Nogle data opdateres hvert halve år, mens andre opdateres en gang om året. Ranglisterne er derfor ikke baseret på aktuelle tal.

§  Det tager lang tid, før en forbedring i indsatsen kan ses på ranglisterne.

§  Mindre ændringer i det faktiske antal personer på ydelserne kan betyde, at en kommune flytter mange pladser på ranglisterne.

 

De næste ranglister, som offentliggøres i foråret 2020, vil indeholde tal for perioden 2. halvår 2018 til 1. halvår 2019. Baseret på den faktiske udvikling fra juli 2018 og frem forventer forvaltningen, at ranglisterne næste gang vil vise, at:

§  Odder fortsat vil have en fin placering på dagpengeområdet, da ledigheden var lav i perioden.

§  Odder fortsat vil have en lav placering på kontanthjælpsområdet, da kommunen fortsat har haft mange ydelsesmodtagere i målgrupperne fra 2. halvår 2018 til 1. halvår 2019.
Antallet af ydelsesmodtagere er faldet let i 1. halvår 2019 som følge af investeringerne på beskæftigelsesområdet, men effekterne af investeringerne forventes først for alvor at kunne ses i senere udgaver af ranglisterne.

§  Odder fortsat vil have en lav placering på sygedagpengeområdet. Den store tilgang til sygedagpenge i foråret 2019 betyder, at udviklingen gennem 2018 stort set svarer til udviklingen i 2. halvår 2018 til 1. halvår 2019.
Som følge af den aktuelle udvikling forventes en forbedring på den efterfølgende rangliste.

 

Opfølgning

Med forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats får kommunerne større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen. Men den større kommunale frihed følges af en styrket og systematisk opfølgning på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen. Disse kommuner vil kunne komme under skærpet tilsyn.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil blandt andet anvende ministerens benchmarksystem til at udpege de kommuner, der kan komme under skærpet tilsyn. En lav placering i benchmarksystemet vil betyde, at STAR vil undersøge, om kommunen skal under skærpet tilsyn.

 

En kommune vil kun komme under skærpet tilsyn, hvis kommunen har dårlige resultater og manglende indsats. Hvis kommunens indsats lever op til lovgivningen, vil en lav placering ikke udløse yderligere tilsyn.

 

Det skærpede tilsyn vil først træde i kraft i 2021, og her vil tilsynet baseres på tal for indsatsen i 2020. Det betyder, at Odder Kommune har mulighed for at forbedre placeringen i benchmarksystemet, inden det skærpede tilsyn træder i kraft.

 

Selv hvis Odder skulle have en lav placering i benchmarksystemet i 2020, forventes kommunen ikke at komme under skærpet tilsyn, hvis jobcentret fortsat sikrer, at borgerne får samtaler og aktive tilbud til tiden.

 

Sagens gang

 

·         Arbejdsmarkedsudvalget den 21. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

 

Lister med beskæftigelsesministerens benchmark i 2018

 

727-2019-127327

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Arbejdsmarkedsudvalget  den 21. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning