1.       Møde i Grønt Råd d. 14. november 2019

Doknr.: 727-2019-130426

Sagsnr.: 727-2017-20887

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Dagsorden til Grønt Råds møde d. 14. november 2019

 

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00

 

Sted: Rådhuset – Mødelokale 1

 

 

 

1. Velkomst ved formand for Grønt Råd, Ole Lyngby Pedersen

 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

 

 

3. Orientering fra Odder Kommune – hvad sker der lige nu.

 

§  Kommunale træer

§  Vandområdeplaner

§  Biodiversitetsplan

§  Kysing Sø – forundersøgelse

§  Fensholt – vådområde

§  Mårhunde og råger                 

§  Praksis for slåning af grøftekanter

§  Klimahandleplan

§  Horsens Fjord – Naturpark

4. Orientering om afholdelse af Bioblitz 2019 v/DN Odder

 

 

5. Orientering om etablering af ”Skoleskoven” v/Naturvejleder Ole Sørensen

 

 

6. Orientering fra medlemmerne

 

            Hvert medlem fortæller aktuelt fra foreningen

 

7. Idé-katalog for Natur og Miljøprojekter i Odder Kommune

 

 

8. Indkomne forslag til dagsordenen.

 

·         Skal Odder Kommune være giftfri kommune, DN Odder

·         Natur langs cykelstien Ørting - Gylling

9. Eventuelt

 

Bilag til dagsordenen:

 

-          Link til Idé-Katalog for Natur og Miljøprojekter for Odder Kommune: https://odder.dk/borger/teknik-miljø/natur-miljø/natur/idé-katalog-over-natur-og-miljøprojekter/

-          Link til hjemmesiden ”Oplev Horsens fjord”: https://www.oplevhorsensfjord.dk/

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Grønt Råd  den 14. november 2019:

Afbud:

 

 

Mødereferat

 

Vedrørende:

Referat fra møde i Grønt Råd

Mødedato:

14.11.2019

Deltagere:

Odder kommune, Miljø- og Teknikudvalget v/Ole Lyngby Pedersen (formand)

Danmarks Naturfredningsforening – Lokalkomité Odder v/Jørgen Pedersen

Dansk Ornitologisk Forening v/ Arne Højgaard

Odderegnens Familielandbrug v/Ralf Jensen

Landboforeningen Odder-Skanderborg v/Jens Gammelgaard

Økologiens have v/Henning Stensgaard

Odder Vandråd v/Ib Kildehøj

Friluftsrådet kreds Århus v/Flemming Nielsen

Odder Sportsfiskerforening v/ Peter Frederiksen

Odder Museum v/ Naturvejleder Ole Sørensen

Danmarks Jægerforbund v/ Jens Jørgen Nielsen

Naturstyrelsen, Søhøjlandet v/ Knud E. Hesselbjerg

Odder Kommune v/ Driftschef Leo Kristoffersen, Tanja Marie Asp,  Merete Johannsen og Bent Hodde Mortensen (ref.)

 

1. Velkomst ved formand for Grønt Råd, Ole Lyngby Pedersen

 

Formanden bød velkommen.

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

 

Referat fra møde d. 9. maj 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Orientering fra Odder Kommune – hvad sker der lige nu.

 

Kommunale træer

Fælles Drift og Service udarbejder en forvaltningspraksis for træer der behandles på møde d. 19. november 2019 i Miljø, Teknik og Klimaudvalget. Udkast kan ses på hjemmesiden under dagsorden for udvalget.

 

Folkeskov Saksild

I efteråret 2020 bliver der etableret en ny skov på 3,2 ha i Saksild med støtte fra indsamlingen "Danmark Planter Træer". Skovrejsningsprojektet har fået midler fra indsamlingsshowet til at rejse over 12.000 træer og buske i Saksild Folkeskov. I 2020 påbegyndes en mere detaljeret planlægning af projektet. Frivillige inviteres til at deltage i plantningen og kommunen har allerede modtaget en række tilkendegivelser fra interesserede.

Beskrivelse af projektet kan ses her: https://odder.dk/nyheder/nyheder/saksild-folkeskov-bliver-en-realitet/

 

Vandområdeplaner

Der er vedtaget en ny bekendtgørelse om oprettelse af vandråd forud for tredje generation af vandområdeplanerne 2021-2027. Kommunerne skal efter anmodning fra relevante organisationer oprette vandråd, der skal rådgive kommunerne med forslag til vandløbsprojekter til forbedring af fysiske forhold i vandløbene.

 

Biodiversitetsplan

Der blev givet en kort status for arbejdet med biodiversitetsplanen. Et udkast til planen forventes udarbejdet primo 2020.

 

Kysing Sø – forundersøgelse

Resultatet af forundersøgelsen foreligger og kan ses på Odder Kommunes hjemmeside under dagsorden for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden d. 19. november 2019.

 

Fensholt – vådområde

Der blev givet en kort status for projektet.

 

Mårhunde og råger         

Der er sket en stigning i antallet af mårhunde og mårhundejægerne forventer en fordobling i antallet af nedlagte dyr i år fra 45 dyr sidste år. Indsatsen fortsætter med støtte fra Odder Kommune.

Indsats for regulering af råger fortsætter næste år i samarbejde med lokale jægere.

 

Jørgen Petersen stillede spørgsmålstegn ved, om mårhunden udgør en reel trussel mod biodiversiteten. Odder Kommune læner sig op ad Miljøstyrelsens vurdering af arten som værende invasiv og en trussel mod fugle og små pattedyr.

 

 

Praksis for slåning af grøftekanter

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har godkendt en revision af praksis for slåning af grøftekanter i Odder Kommune. Den nye praksis indebærer flere ændringer, bl.a.at der arbejdes med forsøg med fjernelse af afklippet materiale på tre små forsøgsstrækninger. Der gives ikke længere mulighed for at søge om dispensation til at klippe grøftekanter ved erhverv i det åbne land. Muligheden for at anmode kommunen om at klippe langs frøgræsmarker udvides til at omfatte strækninger med udbredt forekomst af gold hejre.

Fælles Drift og Service har udarbejdet en folder, som uddeles til de husstande, hvor reglerne for slåning af grøftekanter ikke overholdes.

 

Klimahandleplan

Byrådet har vedtaget en prioritering af indsatser i Odder midtby og et servicemål for oversvømmelsesfrekvens fra vandløb i kommunen. Der er tale om flere tiltag, da behov er afhængig af lokale forhold og nedbørsintensitet.

 

Klimakommune Plus

Byrådet har besluttet, at Odder kommune skal arbejde for at indfri krav til Klimakommune plus.

 

Horsens Fjord – Naturpark

Der blev givet en kort status for projektet, herunder etablering af den digitale friluftskort OplevHorsensFjord.dk  og formidlingskonceptet (er vedhæftet mail med referatet).

 

 

4. Orientering om afholdelse af Bioblitz 2019 v/DN Odder

Jørgen Pedersen oplyste, at i alt 16 deltog bioblitz ved Sondrup strand og Skablund skov afholdt 31. august. Der blev konstateret mange arter, herunder de sjældne sommerfugle Gulhale og Storplettet perlemorsommerfugl. Der vil blive gennemført en ny bioblitz i 2020.

 

5. Orientering om etablering af ”Skoleskoven” v/Naturvejleder Ole Sørensen

Ole Sørensen fortalte om forløbet med etablering af en skoleskov, hvor elever fra Parkvejens skole og Vestskolen afdeling Vestermarken og Skovbakken plantede 2000 træer i Hundeskoven, Odder.

 

6. Orientering fra medlemmerne - Hvert medlem fortæller aktuelt fra foreningen:

Naturstyrelsen v/Knud Erik Hesselbjerg fortalte om det nye partnerskab DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer er gået sammen om ’Vores Natur’.

Vandrådet v/Ib Kildehøj orienterede om de mange nye pesticider der skal analyseres for samt om  vandværkernes arbejde med udfasning af brandstandere. Vandværkerne afventer lige nu implementeringen af BNBO i Odder Kommune.

 

 

Landboforeningen Odder Skanderborg v/Jens Gammelgaard fortalte om arbejdet med etablering af minivådområder. Der er endnu ikke etableret minivådområder, da der har været vanskeligheder med at få endelig godkendelse af de fremsendte projekter hos Landbrugsstyrelsen.

 

Odderegnens familielandbrug v/Ralf Jensen oplyste, at foreningen har fokus på arbejde med FN´s Verdensmål samt levevilkår for familier der flytter på landet fra byen.

 

DN Odder v/Jørgen Pedersen. Foreningen holder generalforsamling d. 20. november.

 

Odder Sportsfiskerforening v/ Peter Frederiksen. Foreningen har lavet indsats for opsamling af affald langs Odder å.

 

Friluftsrådet v/Flemming Nielsen.  Arbejder med Temagruppe omkring Aarhus bugt, Friluftslivet i og omkring bugten med inddragelse af interessenter. Flemming bemærkede, at dette arbejde kan koordineres med Horsens Fjord samarbejdet.

 

Økologiens Have v/Henning Steensgaard. Haven arbejder med fremme af biodiversitet. Salget af stauder der begunstiger bestøvere er stigende.

Forsøgsprojektet med etablering af LAR løsninger har stor interesse og tiltrækker kursister.

 

DOF Østjylland v/Arne Højgaard. Foreningen har gennemført optællinger af fuglelivet i Danmark og har konstateret, at der er sket en nedgang i antallet hos 30 % af de danske ynglefugle, herunder sanglærke, stær, vibe, gråspurv, nattergal. Hos 18% går af ynglefuglene er der fremgang.

 

 

7. Idé-katalog for Natur og Miljøprojekter i Odder Kommune

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har i oktober måned godkendt en opdatering af kataloget, som kan ses på hjemmesiden: Idékatalog

 

Kataloget indeholder nu også en beskrivelse af igangsatte og realiserede projekter.

Fælles Drift og Service v/Tanja Maria Asp fortalte, om et af de igangsatte projekter ´Biodiversitet i byparkerne/byerne. Her arbejdes med at ændre driften af de grønne plæner i Odder by og der arbejdes med etablering af forskellige typer anlæg, f.eks. blomstereng og staudebede Med mange forskellige blomster. Disse tiltag skal skabe mere biodiversitet i byerne og give mulighed for naturoplevelser i bymiljøet.

 

Den ændrede drift er blevet taget godt imod af borgerne.

 

8. indkomne forslag til dagsordenen.

Skal Odder Kommune være giftfri kommune? DN Odder

Driftschef Leo Kristoffersen oplyste, at det vil være forbundet med store problemer, hvis kommunen helt skulle undgå gift, som blandt andet bruges i forbindelse med rottebekæmpelse.

Anvendelse af pesticider forsøges begrænset og der forsøges i stedet anvendt alternative miljøvenlige bekæmpelsesmetoder.

Odder kommunes forbrug på årsbasis svarer til 1/2 liter Glyphosat per år.


Natur langs cykelstien Ørting – Gylling v/DN Odder

Odder Kommune undersøger mulighed for etablering af områder ved projektet, som kan fremme biodiversitet.

 

9. Eventuelt

 

Forslag til møder i Grønt Råd i 2020 udsendes snarest.